Tlačiť Späť

Domov

2004 - Kontrakt - Slovenská zdravotnícka univerzita

 

K O N T R A K T

uzavretý medzi

Ministerstvom zdravotníctva SR

a

Slovenskou zdravotníckou univerzitou
na zabezpečenie činnosti v roku 2004

 

Čl. I.
ÚČASTNÍCI KONTRAKTU

Objednávateľ :
Sídlo :
Štatutárny zástupca :
Bankové spojenie :
Číslo účtu :
IČO :

Ministerstvo zdravotníctva SR
Limbová 2, 837 52 Bratislava 37
MUDr. Rudolf ZAJAC - minister
NBS Bratislava - mesto
1123002/0720
165 565

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:
Sídlo :
Štatutárny zástupca :
Bankové spojenie :
Číslo účtu :
IČO :

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12, 833 03 Bratislava 37
Prof. MUDr. Ján ŠTENCL, CSc. - rektor
VÚB Bratislava - mesto
1453744357 /0200
00 165 361

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Čl. II.
TRVANIE KONTRAKTU

Kontrakt sa uzatvára na obdobie od 1. januára 2004 do 31. decembra 2004.

Čl. III.
CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Objem finančných prostriedkov určených na vzdelávaciu činnosť ako aj na vedecko-výskumné a iné odborné činnosti (NRC, SCOT) sa určuje na základe rozpočtu SZU.

2. Hodnota práce je určená vo výške 206 641 tis. Sk.
(slovom: dvestošesťšesťstoštyridsaťjedentisíc slovenských korún ).

3. Vzhľadom na rozšírený charakter činnosti SZU po začlenení ÚPKM do SZU vo vzdelávaní pregraduálnej, postgraduálnej výchovy, ako aj vo vedecko-výskumnej práce a jeho podiel na zabezpečovaní ostatných odborných činností dôležitých na zlepšenie zdravotného stavu obyvateľstva SR, kalkulácia práce je rozdelená nasledovne :

a) vzdelávacia činnosť na fakultách:

ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií
zdravotníckych špecializačných štúdií
verejného zdravotníctva

aa) špecializačná príprava lekárov-absolventov a účelové prostriedky sú uvedené v prílohe č. 1

ab) vydávanie odborných periodík (Farmaceutický obzor, Metodické listy, Lekársky obzor)

ac) zabezpečenie vydávania učebníc pre Stredné zdravotné školy

b) vedecko-výskumné riešenie projektov z oblasti prevencie a terapie ochorení, ktorých etiológiu podmieňujú biotické a abiotické faktory endogénneho a environmentálneho pôvodu:

ba) projekty riešené na základe medzinárodných dohôd a ich finančná hodnota (5.a 6. rámcový program, Centrum excelentnosti Európskej únie, iné bilaterálne, resp. multilaterálne projekty

bb) projekty pokračujúce z roku 2003, spadajúce do pôsobnosti Agentúry pre podporu vedy a techniky (APVT), ich finančná hodnota je uvedená v prílohe č. 2 tohto kontraktu,

bc) projekty, spadajúce do pôsobnosti APVT, ktoré boli agentúrou schválené v roku 2003, ale finančne nepokryté uvedené v prílohe č. 3 tohto kontraktu.

4. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi pravidelne štvrťročné 25 percentné zálohy z celkového ročného objemu príspevku uvedeného v Čl. III. ods. 2. tejto zmluvy vždy do 10. dňa nasledujúceho po ukončení štvrťroka s výnimkou I. štvrťroka, kedy finančné prostriedky budú poukázané na účet zhotoviteľa v termíne do 15. januára 2004.

5. Objednávateľ sa zaväzuje okrem finančných prostriedkov uvedených v čl. III. ods. 2 na bežnú prevádzku poskytnúť aj kapitálové prostriedky vo výške 8 000 tis. Sk na nákup prístrojovej techniky.

Čl. IV.
PREDMET ČINNOSTI

1. Predmet činnosti zhotoviteľa počas trvania kontraktu vychádza z dlhodobého plánu vo vzdelávaní pracovníkov v zdravotníctve, zvyšovaním kvalifikácie a zabezpečovaním prípravy vedeckých pracovníkov, ako aj programu vedecko-výskumnej činnosti SZU. Na rok 2004 sú schválené nasledovné projekty tak, ako sú členené v čl. III. ods. 3:

a) špecializačná príprava lekárov-absolventov a účelové prostriedky
b) vedecko-výskumné projekty medzinárodné
c) vedecko-výskumné projekty schválené APVT

Celkový bežný transfer na vzdelávaciu činnosť, špecializačnú prípravu lekárov-absolventov, vedecko-výskumné a odborné činnosti zahrňuje príloha č. 4. Prílohy č. 1 - 4 sú neoddeliteľnou súčasťou tohto kontraktu.

Čl. V.
SPÔSOB A TERMÍN VYHODNOTENIA KONTRAKTU

1. Priebežné hodnotenia plnenia úloh uvedených v tomto kontrakte sa uskutočnia formou kontrolného dňa raz za rok, najneskôr do 20. januára nasledujúceho roka za účasti zástupcov objednávateľa, zástupcu APVT a zástupcov zhotoviteľa.

2. Dokumentáciu ku kontrolnému dňu tvoria protokoly o odovzdaných výsledkoch. Na kontrolnom dni sa prerokuje priebeh plnenia jednotlivých úloh a prípadné problémy spojené s ich plnením.

3. Plnenie úloh vyplývajúcich z kontraktu sa vyhodnotí po uplynutí trvania kontraktu formou kontrolného dňa najneskôr do 20. januára 2005 za účasti zástupcov objednávateľa, zástupcov zhotoviteľa, zodpovedných riešiteľov jednotlivých projektov a zástupcu APVT.

4. Dokumentácia potrebná na vyhodnotenie bude pozostávať z protokolov o odovzdaní výsledkov riešenia, resp. zápisov z kontrolného dňa.

Čl. VI.
PRÁVA A POVINNOSTI ZÚČASTNENÝCH STRÁN

1. Objednávateľ sa zaväzuje:

a) zabezpečiť financovanie predmetu činnosti uvedeného v čl. IV. ods. 1 v celoročnom rozsahu podľa článku III. kontraktu,

b) v termíne určenom v protokoloch jednotlivých úloh organizovať preberacie konanie a v dohodnutom termíne vykonať kontrolný deň plnenia všetkých úloh dohodnutých týmto kontraktom a splatných ku koncu roka,

c) včas informovať zhotoviteľa o zmenách v zadaní úloh,

d) pri zverejňovaní výsledkov činnosti určených týmto kontraktom dodržiavať autorské práva zhotoviteľa v zmysle autorského zákona.

1. Objednávateľ má právo:

a) krátiť objem kontraktom dohodnutého celoročného objemu finančných prostriedkov v rozsahu a termínoch, ktoré budú počas trvania kontraktu určené príslušným uznesením vlády SR,

b) vykonávať priebežné kontroly plnenia úloh dohodnutých týmto kontraktom,

c) penalizovať zhotoviteľa v prípadoch nedodržania termínov plnenia úloh (spôsob a výška penalizácie sa určí na kontrolnom dni alebo pri vykonaní priebežnej kontroly),

d) poskytnúť tretej strane výsledky riešenia úloh zadaných v rámci kontraktu s uvedením SZU ako zhotoviteľa a pri zachovaní autorských práv riešiteľov.

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje:

a) riadne a v požadovanej kvalite a podľa termínov určených v protokoloch úloh, protokolárne odovzdať dohodnuté výsledky riešenia úloh, resp. vykonať činnosti dohodnuté týmto kontraktom,

b) hospodárne nakladať s pridelenými finančnými prostriedkami, dodržať celoročný rozpočet dohodnutý kontraktom a neprekročiť náklady určené na prevádzku SZU a riešenie jednotlivých úloh, pri vynakladaní finančných prostriedkov riadiť sa príslušnými zákonmi,

c) predložiť týždeň pred termínom konania kontrolného dňa všetky dohodnuté podklady na rokovanie,

d) včas informovať objednávateľa o prípadných problémoch, ktoré sa vyskytli v priebehu riešenia úloh,

e) zachovať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, najmä však o informáciách, ktoré vzniknú ako produkt riešenia úloh a nezverejňovať výsledky riešenia zadaných úloh bez súhlasu objednávateľa i po skončení platnosti tohto kontraktu.

3. Zhotoviteľ má právo:

a) bezplatne získať od objednávateľa všetky údaje potrebné na riešenie alebo overenie výsledkov riešenia jednotlivých úloh (rozsah, termíny a spôsob poskytovania údajov pre jednotlivé úlohy, činnosti alebo služby sa určí v protokole),

b) požadovať od objednávateľa, aby podľa povahy odovzdanej práce vytvoril príslušné technické a organizačné podmienky na jej prezentáciu a overenie.

Čl. VII.
ZVEREJNENIE KONTRAKTU A VEREJNÝ ODPOČET

1. Tento kontrakt zverejnia obidve zmluvné strany na svojich internetových stránkach do 7 dní od jeho podpisu. Záverečnú správu o plnení kontraktu zverejnia obidve strany na svojich internetových stránkach do 31. januára 2005.

2. Verejný odpočet plnenia úloh kontraktu a zverejnenie finančnej správy sa uskutočnia po vypracovaní a predložení zákonom určenej záverečnej správy o hospodárení.

3. Tento kontrakt je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá zo zmluvných strana obdrží po dvoch vyhotoveniach.

4. Kontrakt je možné počas doby trvania meniť a dopĺňať písomne formou dodatkov.

 

V Bratislave dňa 16. marca 2004

 

za objednávateľa
Rudolf ZAJAC
minister zdravotníctva SR
za zhotoviteľa
Prof. MUDr. Ján ŠTENCL, CSc.
rektor univerzity

 

Príloha č.1

Špecializačná príprava a účelové prostriedky na rok 2004

P.č.

Názov

Suma v tis. Sk

1. Špecializačná príprava lekárov 11 360
2.Učebnice pre SZŠ2 000
3.Vydávanie časopisu Farmaceutický obzor600
4.Vydávanie metodických listov 300
5.Akreditácia ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov 200
6.Vydávanie časopisu Lekársky obzor600
 S p o l u : 15 060

Príloha č. 2

Projekty schválené a financované Agentúrou pre podporu vedy a techniky (APVT) na rok 2004
(projekty pokračujúce od roku 2003)

P. č.Názov ProjektuMeno riešiteľasuma v tis. Sk
1.Výživa, imunopatologické zmeny a oxidačný stres pri nešpecifických zápaloch čreva na SlovenskuDoc. MUDr. Beňo, DrSc.

1 521

2.Závislosť medzi koncentráciami vybraných toxických a esenciálnych prvkov a alergickými ochoreniami u detíIng. Ursínyová, CSc.

1 400

3. Radiačná záťaž obyvateľstva SR z expozície prírodným a lekárskym zdrojom ionizujúceho žiarenia

RNDr. Nikodémová, CSc.

1 500

4.Genomické a negenomické účinky vitamínu D v prevencii a v liečbe osteopenie, osteoporózyProf. MUDr. Spustová, DrSc.

1 050

5.Úloha genetickej predispozície, imunitného systému a výživy v procese starnutiaRNDr. Dušinská, CSc.

1 570

 S p o l u : 

7 041

Vyššie uvedené projekty budú financované aj v roku 2004 Agentúrou pre podporu vedy a techniky v uvedených čiastkach.

Príloha č.3

Projekty schválené Agentúrou pre podporu vedy a techniky (APVT) na rok 2004

P. č.

Názov projektu Meno riešiteľa Suma v tis. Sk
1.Štúdium rezistencie baktérií na antibiotiká, mechanizmy šírenia a možnosti jej Limitácie

Ing. Králiková, CSc.

471

2. Renálna osteodystrofia - nové perspektívy prevencie a terapie

Prof. MUDr. Dzúrik, DrSc.

1 646

3.Štúdium variability klinických izolátov salmonel v SRDoc. RNDr. Majtán, CSc.

1 168

4.Kontaminácia vnútorných priestorov budov mikroskopickými hubami vo vzťahu k okolitému prostrediu a užívateľskému režimu Ing. Piecková, PhD. MPH.

1 328

5.

Význam Chlamýdia pneumoniae a iných mikroorganizmov pri ateroskleróze

MUDr. Kazár, DrSc.

1 283

 

S p o l u :

 

5 896

Vyššie uvedené projekty boli schválené Agentúrou pre podporu vedy a techniky ešte v roku 2003, ale finančné prostriedky v roku 2003 neboli poskytnuté, tieto majú byť uvoľnené až v roku 2004.

Príloha č. 4

Celkový rozpočet univerzity na rok 2004

P.č.

Názov činnosti

Suma v tis. Sk

1.

Špecializačná príprava lekárov-absolventov v odbore všeobecné lekárstvo a stomatológia a účelovoviazané prostriedky

15 060

2. Vedeckovýskumné projekty APVT pokračujúce z roku 2003

7 041

3.Vedeckovýskumné projekty APVT hradené Agentúrou schválené pre rok 2004

5 896 *

4.Bežný transfer na vzdelávaciu činnosť univerzity spolu so mzdovým fondom a odvodmi do poisťovní

184 540

5.S p o l u :

206 641

* Vedeckovýskumné projekty APVT nezapočítané do celkového rozpočtu SZU.