Tlačiť Späť

Domov » Zahraničné vzťahy a Európska únia

Zoznam dvojstranných medzinárodných dohôd, ktoré obsahujú ustanovenia o "bezplatnom" poskytovaní zdravotnej starostlivosti

Jemenská arabská republika
 
 Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Jemenskej arabskej republiky o vzájomnom poskytovaní bezplatnej liečebnej starostlivosti členom diplomatických misií a konzulárnych úradov (Praha, 12. 10. 1989).
 
 Čl. 1.
 „Vláda Československé socialistické republiky a vláda Jemenské arabské republiky (dále jen smluvní strany) se zavazují poskytovat bezplatně léčebnou péči a léky členům diplomatické mise a konzulárních úřadů (obchodního zastupitelství) druhé smluvní stany, kteří jsou občany vysílajícího státu druhé smluvní strany, a jejich manželkám a dětem je následujícím a tvořícím součást jejich domácností.“
 
 Čl. 2.
 „Smluvní strany si diplomatickou cestou vymění seznamy osob, kterým bude poskytována bezplatná léčebná péče podle této dohody. Tyto seznamy budou rovněž diplomatickou cestou podle potřeby upřesňovány.“
 
 Jemenská ľudová demokratická republika
 
 Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Jemenskej ľudovej demokratickej republiky o vzájomnom poskytovaní bezplatnej liečebnej starostlivosti členom diplomatických misií a konzulárnych úradov (Praha, 9.1. 1990).
 
 Čl. 1.
 „Vláda Československé socialistické republiky a vláda Jemenské lidové demokratické republiky (dále jen smluvní strany) se zavazují poskytovat bezplatně léčebnou péči a léky členům diplomatické mise a konzulárních úřadů (obchodního zastupitelství) druhé smluvní stany, kteří jsou občany vysílajícího státu druhé smluvní strany, a jejich manželkám a dětem je následujícím a tvořícím součást jejich domácností.“
 
 Jordánsko
 
 Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Jordánskeho hášimovského kráľovstva o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied (Praha, 19.2. 1986, 47/1986 Zb., platnosť nadobudla dňa 19.2. 1986)
 Čl. 9 bod 2
 „Každá zmluvná strana poskytne v prípade akútneho ochorenia alebo úrazu nevyhnutnú lekársku starostlivosť občanom druhej zmluvnej strany, ktorí sa prechodne nachádzajú na jej území.“
 
 
 Čl. 11. bod 4
 „nevyhnutné liečenie pri akútnom ochorení alebo úraze občanov podľa článku 9 ods. 2 tejto Dohody sa bude poskytovať bezplatne.“
 
 Macedónsko, Bosna a Hercegovina, Čierna Hora
 
 Dohovor medzi Československou republikou a Federatívnou ľudovou republikou Juhosláviou o sociálnom poistení /Belehrad, 22.5.1957/. Na základe tohto Dohovoru sa občanom uvedených krajín, ktorí sa dočasne nachádzajú na území zmluvnej strany v prípade potreby poskytuje lekárska starostlivosť bezplatne.
 
 Čl.10. bod 1.
 Vecné dávky z poistenia na prípad nemoci a materstva poskytuje na svoj účet kompetentný orgán Zmluvnej strany, na území ktorej sa zdržuje oprávnená osoba. To platí aj pre osoby uvedené v článku 5 odseku 2 a v článku 6 s výnimkou diplomatických a konzulárnych pracovníkov z povolania. Podrobnosti, najmä rozsah dávok určia dohodou kompetentné orgány oboch zmluvných strán“.