Tlačiť Späť

Domov » Všeobecná ambulantná starostlivosť

Často kladené otázky (FAQ)

Príspevok na zriadenie všeobecnej ambulancie

O1: Prizná mi ministerstvo príspevok na hociktorý okres alebo je príspevok viazaný na konkrétny okres? Môžem si sám vybrať, kde si chcem otvoriť ambulanciu?
Ministerstvo najneskôr do 31. júla každoročne zverejňuje zoznam okresov a obcí, na ktoré sa bude viazať príspevok. Samozrejme, každý lekár sa stále môže slobodne rozhodnúť, kde si plánuje zriadiť svoju ambulanciu, ale ak plánuje požiadať o príspevok, je viazaný zoznamom okresov a obcí, ktoré boli určené na podporu zriaďovania ambulancii v nedostatkových okresoch. Zoznam je zverejňovaný na webovom sídle MZ SR.

O2: Prečo nemôžem požiadať o príspevok už teraz?
Termín podania žiadosti je viazaný legislatívnymi termínmi a postupnosťou krokov, ktoré je MZ SR povinné zrealizovať pred vyhlásením výzvy.

Zoznam okresov a obcí vychádza z výsledkov vyhodnotenia stavu verejnej minimálnej siete (VMS) a klasifikácie okresov. Zároveň je o príspevok možné požiadať až dňom zverejnenia výzvy, ktorej znenie posudzuje Národná koordinačná a implementačná autorita pod Úradom vlády. Z uvedených dôvodov preto nie je možné vyhotoviť zoznam skôr ako sú známe výsledky stavu VMS a následne ani požiadať o príspevok pred zverejnením výzvy.

Samotný proces pozostáva z nasledujúcich krokov:
    a) do 31. marca – zber údajov platných k 1. januáru
    b) apríl – výpočet siete
    c) máj – predbežné výsledky zaslané na možnosť podania námietok zdravotným poisťovniam
    d) jún – vysporiadanie sa s námietkami a zverejnenie výsledkov stavu VMS (do 30. júna)
    e) júl – klasifikácia okresov a tvorba zoznamu okresov a obcí s alokovaným príspevkom
    f ) september – vyhlásenie výzvy

O3: Otvorila som si ambulanciu vo februári 2022, môžem požiadať spätne o príspevok?
V tomto prípade ide o existujúceho poskytovateľa a nie nového poskytovateľa podľa § 6e ods. 2. zákona č. 578/2004. Existujúci poskytovateľ môže požiadať o príspevok, musí však preukázať splnenie podmienok podľa § 6e ods. 6 za lekára, ktorého si (okrem seba) zamestná a súčasne preukáže splnenie podmienky zabezpečenia poskytovania zdravotnej starostlivosti v súčte najmenej o jeden lekársky úväzok viac ako uviedol v čestnom vyhlásení pri podaní žiadosti.

Spätné priznávanie príspevkov pre ambulancie, ktoré vznikli napríklad v roku 2022 pred zverejnením výzvy ako nové ambulancie s jedným lekárom nie je možné.

O4: Tento príspevok je určený len pre nové ambulancie, ktoré vznikajú na „zelenej lúke“? Ak áno, prečo podporujete iba nových poskytovateľov?
Nie, príspevok je určený ako pre nových, tak aj pre existujúcich poskytovateľov.
Hlavnou filozofiou zavedenia príspevku je zvyšovanie kapacity siete všeobecnej ambulantnej starostlivosti buď novými poskytovateľmi (ambulancie na zelenej lúke) alebo existujúcimi poskytovateľmi (súčasný poskytovateľ zamestná ďalšieho lekára v ambulancii s novým identifikátorom zdravotníckeho zariadenia v novom povolení od VÚC, tzn. + 1 lekárske miesto).

O5: Môžem požiadať o príspevok aj v priebehu rezidentského štúdia, resp. pred jeho ukončením?
Nie. Rezident ani študent špecializačného štúdia mimo rezidentského štúdia nespĺňa podmienky oprávneného žiadateľa o príspevok, pretože ešte nedisponuje číselným kódom zdravotníckeho pracovníka.

O6: Bol pri vytváraní zoznamu klasifikácie okresov zohľadnený aj vek lekárov ?
Áno, jedným z parametrov klasifikácie okresov, na základe ktorých je zoznam tvorený, predstavovala demografická štruktúra všeobecných lekárov. Inak povedané, čím je v okrese viac lekárov starších ako 63 rokov, tým okres spadá do vyššieho stupňa ohrozenia dostupnosti.

O7: Je príspevok aktuálne vyplácaný iba na čierne alebo aj červené okresy?
Vzhľadom na obmedzené prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti, metodikou stanovenia počtu a výšky sumy príspevkov každoročne MZ SR priorizuje, na ktoré okresy sa bude alokovať príspevok. Aktuálne na obdobie august 2022 – júl 2023 boli priorizované všetky čierne okresy a najpoddimenzovanejšie červené okresy, tzn. všetky najohrozenejšie okresy na území Slovenska z pohľadu zabezpečenia poskytovania všeobecnej ambulantnej starostlivosti.

O8: Posledný rok som bol zamestnaný ako všeobecný lekár na plný úväzok v ambulancii v okrese Detva (čierny okres). Mal by som záujem otvoriť si novú všeobecnú ambulanciu v okrese Banská Štiavnica (červený okres), na ktorý je podľa aktuálneho zoznamu alokovaný jeden príspevok. Spĺňam podmienky oprávnenosti žiadateľa?
Nie, podmienky oprávnenosti žiadateľa žiaľ nespĺňate, keďže ste v období 36 mesiacov pred podaním žiadosti o príspevok vykonávali zdravotnícke povolanie u poskytovateľa všeobecnej ambulantnej starostlivosti vo vyššom ako polovičnom úväzku v okrese klasifikovanom vyšším stupňom ohrozenia ako okres, pre ktorý sa máte záujem uchádzať o príspevok (tzn. okres Detva je podľa klasifikácie čiernym okresom, okres Banská Štiavnica červeným okresom). Cieľom opatrenia nebolo príspevkom podporovať prechod lekárov z viac ohrozených okresov do menej ohrozených okresov.

Podľa § 6e ods. 6 zákona 578/2004 Z. z. o príspevok môže požiadať uchádzač, ktorým je:

a) nový lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo pediatria, ktorému bol vydaný číselný kód zdravotníckeho pracovníka, ale ešte nezískali povolenie na prevádzkovanie ambulancie, pričom spĺňa nasledujúce podmienky

• pred tým, ako požiadal o poskytnutie príspevku nevykonával v okrese, pre ktorý žiada príspevok zdravotnícke povolanie u poskytovateľa všeobecnej ambulantnej starostlivosti vo vyššom ako polovičnom úväzku v priemere počas 36 mesiacov predchádzajúcich roku, v ktorom podal žiadosť,

• 36 mesiacov pred podaním žiadosti o príspevok nevykonával zdravotnícke povolanie podľa u poskytovateľa všeobecnej ambulantnej starostlivosti vo vyššom ako polovičnom úväzku v priemere v okrese, ktorý je podľa klasifikácie okresov klasifikovaný rovnakým alebo vyšším stupňom ohrozenia ako okres, pre ktorý sa uchádza o príspevok,

• nebol počas 36 mesiacov predchádzajúcich podaniu žiadosti odborným zástupcom u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorému zdravotná poisťovňa v tom čase vypovedala zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

b) existujúci poskytovatelia, ktorí majú záujem zriadiť a prevádzkovať všeobecnú ambulanciu, pokiaľ za všeobecného lekára alebo pediatra, ktorého plánujú zamestnať, preukážu splnenie rovnakých podmienok ako v prípade nového lekára žiadateľa, uvedených vyššie v bode a.

O9: Ako často sa prehodnocuje zoznam okresov a obcí s alokovaným príspevkom?
Zoznam okresov a obcí s alokovaným príspevkom na nové obdobie (august aktuálneho roku až júl nasledujúceho roku) sa prehodnocuje a vydáva každoročne z dôvodu:

a) meniaceho sa stupňa ohrozenia dostupnosti všeobecnej ambulantnej starostlivosti v jednotlivých okresov (klasifikácia okresov) a zároveň
b) čerpania limitovaných rozpočtovaných prostriedkov z Plánu obnovy.

Najbližšie vyhodnotenie sa uskutoční v júli 2023.

O10: Kde nájdem aktuálnu informáciu o ešte nevyčerpaných príspevkoch na dané obdobie?
Ministerstvo zdravotníctva na mesačnej báze aktualizuje informáciu o zostávajúcich nevyčerpaných príspevkoch na konkrétny okres/obec/mesto. Aktuálny prehľad je dostupný na webe MZ SR (v sekcii Všeobecná ambulantná starostlivosť - Aktuálne voľné príspevky).

O11: Kde nájdem formulár žiadosti o príspevok, resp. všetky ďalšie potrebné vzory dokumentov, ktoré sú súčasťou žiadosti?
O príspevok bude možné požiadať dňom zverejnenia výzvy, kedy MZ SR zároveň na svojej webovej stránke zverení formulár žiadosti o príspevok spolu s ďalšími vzormi tlačív, ktoré predstavujú prílohu žiadosti.

O12: Je potrebné mať v čase podania žiadosti o príspevok už vydané povolenie na výkon činnosti od VÚC alebo stačí toto povolenie získať následne?

V zmysle legislatívy nemusíte mať v čase podania žiadosti o príspevok vydané povolenie na výkon činnosti od VÚC. Určite Vám ale odporúčame začať si zabezpečovať všetky dokumenty potrebné pre vydanie povolenia vopred v spolupráci s príslušnou VÚC. Zároveň je dôležité mať na pamäti, že:
        • prijatím prvej časti príspevku, tzn. predložením právoplatného povolenia od príslušného samosprávneho kraja ste povinný začať prevádzkovať ambulanciu do 2 mesiacov a
        • na to, aby ste boli oprávneným žiadateľom o príspevok nemôžete začať prevádzkovať ambulanciu skôr ako pošlete žiadosť o príspevok (ak ide o nového lekára).

O13: Je možné získať príspevok aj pri prevzatí už existujúcej ambulancie, tzn. jej odstúpením starším lekárom novému nastupujúcemu lekárovi?
Nie, nie je to možné. Hlavnou filozofiou zavedenia príspevku je zvyšovanie kapacity siete všeobecnej ambulantnej starostlivosti buď novými poskytovateľmi (ambulancie na zelenej lúke) alebo existujúcimi poskytovateľmi (súčasný poskytovateľ zamestná ďalšieho lekára v ambulancii s novým identifikátorom zdravotníckeho zariadenia uvedenom v povolení od VÚC, tzn. + 1 lekárske miesto).

Prevzatie ambulancie a teda výmena pôvodného lekára, ktorý končí, za nového lekára, ktorý ho nahradí, nezvyšuje kapacitu siete. Kapacita siete ostáva v takomto prípade rovnaká, generačnou výmenou preto nie je splnená podmienka oprávnenosti žiadateľa. Z tohto dôvodu príspevok neslúži na odstúpenie ambulancie, resp. prevzatie novým lekárom. Princíp poskytnutia príspevku je založený na nenávratnej finančnej pomoci s cieľom preklenúť obdobie rastu krivky kapitantov od momentu začatia prevádzkovania novo zriadenej ambulancie, kedy príjem z kapitácie zo zdravotných poisťovní pokrýva minimálne náklady ambulancie.

Pri prevzatí ambulancie s už existujúcim kapitačným kmeňom od staršieho lekára má ambulancia zabezpečený príjem od zdravotných poisťovní a nepotrebuje vykrývať chýbajúci príjem z dôvodu nízkeho počtu kapitantov začínajúcej ambulancie.

O14: Plná výška príspevku predstavuje 60-tisíc eur?
Výška príspevku je diferencovaná v závislosti od typu územno-správnej jednotky nasledovne:
    • Celková suma príspevku alokovaného na úroveň okresu predstavuje 50 000 EUR.
    • Celková suma príspevku alokovaného na úroveň obce predstavuje 60 624 EUR.

Uchádzač v žiadosti o príspevok uvedie, či príspevok žiada na úrovni okresu (miesto prevádzkovania všeobecnej ambulancie v rámci okresu uvedeného v aktuálnom zozname) alebo na úrovni obce (miesto prevádzkovania všeobecnej ambulancie v konkrétnej obci uvedenej v aktuálnom zozname) podľa aktuálneho zoznamu okresov a obcí s alokovaným príspevkom.

O15: Keď mi bude priznaný príspevok, znamená to, že dostanem obratom vyplatenú plnú sumu príspevku?

Príspevok MZ SR vypláca poskytovateľovi všeobecnej ambulantnej starostlivosti najviac 12 mesiacov od predloženia dokumentov v štyroch častiach so zámerom účelného vynakladania verejných financií.

Prvú časť príspevku MZ SR vyplatí poskytovateľovi, ktorý doručí MZ SR nasledovné:

a) nový poskytovateľ všeobecnej ambulantnej starostlivosti

• právoplatné povolenie na prevádzkovanie všeobecnej ambulancie, ktoré vydal príslušný orgán uchádzačovi ako fyzickej osobe alebo ako právnickej osobe,

To znamená, že po podpise zmluvy o poskytnutí prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti resp. po doručení oznámenie o splnení podmienok (informácia, že ste úspešný žiadateľ) je potrebné požiadať príslušný samosprávny kraj o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie. Po predložení povolenia Vám MZ SR uhradí prvú časť príspevku v sume 40% z celkovej sumy príspevku (zo 60 624 eur resp. 50 000 eur), bez dokladovania ďalších podkladov.

b) existujúci poskytovateľ všeobecnej ambulantnej starostlivosti

• právoplatné povolenie na prevádzkovanie všeobecnej ambulancie, v ktorej sa zaviazal začať prevádzkovať všeobecnú ambulanciu,
• súhrnné čestné vyhlásenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a lekára o splnení legislatívnych podmienok, ktoré sú zverejnené na webovom sídle MZ SR.

Po vyplatení prvej časti príspevku vo výške 40 % z celkovej sumy bude uchádzač zasielať štvrťročne MZ SR Kvartálne oznámenia ako informáciu o tom, ako rýchlo mu rastie kapitačný kmeň a ako sa mu mení personálne zloženie lekárov v ambulancii (týka sa najmä už existujúcich poskytovateľov) za účelom vyplatenia druhej, tretej a štvrtej časti príspevku.

Kvartálne oznámenie zahŕňa informáciu o:

• celkovom počte kapitovaných poistencov a
• číselných kódoch lekárov a príslušnej výšky úväzkov lekárov pracujúcich v ambulancii v čase podania oznámenia.

Pre lepšiu zrozumiteľnosť uvádzame súhrnnú tabuľku objasňujúcu výšku a podmienky získania jednotlivých častí príspevku.

Výška príspevku jednotlivých častí príspevku

Úroveň Celková suma
príspevku
1. časť 2. časť 3. časť 4. časť
40% 30% 20% 10%
okres 50 000 € 20 000 € 15 000 € 10 000 € 5 000 €
obec 60 624 € 24 250 € 18 187 € 12 125 € 6 062 €

Podmienka počtu kapitovaných poistencov na poskytnutie druhej, tretej a štvrtej časti príspevku

Typ poskytovateľa Normatívny počet kapitovaných poistencov 1. časť 2. časť 3. časť 4. časť
predloženie povolenia 60% z NPK 70% z NPK 90% z NPK
VLD* 1 600 ≤ 960 kap. poistencov ≤ 1120 kap. poistencov ≤ 1440 kap. poistencov
VLDD** 1 100 ≤ 660 kap. poistencov ≤ 770 kap. poistencov ≤ 990 kap. poistencov

* všeobecný lekár pre dospelých
** všeobecný lekár pre deti a dorast
NPK = normatívny počet kapitovaných poistencov

Výška normatívneho počtu kapitovaných poistencov je upravená Nariadením vlády č. 11/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia minimálnej siete poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti. Zmena jej výšky je považovaná za zmenu podmienok výzvy v zmysle bodu 4.3 tejto výzvy.

O16: Čo sa považuje za normatívny počet kapitantov?
Normatívny počet kapitovaných poistencov zohľadňuje časovú náročnosť poskytovania všeobecnej ambulantnej starostlivosti vo vzťahu k štruktúre a časovej náročnosti jednotlivých zdravotných výkonov. Vyjadruje počet kapitovaných poistencov na jedno lekárske miesto u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Pre roky 2022 až 2024 je podľa § 1 ods. 6 nariadenia vlády č. 11/2022 Z. z. stanovený na 1600 kapitovaných poistencov u poskytovateľa všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre dospelých a 1100 kapitovaných poistencov u poskytovateľa všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre deti a dorast na základe konsenzu zástupcov odborných spoločností.

O17: Aké záväzky mi plynú po poberaní príspevku?
Prijatím príspevku sa poskytovateľ čerpajúci príspevok zaväzuje počas najmenej piatich rokov odo dňa priznania príspevku:

a) prevádzkovať všeobecnú ambulanciu v obci alebo v okrese, pre ktorý získal príspevok,
b) poskytovať zdravotnú starostlivosť vo všeobecnej ambulancii najmenej v rozsahu 35 ordinačných hodín týždenne, z toho najmenej jeden deň poskytovať zdravotnú starostlivosť najmenej do 17:00 hod.,
c) umožniť bezplatné objednávanie pacientov spôsobom obvyklým u poskytovateľa všeobecnej ambulantnej starostlivosti,
d) ak ide o existujúceho poskytovateľa všeobecnej ambulantnej starostlivosti, zabezpečiť poskytovanie všeobecnej ambulantnej starostlivosti lekármi v súčte najmenej o jeden úväzok viac ako uviedol poskytovateľ všeobecnej ambulantnej starostlivosti vo vyhlásení podľa odseku 12 písm. b) štvrtom bode.

O18: Aké sankcie sú stanovené v prípade porušenia podmienok čerpania príspevku?
V prípade porušenia podmienok podľa § 6e ods. 20 zákona č. 578/2004 Z.z. oprávnenie čerpať príspevok zanikne a poskytovateľ čerpajúci príspevok je povinný ministerstvu zdravotníctva vrátiť príspevok alebo jeho pomernú časť za obdobie, kedy neboli splnené podmienky jeho čerpania.

Nahlasovanie úväzkov

O1: V prípade lekára mám zadať číselný kód lekára alebo registračné číslo v komore?
Pri nahlasovaní výšky úväzku lekára zadajte 9-miestny číselný kód lekára, ktorý mu bol pridelený Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Registračné číslo v príslušnej komore sa v tomto prípade neuvádza.

O2: Neviem registračné číslo svojej sestry/zdravotníckeho asistenta, čo mám teraz robiť
Požiadajte sestru/zdravotníckeho asistenta, aby vám ho poskytli. V prípade, že ani sestra/zdravotnícky asistent nepozná svoje registračné číslo, odporúčame, aby sa sestra/zdravotnícky asistent obrátil/a na príslušnú komoru a informoval/a sa o svojom registračnom čísle.

O3: Sestra/zdravotnícky asistent nemá pridelené registračné číslo, keďže nie je zapísaná/ý v komore, ako mám postupovať?
Je potrebné, aby sa sestra/zdravotnícky asistent bezodkladne registroval/a do príslušnej komory, keďže v zmysle § 31 ods. 1 písm. e) zákona č. 578/2004 Z. z. je registrácia podmienkou na výkon zdravotníckeho povolania a podľa § 80 ods. 1 písm. c) bod 1. zákona č. 578/2004 Z. z. je povinnosťou zdravotníckeho pracovníka oznámiť komore údaje na zápis do registra, oznamovať zmenu údajov a predkladať doklady o zmene údajov.

O4: Prečo mám opäť nahlasovať výšku úväzkov, keď som ich už nahlasoval/a do zdravotných poisťovní a do NCZI?
Údaje o úväzkoch zdravotníckych pracovníkov nahlasované do zdravotných poisťovní, Národného centra zdravotníckych informácií sú buď nekompletné, nehomogénne, alebo v nedostatočnom rozsahu, preto ich nie je možné využiť pre vyhodnocovanie stavu verejnej minimálnej siete poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti.

O5: Máme nahlásiť lekárku, ktorá je na materskej dovolenke alebo len tú, čo ju zastupuje
Je potrebné nahlásiť iba tú, ktorá ju zastupuje. Zdravotnícki pracovníci, ktorí sú na materskej/rodičovskej dovolenke, a teda aktuálne nevykonávajú svoje povolanie vo všeobecnej ambulancii, sa nenahlasujú.

O6: Hlásenie máme zasielať každý mesiac?
Nie. Údaje o úväzkov je potrebné nahlásiť jednorazovo najneskôr do 28. februára 2022 a potom len v prípade ich zmeny.

O7: Sestru zamestnávam na dohodu, mám ju nahlásiť?
Áno, hlásenie sa týka všetkých lekárov, sestier a zdravotníckych pracovníkov, ktorí pracujú vo všeobecnej ambulancii, bez ohľadu na to, či ide o trvalý/čiastočný pracovný pomer alebo dohodu.

O8: Mám hlásiť aj lekára, keď je už dôchodca?
Áno. Nahlasujú sa aj lekári, sestry a zdravotnícki pracovníci poberajúci starobný alebo invalidný dôchodok, ktorí vykonávajú svoje povolanie vo všeobecnej ambulancii.