Tlačiť Späť

Domov

Kazachstan

Spoločné prehlásenie
o spolupráci v oblasti zdravotníctva
medzi
Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky
a
Ministerstvom zdravotníctva Kazašskej republiky
v rámci plánu spoločných aktivít

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky a Ministerstvo zdravotníctva Kazašskej republiky vyjadrujú úmysel rozšíriť dvojstrannú spoluprácu v oblasti zdravotníctva v rámci plánu spoločných aktivít:

   1. Iniciovať obojstrannú výmenu programov, skúseností a informácií v oblasti zdravotníctva.
   2. Iniciovať výmenu odborníkov, špecialistov a zdravotníckych pracovníkov v oblasti zdravotníctva.
   3. Uskutočňovať podujatia zamerané na upevnenie slovensko–kazašskej spolupráce v oblasti zdravotníctva vrátane výmeny skúseností pri príprave a zvyšovaní kvalifikácie zdravotníckych pracovníkov.
   4. Uskutočňovať opatrenia zamerané na upevnenie vzájomne výhodného partnerstva v oblasti narábania s liečivami.
   5. Rozšíriť spoluprácu v prioritných oblastiach zdravotníctva a tiež v otázkach poskytovania regeneračnej a kúpeľnej liečby.
   6. Napomáhať k prehlbovaniu priamych vzťahov medzi organizáciami a orgánmi v zdravotníctve.
   7. Toto Spoločné prehlásenie je vypracované v súlade s medzinárodnými právnymi predpismi.

Toto Spoločné prehlásenie sa podpisuje v dvoch originálnych vyhotoveniach, každé v slovenskom, ruskom a kazašskom jazyku.

Dané v Bratislave dňa 21. novembra 2007

 

Daniel Klačko
Za Ministerstvo zdravotníctva
Slovenskej republiky

Anatolij G. Dernovoj
Za Ministerstvo zdravotníctva
Kazašskej republiky