Tlačiť Späť

Domov » Zahraničné vzťahy a Európska únia » SR v medzinárodných organizáciách

Bilaterálne komisie

Slovensko-poľská medzivládna komisia pre cezhraničnú spoluprácu (SPMKCS)
 Gestor za SR: Ministerstvo vnútra SR
 
 MZ SR sa na činnosti SPMKCS podieľa od jej vzniku v roku 1995. Rezorty zdravotníctva oboch krajín majú vytvorenú pracovnú skupinu pre ochranu zdravia a zdravotnú záchrannú službu (PS).
 
 Slovensko-maďarská zmiešaná medzivládna komisia pre cezhraničnú spoluprácu
 Gestor za SR: Ministerstvo vnútra SR
 
 Slovensko–maďarská zmiešaná medzivládna komisia pre cezhraničnú spoluprácu je vytvorená na základe Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o cezhraničnej spolupráci medzi územnými celkami alebo orgánmi, podpísanej dňa 23. apríla 2001 v Budapešti.
 Posledné 11. zasadnutie Medzivládnej komisie pre cezhraničnú spoluprácu sa konalo dňa 27.10.2009 v obci Svätý Peter. V oblasti zdravotníctva sa komisia venovala otázke spolupráce a možnostiam poskytovania služieb na úseku zdravotnej starostlivosti v slovensko-maďarských prihraničných oblastiach. Komisia kladne zhodnotila, že v rámci II. Výzvy programu územnej spolupráce Maďarsko - Slovensko 2007-2013 je zahrnutá aj oblasť podpory zdravotníctva, čo umožní podporiť rozvoj a koordinovať využívanie zdravotnej infraštruktúry, zlepšiť dosah zdravotníckych služieb pozdĺž hraníc a efektívne riešiť zdravotné pohotovostné prípady.
 
 Zmiešaná slovensko-maďarská komisia pre otázky zdravotníctva, zdravotného poistenia a sociálnej starostlivosti – Subkomisia pre zdravotníctvo a zdravotné poistenie
 Gestor za SR: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
 
 Zmiešaná komisia zabezpečuje nadštandardnú rezortnú spoluprácu v oblasti práce, sociálnych vecí a rodiny a tiež v oblasti zdravotníctva. Posledné zasadnutie sa konalo 10. februára 2010 v Budapešti, na ktorom sa okrem iného prerokúvali otázky týkajúce sa cezhraničnej spolupráce, verejného zdravia – infekčných ochorení s dôrazom na pripravenosť na pandémiu chrípky AH1N1.
 
 Slovensko-bavorská komisia (SBK)
 Gestor za SR: Ministerstvo zahraničných vecí SR
 
 Slovensko-bavorská komisia vznikla v roku 1991 na základe Protokolu o spolupráci medzi Slobodným štátom Bavorsko a Slovenskou republikou. Tvoria ju zástupcovia takmer všetkých rezortov oboch krajín – MZ SR sa na jej činnosti podieľa od vzniku v roku 1991. V minulosti sa komisia stretávala jedenkrát ročne striedavo v jednej a druhej krajine, od 14. zasadnutia v októbri 2004 sa tento cyklus predĺžil na 18 mesiacov. Posledné 17. zasadnutie sa konalo v Regensburgu v máji 2009.
 
 Na 17. zasadnutí SBK boli dohodnuté obdobie rokov 2009 – 2010 nasledujúce aktivity:
    - Kontrola a bezpečnosť potravín (odborný garant Úrad verejného zdravotníctva SR),
    - Geriatria (odborný garant Slovenská geriatrická spoločnosť),
    - Správna výrobná prax, správna distribučná prax a správna lekárska prax (odborný garant Štátny ústav pre kontrolu liečiv),
    - Zdravá výživa v prevencii neinfekčných ochorení (odborný garant ÚVZ SR)
 
 Nadchádzajúce 18. zasadnutie zmiešanej Slovensko-bavorskej komisie sa uskutoční v novembri 2010 v Bratislave.
 
 Slovensko-saská komisia
 Gestor za SR: Ministerstvo zahraničných vecí SR
 
 Činnosť Slovensko-saskej komisie pre nezáujem saskej strany stagnuje.
 Zahraničné vzťahy/SR v medzinárodných organizáciách