Tlačiť Späť

Domov » Inštitút výskumu a vývoja

Inštitút výskumu a vývoja

​​Kontaktujte nás/ Our contact: + 421 2 59 373 236
barbora.kucerova@health.gov.sk

Inšitút výskumu a vývoja - logoO nás:

Inštitút výskumu a vývoja (ďalej len „IVV“) pri Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „MZ SR“) sa transformoval 1. januára 2019 z Odboru výskumu a vývoja MZ SR, ktorý vznikol 1.11.2016. Úlohou IVV je pripravovať, spájať a koordinovať vedecké činnosti výskumu a vývoja, najmä v oblasti biomedicíny s uplatňovaním výsledkov vedeckého výskumu v zdravotníctve.

Tím inštitútu tvoria ľudia s bohatými skúsenosťami z viacerých odvetví zdravotníckeho sektora a výskumných organizácií.

 

Víziou IVV je zlepšenie zdravia najmä slovenskej populácie, ako aj v globálnom (nadnárodnom) rozsahu generovaním a využívaním inovatívnych výstupov excelentnej vedy v oblasti zdravotníctva.

Misiou IVV je reflektovať na požiadavky súčasných národných a medzinárodných potrieb v biomedicínskom výskume a vývoji prostredníctvom harmonizácie a špecifikácie výskumno-vývojových aktivít, budovaním vedecko výskumných kapacít v rámci systémovej podpory rozvoja najmä aplikovaného výskumu a vývoja, inovácií, posilnenia vedeckej spolupráce na národnej úrovni ako aj v medzinárodnom kontexte, optimalizácie ochrany práv duševného vlastníctva (najmä patentovej ochrany) a transferu technológií v oblasti zdravotníctva.
 

IVV plní najmä tieto úlohy:

 1. Vypracováva dlhodobú stratégiu rozvoja výskumu a vývoja, najmä v oblasti biomedicíny v zdravotníctve a prepojených interdisciplinárnych oblastí výskumu a vývoja;

 2. Stanovuje vecné zameranie, priority a základné ciele výskumu a vývoja na úseku zdravotníctva, najmä v oblasti biomedicíny a prepojených interdisciplinárnych oblastí výskumu a vývoja;

 3. Prepája vedecké výsledky s klinickým výskumom a vývojom;

 4. Navrhuje úpravy všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výskumu a vývoja, najmä v oblasti biomedicíny a prepojených interdisciplinárnych oblastí výskumu a vývoja;

 5. Podporuje excelentné tímy s relevantnými projektmi a ich prepájanie s významnými vedeckými a biznisovými odborníkmi, najmä z EÚ;

 6. Vytvára a posilňuje vedecké prostredie pre excelentnú vedu, najmä v aplikovanom biomedicínskom výskume a vývoji;

 7. Spolupracuje s prestížnymi výskumno-vývojovými centrami a podporuje vytváranie výskumno-vývojových konzorcií;

 8. Podporuje integráciu do výskumnej infraštruktúry EÚ.

 

Naše aktivity:

 • Expertná a networkingová podpora biomedicínskym výskumným skupinám na Slovensku;

 • Organizácia práce Vedeckej rady ako poradného orgánu pri MZ SR podľa štatútu Vedeckej rady MZ SR. Vedecká rada predstavuje strategickú a systémovú podporu výskumu a vývoja v oblasti biomedicíny a je zostavená z národných a medzinárodných expertov;

 • Organizovanie odborného vyhodnotenia Verejnej výzvy na predkladanie žiadostí na poskytnutie dotácie MZ SR na výskum a vývoj v oblasti zdravotníctva; vypočutia (hearings) výsledkov jednotlivých projektov, prostredníctvom Vedeckej rady MZ SR

 

Stanoviská Vedeckej rady:


4. Odpočty z NOP5. Akčné plány NOP na roky 2021 – 20256. Články

 • Informácie / novinky: 

 • SIEA ponúka 50-tisícové poukážky na inovácie v oblasti zdravotníctva

  Podnikatelia budú môcť opäť využiť finančnú pomoc. Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) pripravila prostredníctvom národného projektu inovujme.sk poukážky vo výške až 50-tisíc eur na projekt.

  SIEA podporuje slovenských podnikateľov v tvorbe inovácií a aj takouto formou reaguje na dopady nielen energetickej krízy. Po šiestich úspešných výzvach vyhlasuje 1. februára novú s názvom Zdravá spoločnosť 2.0. Výzva bude otvorená do 15. marca 2023 a na inovačné projekty pre podnikateľov je vyčlenených 1 milión eur. Výška inovačnej poukážky od 10-tisíc do 50-tisíc eur bude preplatená formou predfinancovania, a to až do hodnoty 85 % oprávnených výdavkov.

  Inovačné poukážky môžu využiť slovenské firmy, ktoré podnikajú minimálne jeden rok, na projekty výskumu a vývoja pre oblasť onkológie, neurovied, metabolických ochorení, ochorení kardiovaskulárneho systému, raritných a infekčných ochorení, pre materiály a biomateriály v zdravotníctve, lieky a liekové formy, 3D tlač a 3D biotlač, senzory, diagnostiku či technológie na monitorovanie zdravotného stavu pacienta.

  Výzva Zdravá spoločnosť 2.0 je úspešným pokračovaním minuloročnej finančnej pomoci, ktorú využilo spolu 27 firiem v celkovej hodnote 1 250 000 eur,“ dodáva Stanislav Jurikovič.

  Oprávnené aktivity sú v súlade so Stratégiou výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky 2021 – 2027, domény Zdravá spoločnosť.

  Podrobnejšie informácie

  Brožúrka

  Oprávnené aktivity

  Zdroj: SIEA

   

 • MZ SR je partnerom v projekte na vývoj a zdokonalenie diagnostiky Alzheimerovej choroby

  Alzheimerova choroba postihuje milióny ľudí na celom svete a v súčasnosti neexistuje žiadna účinná liečba, ktorá by chorobu modifikovala. Včasná diagnóza Alzheimerovej choroby je prínosná najmä kvôli stanoveniu vhodnej starostlivosti o pacientov a oddialeniu progresu ochorenia. Zavádzanie modernej diagnostiky Alzheimerovej choroby do klinickej praxe na Slovensku a v Českej republike je však roztrieštené. Práve tento problém sa snaží vyriešiť projekt ADDIT-CE koordinovaný Masarykovou univerzitou v Brne. Tento unikátny projekt podporí spoluprácu vedcov na akademickej pôde a biotechnologických firiem na Slovensku a v Českej republike pri navrhovaní moderných diagnostických nástrojov. Projekt získal financovanie takmer 5 mil. Eur na 4 roky od Európskej únie v rámci programu Horizont Európa, grantovej schémy Excellence Hubs podporujúcej centrá excelentnosti, ktoré sa zameriavajú na inovácie tým, že umožňujú prepojenie inovačných ekosystémov v takzvaných "rozširujúcich sa" krajinách a vytvorenie pevnejších väzieb medzi akademickou sférou, priemyslom, vládou a občianskou spoločnosťou.

  Hlavným cieľom projektu je vytvoriť dva vzájomne prepojené ekosystémy v Bratislave a v Brne, ktoré budú združovať všetkých aktérov podporujúcich inovácie v tejto oblasti. Excelentné vedecké tímy z CEITEC MU, Prírodovedeckej fakulty MU, Lekárskej fakulty MU a Slovenskej akadémie vied budú spolupracovať so súkromnými biotechnologickými spoločnosťami, konkrétne so spoločnosťami BioVendor, Multiplex DX a Geneton. Pacientov a ich blízkych budú zastupovať organizácie ako Slovenská Alzheimerova spoločnosť, Česká Alzheimerova spoločnosť, Centrum Memory a Czech Brain Aging Study. Vládny sektor je v projekte zastúpený Ministerstvom zdravotníctva SR a Juhomoravským inovačným centrom.

  Očakávaným výsledkom projektu ADDIT-CE bude nová, moderná a revolučná diagnostika Alzheimerovej choroby prenesená do klinickej praxe na Slovensku a v Čechách, ktorá umožní včasnú intervenciu a sledovanie progresie tohto neurodegeneratívneho ochorenia u pacientov a vytvorenie národných programov zameraných na boj proti tejto zákernej chorobe.

  Zdroj: EK, CEITEC MU

   

 • Informačný deň pre Klaster 1 Zdravie programu Horizont Európa a burza partnerov

  Európska komisia dňa 19. 1. 2023 organizuje Informačný deň pre Klaster 1 - Zdravie programu Horizont Európa k novým výzvam na podávanie projektov. Následne 20. 1. 2023 sa uskutoční burza partnerov. 

  Nepremeškajte príležitosť nájsť si partnerov do konzorcií vo výzvach v rokoch 2023 - 2024.

  HE infodays Cluster1 January 2023

  Program informačného dňa a registrácia

  Burza partnerov a registrácia (uzávierka 16. 1. 2023)

  Zdroj: EK

 • Informačný deň Iniciatívy pre inovatívnu medicínu (IHI) k výzve 4 a burza partnerov

  Európske partnerstvo Iniciatíva pre inovatívnu medicínu (Innovative Health Initiative- IHI) usporiada  Informačný deň dňa 18. – 19. 1. 2023 k dvojkolovej výzve - Call 4 v online formáte. 
  Na podujatie je nevyhnutná registrácia, ktorá je bezplatná. 
  Návrhy tém nájdete na: https://www.ihi.europa.eu/apply-funding/future-opportunities

  Program

  IHI Call Days

  Nepremeškajte príležitosť dozvedieť sa všetky informácie potrebné k podávaniu návrhu projektov v rámci prvých výziev IHI v roku 2023 a identifikovať partnerov v rámci konzorcií prostredníctvom burzy partnerov a „pitching sessions“.

  Zdroj: IHI

 • Informácie / novinky - ARCHÍV

 •  

   

  Facebook MZ SR   Instagram