Tlačiť Späť

Domov » Projekty a výzvy

Systémová verejná výskumná infraštruktúra – biobanka pre nádorové a zriedkavé ochoreniaProjekt spolufinancovaný Európskou úniou s názvom:

Systémová verejná výskumná infraštruktúra – biobanka pre nádorové a zriedkavé ochorenia
Kód ITMS2014+: NFP313010AFG5


Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Operačný program: 311000 – Operačný program integrovaná infraštruktúra                                                                  
Prioritná os: 313010 - Podpora výskumu, vývoja a inovácií (ex Po1 OPVaI)
Konkrétny cieľ: 313010031 – 1.1.3 Zvýšenie výskumnej aktivity prostredníctvom zlepšenia koordinácie a konsolidácie VaV potenciálu výskumných inštitúcií

Stručný opis projektu:  
Rozšírenie a dobudovanie výskumnej a inovačnej infraštruktúry a kapacít na rozvoj excelentnosti v oblasti výskumu a inovácií prostredníctvom vybudovanie systému biobankingu pre nádorové a raritné ochorenia a jeho integráciu do medzinárodnej siete výskumných infraštruktúr.

Názov a sídlo prijímateľa:
Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava – mestská časť Staré Mesto.

Partneri:
Biomedicínske centrum SAV, Bratislava; Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, Bratislava; Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky; Národný onkologický ústav v Bratislave; Národný ústav reumatických chorôb, Piešťany; Žilinská univerzita v Žiline.

Trvanie projektu
: 06/2020 - 06/2023

Nenávratný finančný príspevok
: 17 894 129,32 EUR

Miesto realizácie projektu v rámci oprávneného územia OP
: Martin, Piešťany, Žilina.

Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP
: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava - mestská časť Nové Mesto Bratislava - mestská časť Karlova Ves.

„Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk.“