Tlačiť Späť

Domov » Projekty a výzvy

Podpora inštitucionálnych kapacít verejnej správy ako nástroj na elimináciu pandémie ochorania COVID-19

logo EVS

Prijímateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava

Partner: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Limbová 2, 837 52 Bratislava

Výška nenávratného finančného príspevku: 85 288 928,00 eur

Dátum rozhodnutia o poskytnutí NFP: 13.10.2021

Dátum nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia: 14.10.2021

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa (OP EVS).

  • Prioritná os 4: REACT - EU
  • Špecifický cieľ 4.1: Zmiernenie dopadov pandémie ochorenia COVID 19 pri poskytovaní verejných služieb

Riadiaci orgán OP EVS: Ministerstvo vnútra SR

Miesto realizácie projektu: celé územie Slovenskej republiky

Termín realizácie projektu: 03/2020 - 12/2021

Popis projektu

Hlavným cieľom národného projektu je podpora inštitucionálnych kapacít verejnej správy orientovaná na zachovanie dostupnosti zdravotníckych služieb a podporu poskytovania špecializovaných služieb v oblastiach poskytovania bezpečnostných služieb a podporných činností v krízových situáciách udržania verejného poriadku, efektívneho manažmentu krízových situácií a prijímania opatrení na znižovanie rizík ohrozenia, vrátane určovania postupov a činností pri odstraňovaní následkov mimoriadnej udalosti spojenej s pandémiou ochorenia COVID-19. 

Realizáciou predloženého projektu dôjde k stabilizácii pracovných miest vybraných zamestnancov verejnej správy prostredníctvom financovania motivačných mzdových príplatkov za nadštandardné výkony počas obdobia trvania pandémie. 

Merateľnými ukazovateľmi projektu sú:

  • Hodnota opatrení ESF zameraných a boj s pandémiou COVID-19 alebo na zmierňovanie jej následkov (celkové verejné výdavky): 85 288 928 EUR
  • Počet účastníkov, ktorým bola poskytnutá podpora v rámci boja s pandémiou COVID-19 alebo v rámci zmierňovania jej následkov: 75 514
  • Počet subjektov, ktorým bola poskytnutá podpora v rámci boja s pandémiou COVID-19 alebo v rámci zmierňovania jej následkov: 7 101
  • Počet účastníkov, ktorí si udržali pracovné miesta šesť mesiacov po skončení podpory: 64 200

HLAVNÁ AKTIVITA PROJEKTU

Hlavná aktivita projektu "Podpora vybraných inštitucionálnych kapacít verejnej správy poskytujúcich zdravotnú starostlivosť a špecializované verejné služby v súvislosti s opatreniami zameranými na elimináciu pandémie ochorenia COVID-19" je v súlade s:

  • oprávneným typom aktivít Operačného programu Efektívna verejná správa,
  • vyzvaním na národný projekt č. OPEVS-PO4-SC4.1-2021-3.

Hlavná aktivita predkladaného národného projektu je zameraná na zabezpečenie stabilizácie pracovných miest vybraných zamestnancov verejnej správy prostredníctvom financovania motivačných mzdových príplatkov za nadštandardné výkony počas obdobia trvania pandémie. 

Hlavná aktivita národného projektu je realizovaná prostredníctvom dvoch podaktivít, a to:

  • podpora stability zdravotníckeho systému a zachovania dostupnosti zdravotníckych služieb napriek dopadom a dlhodobému negatívnemu pôsobeniu pandémie ochorenia COVID-19,
  • podpora poskytovania špecializovaných verejných služieb ako podporného aparátu zabezpečujúceho dostupnosť zdravotníckych služieb v oblastiach poskytovania bezpečnostných služieb a podporných činností v krízových situáciách, udržania verejného poriadku, efektívneho manažmentu krízových situácií a prijímania opatrení na znižovanie rizík ohrozenia, vrátane určovania postupov a činností pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí.

Podaktivita 1.1

Podpora stability zdravotníckeho systému a zachovania dostupnosti zdravotníckych služieb napriek dopadom a dlhodobému negatívnemu pôsobeniu pandémie ochorenia COVID-19

Rezort Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky umožnil všetkým poskytovateľom zdravotnej starostlivosti (podriadené organizácie MZ SR, verejnoprávne subjekty, ako aj súkromnoprávne subjekty) odmeniť zdravotníckych pracovníkov v prvej línii a/alebo v červenej zóne zapojených do poskytovania zdravotníckej starostlivosti v rámci hospodárskej mobilizácie. V rámci materiálu č. UV-23300/2020, ktorý vláda SR prerokovala dňa 28. októbra 2020 a schválila pre súkromnoprávne subjekty uznesením č. 690/2020, bol určený postup odmeňovania zdravotníckych pracovníkov v rámci prvej vlny pandémie ochorenia COVID-19 za obdobie výkonu ich povolania od 1. apríla 2020 do 31. júla 2020, čím boli vytvorené podmienky pre transparentný, efektívny a motivačný spôsob odmeňovania jednotlivých skupín pracovníkov, ktorého ambíciou je spravodlivo odmeniť zdravotníckych pracovníkov za ich mimoriadne nasadenie v rámci krízovej situácie alebo núdzového stavu, ktorý zároveň vytvára predpoklady na podporu zdravotníckych pracovníkov aj v rámci postupujúcich ďalších vĺn pandémie ochorenia COVID-19. V prípade podriadených organizácií MZ SR a verejnoprávnych subjektov bola vykonaná podpora odmeňovania kapacít poskytujúcich  zdravotnícke služby v prvej línii a/alebo v červenej zóne v rámci disponibilných zdrojov štátneho rozpočtu kapitoly MZ SR.

Podaktivita 1.2

Podpora poskytovania špecializovaných verejných služieb ako podporného aparátu zabezpečujúceho dostupnosť zdravotníckych služieb v oblastiach poskytovania bezpečnostných služieb a podporných činností v krízových situáciách, udržania verejného poriadku, efektívneho manažmentu krízových situácií a prijímania opatrení na znižovanie rizík ohrozenia, vrátane určovania postupov a činností pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí.

Ďalšou časťou podpory je zabezpečenie financovania nad rámec štandardných výkonov a mimoriadneho nasadenia v teréne zo strany príslušníkov Hasičského a záchranného zboru SR (ďalej len "HaZZ") a príslušníkov Policajného zboru SR (ďalej len "PZ") v rámci rezortu Ministerstva vnútra SR pri výkone podporných opatrení zdravotnému systému v SR v súvislosti s opatreniami na elimináciu pandémie ochorenia COVID-19 a to v súvislosti s výkonmi v rámci nariadeného nadčasového fondu ako aj v rámci motivačného odmeňovania zamestnancov.

Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na novom portáli OP EVS www.reformuj.sk