Tlačiť Späť

Domov » Inštitút výskumu a vývoja

Inštitút výskumu a vývoja

Kontaktujte nás/ Our contact: + 421 2 59 373 236
barbora.kucerova@health.gov.sk

Inšitút výskumu a vývoja - logoO nás:

Inštitút výskumu a vývoja (ďalej len „IVV“) pri Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „MZ SR“) sa transformoval 1. januára 2019 z Odboru výskumu a vývoja MZ SR, ktorý vznikol 1.11.2016. Úlohou IVV je pripravovať, spájať a koordinovať vedecké činnosti výskumu a vývoja, najmä v oblasti biomedicíny s uplatňovaním výsledkov vedeckého výskumu v zdravotníctve.

Tím inštitútu tvoria ľudia s bohatými skúsenosťami z viacerých odvetví zdravotníckeho sektora a výskumných organizácií.

 

Víziou IVV je zlepšenie zdravia najmä slovenskej populácie, ako aj v globálnom (nadnárodnom) rozsahu generovaním a využívaním inovatívnych výstupov excelentnej vedy v oblasti zdravotníctva.

Misiou IVV je reflektovať na požiadavky súčasných národných a medzinárodných potrieb v biomedicínskom výskume a vývoji prostredníctvom harmonizácie a špecifikácie výskumno-vývojových aktivít, budovaním vedecko výskumných kapacít v rámci systémovej podpory rozvoja najmä aplikovaného výskumu a vývoja, inovácií, posilnenia vedeckej spolupráce na národnej úrovni ako aj v medzinárodnom kontexte, optimalizácie ochrany práv duševného vlastníctva (najmä patentovej ochrany) a transferu technológií v oblasti zdravotníctva.
 

IVV plní najmä tieto úlohy:

 1. Vypracováva dlhodobú stratégiu rozvoja výskumu a vývoja, najmä v oblasti biomedicíny v zdravotníctve a prepojených interdisciplinárnych oblastí výskumu a vývoja;

 2. Stanovuje vecné zameranie, priority a základné ciele výskumu a vývoja na úseku zdravotníctva, najmä v oblasti biomedicíny a prepojených interdisciplinárnych oblastí výskumu a vývoja;

 3. Prepája vedecké výsledky s klinickým výskumom a vývojom;

 4. Navrhuje úpravy všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výskumu a vývoja, najmä v oblasti biomedicíny a prepojených interdisciplinárnych oblastí výskumu a vývoja;

 5. Podporuje excelentné tímy s relevantnými projektmi a ich prepájanie s významnými vedeckými a biznisovými odborníkmi, najmä z EÚ;

 6. Vytvára a posilňuje vedecké prostredie pre excelentnú vedu, najmä v aplikovanom biomedicínskom výskume a vývoji;

 7. Spolupracuje s prestížnymi výskumno-vývojovými centrami a podporuje vytváranie výskumno-vývojových konzorcií;

 8. Podporuje integráciu do výskumnej infraštruktúry EÚ.

 

Naše aktivity:

 • Expertná a networkingová podpora biomedicínskym výskumným skupinám na Slovensku;

 • Organizácia práce Vedeckej rady ako poradného orgánu pri MZ SR podľa štatútu Vedeckej rady MZ SR. Vedecká rada predstavuje strategickú a systémovú podporu výskumu a vývoja v oblasti biomedicíny a je zostavená z národných a medzinárodných expertov;

 • Organizovanie odborného vyhodnotenia Verejnej výzvy na predkladanie žiadostí na poskytnutie dotácie MZ SR na výskum a vývoj v oblasti zdravotníctva; vypočutia (hearings) výsledkov jednotlivých projektov, prostredníctvom Vedeckej rady MZ SR

 

Stanoviská Vedeckej rady:


4. Odpočty z NOP5. Akčné plány NOP na roky 2021 – 20256. Publikácie

 

 • Informácie / novinky: 

 • Iniciatíva pre inovatívnu medicínu (IHI) – schválený pracovný program 2024 a otvorená výzva IHI 8

  IHI Call 8 open flyerDňa 24. 6. 2024 bol schválený aktualizovaný IHI Pracovný program 2024 a otvorená výzva IHI – call 8.

  Užitočné odkazy:
  IHI – call 8: https://europa.eu/!fqGjrV
  Platforma na vyhľadávanie partnerov: https://ihi-call-days.ihi.b2match.io/home
  Tlačová správa: https://europa.eu/!dj9pMb

  Info dni a networking
  Prezentácie a nahrávky z informačných dní nájdete na: https://europa.eu/!wqJRJv

  Termíny:
  Výzva 8: termín na podanie krátkych projektových návrhov: 10. október 2024 (do 17:00 bruselského času)
  Výzva 8: termín na podanie úplných projektových návrhov: 23. apríl 2025 (do 17:00 bruselského času)

  Zdroj: IHI

 • Európska komisia schválila miliardu eur na najdôležitejšie strategické európske projekty v oblasti zdravotníctva

  Dňa 28. mája 2024 v zmysle pravidiel EÚ o štátnej pomoci Európska komisia (EK) schválila prvý dôležitý projekt spoločného európskeho záujmu (IPCEI) v oblasti zdravotníctva „IPCEI Med4Cure“. Projekt je zameraný na podporu najdôležitejšieho európskeho výskumu, inovácií a prvého priemyselného zavádzania zdravotníckych výrobkov, ako aj inovačných procesov výroby liekov, prispievajúcich k dosiahnutiu cieľov európskej zdravotnej únie. Prinesie inovácie zamerané na choroby, v prípade ktorých neexistujú uspokojivé prostriedky prevencie alebo liečby, a zvýši pripravenosť EÚ na vznikajúce ohrozenia zdravia, ako aj rozvoj európskej bioekonomiky. Inštitút výskumu a vývoja MZ SR je koordinátorom projektov IPCEI on Health.

  Projekt IPCEI Med4Cure spoločne pripravilo a oznámilo šesť členských štátov: Belgicko, Francúzsko, Maďarsko, Taliansko, Slovensko a Španielsko. Tieto štáty poskytnú z verejných zdrojov až 1 miliardu eur, ktorá by mala priniesť ďalších 5,9 mld. eur v podobe súkromných investícií. V rámci tohto projektu 13 spoločností pôsobiacich v jednom či viacerých členských štátoch zrealizuje 14 vysoko inovačných projektov, z ktorých vzíde viac ako 70 plánovaných spoluprác. Slovenskú republiku budú v projekte reprezentovať vedúce slovenské biotechnologické spoločnosti  Biomedical Engineering a Sensible Biotechnologies , ktoré ako jediné splnili náročné kritéria hodnotenia Európskej komisie.

  Podrobnejšie informácie: https://www.health.gov.sk/Clanok?ek-ipcei-projekty-europske-zdravotnictvo

  Tlačová správa EK

  Zdroj: EK
   

 • 4.6.2024 – Medzinárodný deň klinických skúšaní 2024“
  Národná infraštruktúra SLOVACRIN organizuje Medzinárodný deň klinických skúšaní 2024 s podtitulom „Klinický výskum na Slovensku. Kde sa nachádzame a kde by sme chceli byť?“, ktorý sa uskutoční dňa 4.6.2024 v priestoroch Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Konferencie sa zúčastnia prednášajúci z Výskumnej a inovačnej autority (VAIA), Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (Sekcia klinického skúšania liekov, Sekcia zdravotníckych pomôcok), Etickej komisie pre klinické skúšanie MZ SR, Asociácie inovatívneho farmaceutického priemyslu, infraštruktúry CZECRIN, Notifikovaného orgánu pre certifikáciu zdravotníckych pomôcok, Národného onkologického ústavu a ďalší zaujímaví hostia.
 • Kapacita miestnosti je limitovaná, preto neváhajte a registrujte sa čo najskôr. 
  Registrácia

  Pozvánka

  Zdroj: SLOVACRIN
   

 • Iniciatíva pre inovatívnu medicínu (IHI) organizuje informačné dni k výzvam 6 a 7

 • Iniciatíva pre inovatívnu medicínu
  organizuje v súvislosti s plánovanými výzvami 6 a 7 na predkladanie projektových návrhov informačné dni.
  Podujatia sa uskutočnia v online formáte od 10. do 16. januára 2024 a budú venované podmienkam výziev ako aj ich pravidlám a v rámci jednokolových výziev  finančným aspektom.
  23. – 25. januára 2024 sa uskutočnia tzv. pitching sessions, kde organizácie majú možnosť svojej prezentácie ako potencionálneho partnera do konzorcia a identifikovania nových partnerov.
  „Pitching sessions“ budú prebiehať v rámci jednokolovej výzvy IHI call 7.

  Registrácia je povinná na:  IHI Call Days platform

  Iniciatíva pre inovatívnu medicínu (IHI) informačné dni k výzvam 6 a 7 

  Zdroj: IHI


 • Inciatíva pre inovatívnu medicínu (IHI) zverejňuje návrhy výziev 6 a 7

 • IHI zverejňuje predbežné témy výziev pred ich oficiálnym otvorením, aby potenciálnym žiadateľom poskytla priestor na budovanie konzorcia a vypracovanie projektového návrhu.
  Predbežné témy výziev 6 a 7 boli zverejnené na webovej stránke IHI https://www.ihi.europa.eu/apply-funding/future-opportunities
  Usmernenie, šablóny a odkazy pre záujemcov o podávanie návrhov projektov nájdete na: https://www.ihi.europa.eu/apply-funding/call-documents
  Všetky informácie týkajúce sa navrhovaných tém výziev sú orientačné a môžu sa zmeniť. Záverečné témy výziev budú oznámené po schválení Riadiacou radou.

  Zdroj: IHI


 • Iniciatíva pre inovatívnu medicínu (IHI) – prispievajúci partneri

 • IHI dňa 12. 10. 2023 od 15:00 – 16:30 organizuje webinár “IHI contributing partners – who, why and how?”, ktorý je zameraný na dôležité aspekty úlohy prispievajúcich partnerov v rámci aplikačného procesu IHI projektov.

  Cieľovou skupinou sú súčasní prispievajúci partneri a organizácie, ktoré sa plánujú zúčastniť IHI projektov ako prispievajúci partneri.

  Registrácia

  Zdroj: IHI

   

 • Záväzná metodika riadenia, financovania a hodnotenia podpory výskumu, vývoja a inovácií

  Rada vlády pre vedu techniku a inovácie na svojom zasadnutí 18. septembra 2023 schválila Záväznú metodiku riadenia, financovania a hodnotenia podpory výskumu, vývoja a inovácií.

  Záväzná metodika poskytuje základné princípy, ktoré sa uplatňujú pri príprave výziev, podávaní a hodnotení žiadostí, monitorovaní projektov a hodnotení výziev v oblasti výskumu, vývoja a inovácií. Cieľom je dosiahnuť jasné pravidlá pri podpore výskumu, vývoja a inovácií z verejného sektora a zároveň tieto pravidlá v čo najväčšej možnej miere prispôsobiť správnej praxi v EÚ. Ďalším dôležitým princípom je zjednodušenie procesov a systému pre výskumníkov a inovátorov.

  Podrobnejšie informácie a dokumenty: https://vaia.gov.sk/sk/zavazna-metodika/

  Zdroj: VAIA

   

 • Alzheimer Fórum 2023 

 • Dňa 21. septembra 2023 sa v aule Katolíckej univerzity v Ružomberku uskutoční medzinárodná vedecká a odborná konferencia Alzheimer Fórum 2023, ktorá prináša najnovšie poznatky z oblasti diagnostiky a liečby demencie.

  Prednášky budú venované okrem Alzheimerovej choroby aj vaskulárnej demencii a Parkinsonovej chorobe. Dozviete sa, aký vplyv na kognitívne funkcie má stres a depresia a ako rozpoznať u pacienta miernu kognitívnu poruchu.

   Azheimer Fórum 2023

  Na konferencii vystúpia s príspevkami aj poprední odborníci konzorcia projektu ADDIT-CE, ktorého je MZ SR / IVV partnerom. Projekt ADDIT-CE programu Horizont Európa podporuje spoluprácu akademického sektora a biotechnologických firiem na Slovensku a v Českej republike v oblasti navrhovania nových diagnostických postupov pre Alzheimerovu chorobu.
  Program

  Registrácia (otvorená do 11. 9. 2023)

  Zdroj: Slovenská Alzheimerova spoločnosť

   

 • Iniciatíva pre inovatívnu medicínu (IHI) otvára nové výzvy 4 a 5 na podávanie projektov

  IHI dňa 27. júna 2023 otvorila výzvy 4 a 5, ktorých témy trvalá udržateľnosť, alternatívy testovania na zvieratách, klinické skúšania, mŕtvica a ďalšie prispievajú ku kľúčovým politikám EÚ ako je Európska zelená dohoda. Otvoreniu výziev predchádzalo zverejnenie návrhov tém: Future opportunities | IHI Innovative Health Initiative (europa.eu)

  Prečo podať projektový návrh?
  Výzvy IHI na predkladanie projektových návrhov sú vynikajúcou príležitosťou pre výskumníkov zúčastniť sa prelomových, medzisektorových a kolaboratívnych projektov, ktorých cieľom je poskytnúť pacientom hmatateľné výhody. Sú určené pre výskumníkov z akademického a súkromného sektora, malých a stredných podniky, stredne veľkých spoločností, nemocníc a pacientských organizácií.

  Výzva 4:  https://europa.eu/!CYj638
  - jednokolová výzva s uzávierkou podania projektových návrhov do 8. novembra 2023
  - podrobnejšie informácie o témach a ako podať projekt: IHI call 4 | IHI Innovative Health Initiative (europa.eu)

  Výzva 5:  https://europa.eu/!BxrRWT
  - dvojkolová výzva s uzávierkou podania projektových návrhov do 16. januára 2024
  - podrobnejšie informácie o témach a ako podať projekt: IHI call 5 | IHI Innovative Health Initiative (europa.eu)

  V prípade otázok sa obráťte na: applicants@ihi.europa.eu

  Tlačová správa: https://europa.eu/!FNknmv

  Zdroj: IHI
   

 • Transformačné a inovačné konzorciáá

  Výskumná a inovačná autorita Úradu vlády SR (VAIA) z Plánu obnovy a odolnosti vyhlásila jednu z najväčších výziev na podporu spolupráce firiem, akademického sektora a organizácií výskumu a vývoja.

  Úlohou výzvy Transformačné a inovačné konzorciá (TIK) je posilnenie výskumného a inovačného prostredia na Slovensku prostredníctvom podpory menšieho počtu tematicky zadefinovaných transformačných a inovačných konzorcií, ktoré budú prepájať verejných a súkromných aktérov zo Slovenska so špičkovými inštitúciami zo zahraničia.

  Cieľom je podporiť transformáciu kľúčových sektorov ekonomiky s vysokým inovačným potenciálom, ktoré budú zadefinované samotnými žiadateľmi v podaných žiadostiach.

  Termín uzávierky výzvy: 13. septembra 2023
  Alokácia: 107 928 000 €
  Výška podpory: 15 - 30 mil. € / projekt

  Záznam z webinára venovaného vyhlásenej výzve Transformačné a inovačné konzorciá z 4. júla 2023

  Často kladené otázky k výzve (FAQ).

  Zdroj: VAIA

   

 • Výskumná a inovačná autorita (VAIA) otvorila Misiu zdravie

  misia-2-21-6.jfifInštitút výskumu a vývoja MZ SR (IVV) participoval na určovaní smerovania a hlavného cieľa Misie zdravia na podujatí „Spoločne tvoríme misiu zdravia, ktoré sa uskutočnilo dňa 21. 6. 2023 vo Vedeckom parku Univerzity Komenského. Cieľom Misie zdravia je pomocou inovácií a prelomových technológií priniesť riešenia pre najväčšie celospoločenské výzvy v oblasti zdravia. Misia je ambiciózna a prinesie hmatateľné výsledky pre občana a pacienta.V rámci okrúhlych stolov zástupcovia vedeckej komunity, akadémie, štátnych a verejných inštitúcií, inovátori, zdravotní pracovníci, zástupcovia nemocníc, ambulancií, zdravotných poisťovní, regiónov, zamestnávatelia, občianska spoločnosť, obchodné komory a podnikateľské subjekty diskutovali o koncepte „misie“, ktorá je novinkou výskumného a inovačného programu Horizont Európa 2021-2027 (Mission Cancer) a zároveň strategickým mechanizmom schválenej Národnej stratégie pre výskum a inovácie 2030.

  Misia zdravie – analytický podklad

  Zdroj: VAIA
   

 • Záznamy z Informačného dňa Iniciatívy pre inovatívnu medicínu (IHI) k výzve 4 a 5 zverejnené

  Európske partnerstvo Iniciatíva pre inovatívnu medicínu (Innovative Health Initiative- IHI) zverejnilo záznamy z Informačného dňa k výzvam 4 a 5: https://www.ihi.europa.eu/news-events/events/ihi-call-days-calls-4-5

  Platforma na vyhľadávanie partnerov do konzorcií pre IHI výzvy

  Zdroj: IHI
   

 • Informačný deň Iniciatívy pre inovatívnu medicínu (IHI) k výzve 4 a 5

  Európske partnerstvo Iniciatíva pre inovatívnu medicínu (Innovative Health Initiative- IHI) usporiada Informačný deň k výzve 4 (19. – 22. 6. 2023) a k výzve 5 (26. – 29. 2023)  v online formáte. 
  Na podujatie je nevyhnutná registrácia, ktorá je bezplatná. 
  Návrhy tém nájdete na: https://www.ihi.europa.eu/apply-funding/future-opportunities
  Program

  IHI Call Days

  Nepremeškajte príležitosť dozvedieť sa všetky informácie potrebné k podávaniu návrhu projektov v rámci výziev 4 a 5 a identifikovať partnerov v rámci konzorcií prostredníctvom burzy partnerov

  Všetky informácie týkajúce sa tém výzvy 4 a 5  sú orientačné a môžu sa zmeniť. Konečné informácie o budú oznámené po schválení Správnou radou IHI.

  Zdroj: IHI

   

 • Medzinárodný deň klinických skúšaní na pôde MZ SR
  V dňoch 15. – 16. mája 2023 organizoval Národný uzol pre akademické klinické skúšania na Slovensku SLOVACRIN zastrešený LF UPJŠ v Košiciach v spolupráci s Inštitútom výskumu a vývoja MZ SR a ďalšími partnermi konferenciu „Medzinárodný deň klinických skúšaní“.
  Na tomto podujatí vznikla iniciatíva na vytvorenie Pracovnej skupiny MZ SR, ktorá bude definovať hlavné, no odstrániteľné prekážky pre navýšenie počtu a zvýšenie prínosu klinických štúdií v SR.

  Tlačová správa z konferencie

  Podcast medicínskej riaditeľky infraštruktúry SLOVACRIN MUDr. Beáty Čečetkovej, PhD

 

 •  Konferencia verejného obstarávania: Veda a výskum. Nové výzvy v obstarávaní pre vedecko-výskumné projekty.

  Dňa 23. mája sa v hoteli Bratislava uskutoční Konferencia verejného obstarávania: Veda a výskum. Nové výzvy v obstarávaní pre vedecko-výskumné projekty.
  Konferencia je zameraná na praktickú časť obstarávania projektov vedy a výskumu a lektori s praktickými skúsenosťami poskytnú prehľad nielen o aktuálnych a plánovaných výzvach, ale aj možnosti riešení doterajších aplikačných problémov v oblasti obstarávania projektov vedy a výskumu.

  Na konferenciu je potrebné sa registrovať (vstupné 130€ bez DPH)

  Program, registrácia a podrobnejšie informácie

  Zdroj: Škola obstarávania

   

 •  27.-28.4.2023 – "Workshop ku klinickým skúšaniam v onkológii"

  Národný onkologický inštitút organizuje Workshop ku klinickým skúšaniam v onkológii, ktorý sa uskutoční v dňoch 27.-28.4.2023 v Bratislave na pôde Ministerstva zdravotníctva SR. Podujatie bude prebiehať v slovenskom jazyku a je bezplatné.

  Registrácia je otvorená do 17.apríla 2023.

  Pozvánka

  droj: NOI

   

 • Národná stratégia výskumu, vývoja a inovácií do roku 2030 je schválená!

  Dňa 28. 3. 2023 na rokovaní vlády bola schválená Národná stratégia výskumu, vývoja a inovácií do roku 2030 s rozpočtom 1 miliarda EUR ročne, ktorá pôjde do lepšieho systému.

  Stratégia rieši tri kľúčové, na seba nadväzujúce oblasti. V prvom rade je potrebné zabezpečiť predvídateľné financovanie do kvalitného systému, ktorý umožní výskumníkom a inovátorom sústrediť sa na projekty s veľkým potenciálnym dopadom. Druhou oblasťou je rozvoj, lákanie a udržanie talentu zo Slovenska aj zahraničia. Nakoniec stratégia navrhuje nástroje ako prioritizovať oblasti výskumu, vývoja a inovácií, v ktorých má Slovensko ambíciu a potenciál excelovať.

  Národnú stratégiu a jej Akčný plán nájdete na nižšie uvedenom odkaze.

  Národná stratégia výskumu, vývoja a inovácií a jej  Akčný plán

  Zdroj: Úrad vlády, VAIA

 • SIEA ponúka 50-tisícové poukážky na inovácie v oblasti zdravotníctva

  Podnikatelia budú môcť opäť využiť finančnú pomoc. Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) pripravila prostredníctvom národného projektu inovujme.sk poukážky vo výške až 50-tisíc eur na projekt.

  SIEA podporuje slovenských podnikateľov v tvorbe inovácií a aj takouto formou reaguje na dopady nielen energetickej krízy. Po šiestich úspešných výzvach vyhlasuje 1. februára novú s názvom Zdravá spoločnosť 2.0. Výzva bude otvorená do 15. marca 2023 a na inovačné projekty pre podnikateľov je vyčlenených 1 milión eur. Výška inovačnej poukážky od 10-tisíc do 50-tisíc eur bude preplatená formou predfinancovania, a to až do hodnoty 85 % oprávnených výdavkov.

  Inovačné poukážky môžu využiť slovenské firmy, ktoré podnikajú minimálne jeden rok, na projekty výskumu a vývoja pre oblasť onkológie, neurovied, metabolických ochorení, ochorení kardiovaskulárneho systému, raritných a infekčných ochorení, pre materiály a biomateriály v zdravotníctve, lieky a liekové formy, 3D tlač a 3D biotlač, senzory, diagnostiku či technológie na monitorovanie zdravotného stavu pacienta.

  Výzva Zdravá spoločnosť 2.0 je úspešným pokračovaním minuloročnej finančnej pomoci, ktorú využilo spolu 27 firiem v celkovej hodnote 1 250 000 eur,“ dodáva Stanislav Jurikovič.

  Oprávnené aktivity sú v súlade so Stratégiou výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky 2021 – 2027, domény Zdravá spoločnosť.

  Podrobnejšie informácie

  Brožúrka

  Oprávnené aktivity

  Zdroj: SIEA

   

 • MZ SR je partnerom v projekte na vývoj a zdokonalenie diagnostiky Alzheimerovej choroby

  Alzheimerova choroba postihuje milióny ľudí na celom svete a v súčasnosti neexistuje žiadna účinná liečba, ktorá by chorobu modifikovala. Včasná diagnóza Alzheimerovej choroby je prínosná najmä kvôli stanoveniu vhodnej starostlivosti o pacientov a oddialeniu progresu ochorenia. Zavádzanie modernej diagnostiky Alzheimerovej choroby do klinickej praxe na Slovensku a v Českej republike je však roztrieštené. Práve tento problém sa snaží vyriešiť projekt ADDIT-CE koordinovaný Masarykovou univerzitou v Brne. Tento unikátny projekt podporí spoluprácu vedcov na akademickej pôde a biotechnologických firiem na Slovensku a v Českej republike pri navrhovaní moderných diagnostických nástrojov. Projekt získal financovanie takmer 5 mil. Eur na 4 roky od Európskej únie v rámci programu Horizont Európa, grantovej schémy Excellence Hubs podporujúcej centrá excelentnosti, ktoré sa zameriavajú na inovácie tým, že umožňujú prepojenie inovačných ekosystémov v takzvaných "rozširujúcich sa" krajinách a vytvorenie pevnejších väzieb medzi akademickou sférou, priemyslom, vládou a občianskou spoločnosťou.

  Hlavným cieľom projektu je vytvoriť dva vzájomne prepojené ekosystémy v Bratislave a v Brne, ktoré budú združovať všetkých aktérov podporujúcich inovácie v tejto oblasti. Excelentné vedecké tímy z CEITEC MU, Prírodovedeckej fakulty MU, Lekárskej fakulty MU a Slovenskej akadémie vied budú spolupracovať so súkromnými biotechnologickými spoločnosťami, konkrétne so spoločnosťami BioVendor, Multiplex DX a Geneton. Pacientov a ich blízkych budú zastupovať organizácie ako Slovenská Alzheimerova spoločnosť, Česká Alzheimerova spoločnosť, Centrum Memory a Czech Brain Aging Study. Vládny sektor je v projekte zastúpený Ministerstvom zdravotníctva SR a Juhomoravským inovačným centrom.

  Očakávaným výsledkom projektu ADDIT-CE bude nová, moderná a revolučná diagnostika Alzheimerovej choroby prenesená do klinickej praxe na Slovensku a v Čechách, ktorá umožní včasnú intervenciu a sledovanie progresie tohto neurodegeneratívneho ochorenia u pacientov a vytvorenie národných programov zameraných na boj proti tejto zákernej chorobe.

  Zdroj: EK, CEITEC MU

   

 • Informačný deň pre Klaster 1 Zdravie programu Horizont Európa a burza partnerov

  Európska komisia dňa 19. 1. 2023 organizuje Informačný deň pre Klaster 1 - Zdravie programu Horizont Európa k novým výzvam na podávanie projektov. Následne 20. 1. 2023 sa uskutoční burza partnerov. 

  Nepremeškajte príležitosť nájsť si partnerov do konzorcií vo výzvach v rokoch 2023 - 2024.

  HE infodays Cluster1 January 2023

  Program informačného dňa a registrácia

  Burza partnerov a registrácia (uzávierka 16. 1. 2023)

  Zdroj: EK

 • Informačný deň Iniciatívy pre inovatívnu medicínu (IHI) k výzve 4 a burza partnerov

  Európske partnerstvo Iniciatíva pre inovatívnu medicínu (Innovative Health Initiative- IHI) usporiada  Informačný deň dňa 18. – 19. 1. 2023 k dvojkolovej výzve - Call 4 v online formáte. 
  Na podujatie je nevyhnutná registrácia, ktorá je bezplatná. 
  Návrhy tém nájdete na: https://www.ihi.europa.eu/apply-funding/future-opportunities

  Program

  IHI Call Days

  Nepremeškajte príležitosť dozvedieť sa všetky informácie potrebné k podávaniu návrhu projektov v rámci prvých výziev IHI v roku 2023 a identifikovať partnerov v rámci konzorcií prostredníctvom burzy partnerov a „pitching sessions“.

  Zdroj: IHI

 • Informácie / novinky - ARCHÍV

   

   

  Facebook MZ SR   Instagram

​​​​