Tlačiť Späť

Domov » Behaviorálny a experimentálny ekonomický tím

Behaviorálny a experimentálny ekonomický tím (beet)

Behaviorálny a experimentálny ekonomický tím (beet)

Tím je súčasťou Sekcie reformnej agendy MZ SR. Poslaním tímu je prinášať komplexné riešenia zdravotnej politiky založené na svetových vedomostiach z behaviorálnej vedy, ktoré sú  testované v experimentálnych laboratóriách a v terénnych experimentoch. Pomocou tohto prístupu bude možné znižovať riziko spojené s negatívnym dopadom na sociálno-ekonomické ukazovatele.
Rozhodovanie vlád a riadiacich jednotiek v oblasti sociálnej a hospodárskej politiky sa často zakladá na predpokladoch ľudského správania a na rozhodnutiach, ktoré ľudia robia. Reakcie a rozhodnutia ľudí v konkrétnej situácii ovplyvňuje mnoho faktorov (racionálnych i behaviorálnych), vrátane ekonomického prostredia - čo sťažuje predvídanie ľudského správania a výberu vhodných politických nástrojov.

Behaviorálny a experimentálny prístup:

Politické prístupy, ktoré nezahŕňajú behaviorálne faktory ovplyvňujúce ľudské rozhodovanie nemajú potrebné podklady pre nájdenie vhodného riešenia a sú častokrát nepresné alebo nesprávne.
Systematické experimenty umožňujú zamerať a merať nové politiky na konkrétne obyvateľstvo (napríklad nízke sociálno-ekonomické skupiny), a tak znižovať riziko spojené s negatívnym dopadom na sociálno-ekonomické ukazovatele. Pomocou prvotného experimentálneho výskumu je možné navrhované politiky otestovať a vyhodnotiť ich efektívnosť ešte pred procesom ich implementácie. Zároveň tento prístup v spojený s participatívnym výskumom umožňuje nastavovať jednotlivé parametre navrhnutej politiky i odhadnúť správanie ovplyvnených subjektov v nadväznosti na vplyv racionálnych a behaviorálnych faktorov ovplyvňujúcich ich ekonomické i iné rozhodnutia.

 • ➤ Behaviorálne intervencie:

  Behaviorálne intervencie sú intervencie určené na ovplyvnenie rozhodnutí, ktoré jednotlivci robia s ohľadom napríklad na svoje zdravie. Pri behaviorálnych intervenciách je správanie občana kľúčové a cieľom je jeho zmena. Behaviorálna intervencia využíva operatívne podmieňovacie modely - t. j. pozitívne a negatívne stimuly na úpravu nežiaduceho správania - napr. úzkosti, fajčenia alebo prejedania sa. Príkladom môže byť taktiež pochopenie správania sa občanov pri prevencii s cieľom zníženia vysokej miery odvrátiteľných chorôb, ktorým sa dá predísť. Experimentálny prístup nám hovorí o úspechu a neúspechu behaviorálnych intervencií a vysvetľuje, prečo sú niektoré intervencie úspešnejšie ako iné

 • ➤ Experimentálne testovanie:

  Experimenty a prvotné testovanie politík na vzorke subjektov sú účinnou metodikou slúžiacou na presnú identifikáciu reakcií ľudí na konkrétne podnety v prípade zavádzania politík. Prvotné testovanie navyše umožňuje zodpovedať otázky či prijať nové riešenia a súčasne sa vyhnúť vysokému riziku („Ak sa to ešte nikdy neskúsilo, ako viete, že to funguje?“). Uplatňovaním techník laboratórneho experimentu je možné pozorovať všetky premenné relevantné pre rozhodnutia v kontrolovanom prostredí. Jasné počiatočné meranie údajov a lepšia kontrola štruktúry interakcie medzi hospodárskymi subjektmi umožňujú zníženie využívania ekonometrických techník náročných na predpoklady a zároveň môže slúžiť ako prvotný test pre nastavenie terénnych experimentov.

Ak sa o nás chcete dozvedieť viac sledujte nás na Spotify, kde nás nájdete pod názvom „beet health


Členovia tímu

Interní členovia tímu

 • Ing. Lukáš Sekelský, PhD. – vedúci 
 • Martina Fehérová MSc. – projektový manažér


Externí členovia tímu

 • Doc. Jana Péliová – je prorektorka pre manažovanie akademických projektov na EU v Bratislave, zaoberá sa experimentálnou ekonómiou na Katedre financií EU v Bratislave.
 • Prof. Maroš Servátka    je hosťujúcim profesorom na Katedre financií Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave a profesorom ekonómie na Macquarie Graduate School of Management v Sydney a zaoberá sa experimentálnou a behaviorálnou ekonómiou. Je držiteľom ocenenia Ronald Coase Institute Outstanding Alumni Award za rok 2019.Spolupráca

 • Prof. Robert Slonim – je profesorom na The University of Sydney. Je držiteľom titulu PhD na Duke University a titulu MBA a BA na The University of California v Berkeley. Robert je svetovo uznávaný za svoju priekopnícku prácu v oblasti behaviorálnej a experimentálnej ekonómie a rozsiahlych vedeckých štúdií o učení, dôvere, ekonómii darcovského správania a darcovstva krvi.

Spolupracujeme v medzinárodnej pracovnej skupine zameranej na behaviorálne intervencie - https://www.oecd.org/regreform/regulatory-policy/reg-covid-19-activities.htmKontakt

 

​