Tlačiť Späť

Domov » Inštitút zdravotných analýz

O inštitúte

​​​​​​Inštitút zdravotných analýz (IZA) je nezávislým analytickým a poradným útvarom Ministerstva zdravotníctva SR v riadiacej pôsobnosti ministra zdravotníctva. Podieľa sa na strategických rozhodnutiach ministerstva, tvorbe podkladov pre dátovo podložené rozhodnutia v zdravotníctve a dohliada na zvyšovanie efektivity a kvality v zdravotníctve. Príklady oblastí a tém, ktorými sa IZA zaoberá sú: rozpočet verejného zdravotného poistenia, optimalizácia siete nemocníc, implementácia DRG v rámci CKS, mapovanie využívania zdravotnej starostlivosti na Slovensku, epidemiologické analýzy a rôzne ad hoc analýzy v zdravotníctve. Názory autorov vo výstupoch nemožno stotožňovať s oficiálnym postojom MZ SR.

IZA pozostáva z troch odborov:

IZA úzko spolupracuje s inými analytickými jednotkami štátu a je budovaná podľa metodiky budovania analytických kapacít v štátnej správe.

 

Analýzy a analytické komentáre

​​​​​​Viac peňazí a stability pre zdravotníctvo je investíciou (Komentár v .pdf)Viac peňazí a stability pre zdravotníctvo je investíciou (Komentár v .pdf)
Dátová príloha k dokumentu "Viac peňazí a stability pre zdravotníctvo je investíciou" (Dátová príloha v .xlsx)Dátová príloha k dokumentu "Viac peňazí a stability pre zdravotníctvo je investíciou" (Dátová príloha v .xlsx)
Rozpočet verejného zdravotného poistenia na roky 2024 až 2026 navyšuje zdroje v zdravotníctve. Celkové verejné výdavky na zdravotníctvo dosiahnu v roku 2024 približne 8 miliárd eur, čo predstavuje druhú najväčšiu položku vo verejných financiách. Významná časť tohto navýšenia sa spája s konkrétnymi opatreniami a je smerovaná priamo do určitých oblastí zdravotnej starostlivosti, predovšetkým do nemocníc.​​​​
Komentár Viac peňazí a stability pre zdravotníctvo je investíciou sa zaoberá procesom tvorby rozpočtu verejného zdravotného poistenia, definuje základné premenné, bližšie popisuje pripravované opatrenia zamerané aj na zvýšenie efektívnosti a zlepšenie fungovania štátnych nemocníc. Materiál detailnejšie popisuje aj programovú vyhlášku (č.55/2024 Z.z.), ktorá definuje minimálnu výšku nákladov pre jednotlivé typy zdravotnej starostlivosti.

Covid-and-CVD.pdf Kardiovaskulárne ochorenia a očkovanie proti COVID-19
V súvislosti s očkovaním proti ochoreniu COVID-19 bolo spájaných viacero nežiadúcich účinkov, medzi ktoré patrilo napríklad aj zvýšené riziko rôznych kardiovaskulárnych ochorení. Cieľom tejto analýzy je priniesť pohľad na túto problematiku na základe slovenských dát. Prostredníctvom detailných údajov o očkovaní a diagnóze kardiovaskulárneho ochorenia je možné presne odhadnúť toto riziko prostredníctvom viacrozmernej analýzy pre žitia. Výsledky naznačujú, že očkovanie proti COVID nebolo sprevádzané so zvýšeným rizikom následnej diagnózy kardiovaskulárneho ochorenia. Naopak, samotné ochorenie na COVID zvyšuje toto riziko.

Zhubné nádory prsníka na Slovensku – Epidemiologická analýza a odporúčania pre systémové opatrenia
Táto analýza o zhubných nádoroch prsníka sa zameriava na skúmanie aktuálnych epidemiologických trendov, a regionálnych rozdielov tejto choroby na Slovensku, pričom identifikuje zvýšenú incidenciu najmä na západnom Slovensku a rastúci trend medzi mladšími vekovými skupinami žien. Slúži k posúdeniu regionálnej účasti na mamografickom skríningu a odhaľuje veľké regionálne rozdiely v prežívaní a genetickej diagnostike pacientiek. V druhej časti analýzy sme sa venovali odporúčaniam pre zlepšenie skríningu, diagnostiky a liečby, s cieľom znížiť mortalitu a zlepšiť prežívanie pacientiek.

Dokument v .pdfAnalýza dopadov optimalizácie siete nemocníc (Štúdia v .pdf)
Optimalizácia siete nemocníc predstavuje komplexnú reformu, ktorej cieľom je zabezpečiť dostupnú, kvalitnú a bezpečnú zdravotnú starostlivosť v nemocniciach všetkým hospitalizovaným pacientom. Optimalizácia siete nemocníc ovplyvní nie len nemocnice a pacientov, ale aj fungovanie ďalších častí systému, zdravotné poisťovne, verejné zdravotné poistenie a samotné verejné financie. Isté dopady sa predpokladajú aj na záchrannú zdravotnú službu a dopravnú zdravotnú službu. Materiál predstavuje kvantitatívnu a kvalitatívnu analýzu dopadov a vplyvov reformy naprieč systémom zdravotnej starostlivosti.

Dokument v .pdf súboreInformatívne hrubé základné zložky mzdy v Ústavných zdravotnícky zariadeniach pre rok 2024 (14.12.2023)
Dokument v .xlsx súboreKalkulačka pre informatívne hrubé základné zložky mzdy v Ústavných zdravotnícky zariadeniach pre rok 2024 (14.12.2023)
Dokument v .pdf súborePrerozdeľovací mechanizmus zdravotného poistenia na Slovensku ​(15.11.2023)
Dokument v .pdf súboreČerpanie zdravotnej starostlivosti odídencami z Ukrajiny (15.08.2023)
Dokument v .pdf súboreLong-term returns to local health care spending (31.10.2022)
Dokument v .pdf súboreSelective referral or learning by doing? An analysis of hospital volume-outcome relationship of vascular procedures (5.10.2022)
Dokument v .pdf súborePrítomnosť a zastúpenie SARS-CoV-2 variantu B117 na Slovensku pomocou diferenciálnej PCR diagnostiky (9.2.2021)
Dokument v .pdf súboreKomentár k základným štatistikám hospitalizácií pacientov s Covid19 na Slovensku (23.2.2021)
 


Metodiky

Metodika na meranie rozdielov v zdravotnom stave a využívaní služieb zdravotnej starostlivosti medzi MRK a všeobecnou populáciou
Táto metodika vznikla na základe požiadavky pracovnej skupiny k Akčnému plánu Zdravie k Stratégii rovnosti, inklúzie a participácie Rómov do roku 2030. Metodika slúži ako návod na vypracovanie pravidelných správ o rozdieloch v čerpaní zdravotnej starostlivosti a vo výskyte skupín ochorení medzi marginalizovanými rómskymi komunitami (MRK) a všeobecnou populáciou.

 

Očkovanie

Dokument v .pdf súboreOčkovanie proti HPV na Slovensku (16.02.2023)
Dokument v .xlsx súboreOčkovanie_HPV_dataset_202211 (16.02.2023)
Dokument v .pdf súboreHPV vaccination coverage of children in Slovakia (16.02.2023)

 

Revízie výdavkov

Revízia výdavkov je štandardný nástroj v krajinách OECD na efektívnejšie dosahovanie cieľov verejnej politiky. Pomáha vládam hľadať priestor na lepšie využívanie verejných prostriedkov a stanovovať priority rezortu. Revízia výdavkov hodnotí účinnosť a efektívnosť výdavkov a identifikuje opatrenia, ktoré zvyšujú hodnotu za peniaze z verejných financií, čím umožňuje fiškálnu úsporu, lepšie verejné služby pre občanov (výsledky) a/alebo presun financií na priority vlády.

Dokument v .pdf súboreAktualizácia Revízie výdavkov na zdravotníctvo III (2022) – Analýza
Dokument v .xlsx súboreAktualizácia Revízie výdavkov na zdravotníctvo III (2022) – Dátová príloha
Dokument v .pdf súboreRevízia výdavkov na zdravotníctvo II (2019) – Analýza
Dokument v .xlsx súboreRevízie výdavkov na zdravotníctvo II (2019) – Dátová príloha
Dokument v .pdf súboreRevízia výdavkov na zdravotníctvo I (2016) – Analýza
Dokument v .xlsx súboreRevízie výdavkov na zdravotníctvo I (2016) – Dátová príloha

 

Dátové rozhrania pre prerozdeľovací mechanizmus poistného

V súlade s Vyhláškou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 51/2023 Z. z., z 8. februára 2023, ktorou sa ustanovujú dátové rozhrania na zasielanie údajov, sa zverejňujú XML schémy na zasielanie údajov podľa prílohy 1 až 9 vyhlášky:

Príloha 1: Spotreba kategorizovaných liekov
Príloha 2: Náklady zdravotnej poisťovne na zdravotnú starostlivosť

Príloha 3: Platitelia poistného

Príloha 4: Poistenci

Príloha 5: Hospitalizácie poistencov

Príloha 6: Poistenci so zdravotným znevýhodnením

Príloha 7: Poistenci so zdravotnými pomôckami

Príloha 8: Poistenci z CRP

Príloha 9: Typy platiteľov poistného v CRP

 

Kariéra

Inštitút zdravotných analýz - Ponuka práce

 

Kontakt

Našu prácu môžete sledovať aj na našom Blogu, alebo pomocou sociálnych sietí ako Facebook, LinkedIN alebo Twitter.

Všeobecný kontakt
tel.: +421 2 593 73 429
e-mail: iza@health.gov.sk

Riaditeľ IZA
Matej Mišík, MSc.
e-mail: matej.misik@health.gov.sk

Logo IZA