Tlačiť Späť

Domov » Ambulantná starostlivosť

Analýza stavu a základné ukazovatele špecializovanej ambulantnej starostlivosti

Na účely definovania nového normatívu verejnej minimálnej siete poskytovateľov špecializovanej ambulantnej starostlivosti (v súčasnosti Príloha č. 3 k Nariadenia vlády č. 640/2008 Z. z. o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti), Ministerstvo zdravotníctva SR pripravilo ako prvý krok analýzu stavu špecializovanej ambulantnej starostlivosti (ŠAS).

Zdrojové údaje poskytli samosprávne kraje, zdravotné poisťovne a Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Údaje o poskytovateľoch a personálnom zabezpečení ambulancií boli analyzované k 1. 6. 2022. Pri ostatných ukazovateľoch bol sledovaným obdobím rok 2019, keďže v rokoch 2020 a 2021 bolo poskytovanie špecializovanej ambulantnej starostlivosti ovplyvnené pandémiou COVID-19. Z poskytnutých údajov bolo identifikovaných 143 odborností v ŠAS, z ktorých bolo predmetom analýzy 72 odborností. Tie boli ďalej rozdelené do dvoch skupín. Do skupiny 1 bolo zaradených 34 najvýznamnejších odborností z pohľadu počtu návštev a výšky úhrad (87 % z celkových úhrad za ŠAS poskytnutú v roku 2019). Základné ukazovatele odborností zo skupiny 1 sú uvedené v grafickom aj tabuľkovom zobrazení. Základné ukazovatele odborností zo skupiny 2 (38 odborností) sú uvedené len v tabuľkovom zobrazení.

Pri analýze údajov o personálnom zabezpečení vybraných zdravotníckych pracovníkov (kategória A – lekár, B – zubný lekár, I – iný zdravotnícky pracovník) bola aplikovaná platná právna úprava o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania v príslušnej ambulancii. Z tohto dôvodu do analýzy neboli zahrnutí zdravotnícki pracovníci, ktorých špecializácia (kód zdravotníckeho pracovníka) nebola v súlade s požiadavkami na personálne zabezpečenie danej ambulancie.

V prípade, že bol súčet úväzkov zdravotníckeho pracovníka vo všetkých ambulanciách v ŠAS vyšší ako 1,00, úväzok bol upravený na hodnotu 1,00. Do súčtu úväzkov boli zahrnuté iba úväzky zdravotníckeho pracovníka v ŠAS. Ak mal zdravotnícky pracovník úväzok aj v inom type zdravotnej starostlivosti (napr. ústavnej zdravotnej starostlivosti), tieto úväzky do analýzy stavu ŠAS neboli zahrnuté.

Za zmluvnú ambulanciu bola pre účely analýzy považovaná ambulancia, ktorá mala k 1. 6. 2022 uzatvorenú platnú a účinnú zmluvu o poskytovaní a úhrade zdravotnej starostlivosti aspoň s jednou zdravotnou poisťovňou v Slovenskej republike.

 

Na stiahnutie:

 

Dátum: 30. 1. 2023

 

 

 

Podstránku budeme priebežne aktualizovať a dopĺňať o ďalšie informácie.