Tlačiť Späť

Domov » Sieť nemocníc

Sieť nemocníc

Prvé, podmienené zaradenie nemocníc do siete

Optimalizácia siete nemocníc prináša prehľadnosť a výhody pre pacienta, ako aj pre poskytovateľov a systém ako taký. Táto zmena definuje kde pacient dostane aký rozsah starostlivosti a zavádza nárok pacienta na maximálne čakacie doby na jednotlivé medicínske služby. Zriedkavé a komplexné zákroky sa koncentrujú, naopak časté a akútne zákroky budú bližšie k pacientom. Ambulantná a akútna starostlivosť tak ostáva blízko pacienta, plánovaná a zriedkavejšia sa koncentruje na zabezpečenie kvality a optimálne využitie nedostatkových zdrojov (akým je a bude aj do budúcnosti personál).

Po tom čo v roku 2021 bol schválený zákon 540/2021 Z. z. o kategorizácií ústavnej zdravotnej starostlivosti prebehli počas roku 2022 rokovania expertných pracovných skupín ku tvorbe vyhlášky o kategorizácií, ktorých výstupy boli Kategorizačnou komisiou pre ústavnú zdravotnú starostlivosť (§ 3, ods. 3, § 4, ods. 7)  odsúhlasené a po legislatívnom procese vydané vo vyhláške 316/2022 Z. z. spolu s 15timi prílohami, dokopy cez 2500 strán materiálu.

V rámci kategorizácie je tak na každej úrovni nemocnice definovaná povinná a doplnková programová štruktúra. Týchto programov je 63 a každý pozostáva z medicínskych služieb, ktoré musí nemocnica na danej úrovni poskytovať. V rámci tejto štruktúry sú definované požiadavky na časovú dostupnosť, na minimálne počty výkonov, na materiálno-technické ako aj personálne zabezpečenie, ktoré musí nemocnica povinne plniť aby mala plnú úhradu od zdravotných poisťovní, resp. si udržala svoju úroveň zaradenia v rámci každoročného vyhodnocovania siete. Všetky tieto dáta na úrovni nemocníc budú v rámci vyhodnocovania siete každoročne verejne publikované aj s ukazovateľmi kvality.


Zoznam kategorizovaných nemocníc
Otázky a odpovede