Tlačiť Späť

Domov » Projekty a výzvy

Komplexný analytický nástroj pre podporu ekonomickej regulácie

Logá

Názov projektu: Komplexný analytický nástroj pre podporu ekonomickej regulácie
Kód ITMS2014+:
Kód ITMS2014+: 311071V174
Prijímateľ:  Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Limova 2, 837 52 Bratislava
Partneri: Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu
Miesto realizácie projektu: Slovenská republika
Výška poskytnutého NFP:   1 528 062,66 €
Obdobie realizácie projektu:  24 mesiacov

 

Národný projekt má za cieľ vytvorenie predpokladov a nástrojov pre ekonomickú reguláciu v zdravotnej starostlivosti a jeho primárnym východiskom je reformný zámer Lepšia regulácia – kvalitnejšie a udržateľné zdravotníctvo. Rezort zdravotníctva a jeho inštitúcie majú celonárodné pokrytie a poskytovatelia zdravotníckej starostlivosti, ktorých sa regulácia v zdravotníctve týka sú geograficky rozmiestnení po celom Slovensku. Oblasť regulácie, je potrebné spravovať a koordinovať centrálne na národnej úrovni a v rámci rezortu zdravotníctva vytvoriť a spravovať komplexný nákladový model. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky v súčasnosti reguluje niektoré oblasti sektora zdravotníctva a zároveň je jedinou inštitúciou, ktorá má kompetencie na ekonomickú reguláciu v rezorte zdravotníctva.
Zamýšľaný informačný systém "Analytický nástroj pre podporu ekonomickej regulácie zo strany MZ SR" bude  budovaný   v súlade s výnosom č. 55/2014 Z. z. Ministerstva financií Slovenskej republiky o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy,  resp. časťami  výnosu  vzťahujúcimi sa  na tento IS .   
Výkon a efektívne riadenie regulácie si vyžaduje okrem legislatívnej a normatívnej základne aj inteligentné analytické, rozhodovacie mechanizmy a nástroje, ktoré umožnia implementovať legislatívne zmeny do praxe. Momentálne sú používané nástroje pre podporu regulačných činností zväčša na úrovni tabuľkových procesorov, makier, samostatných databáz a aplikácií zobrazovania výstupov, ktoré poskytujú čiastkové výpočty a štruktúrované evidencie. Tento spôsob spracovania vykazuje chybovosť a spôsobuje prácnosť z dôvodu vysokej miery neautomatizovaného spracovania údajov.
 Z tohto dôvodu je potrebné implementovať analytický nástroj pre podporu regulácie, ktorý poskytne pre dotknuté útvary pokročilé funkcie spracovania dát akými sú zber, analýza, modelovanie, predikcia, interaktívne zobrazovanie a reportovanie nastavených modelov.
 Analytický nástroj pre podporu ekonomickej regulácie v zdravotníctve prispieva k vyššie uvedeným cieľom. Analytický nástroj pre podporu regulácie a súvisiaca infraštruktúra prispejú k efektívnejšiemu vynakladaniu prostriedkov na IKT v rezorte zdravotníctva.
Spracovanie a vyhodnotenie aktuálnych analytických dát z rezortu umožní prijímať informované rozhodnutia pre podporu efektívneho vynakladania peňažných prostriedkov na zdravotnú starostlivosť.

 

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk; www.mindop.sk  www.eufondy.sk