Tlačiť Späť

Domov » Zdravotná starostlivosť » Komisia pre zabezpeč. kvality v rádiodiagnostike, radiačnej onkológii a v nukleárnej medicíne

Oznámenie

MZ SR

OZNÁMENIE

Komisia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre zabezpečenie kvality v rádiodiagnostike, radiačnej onkológii a v nukleárnej medicíne (ďalej len „komisia“) uverejňuje toto oznámenie pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ohľadom dobrovoľnej možnosti zapojiť sa do projektu, zameraného na zmapovanie dodržiavania kvality na mamografických preventívnych a diagnostických pracoviskách, s cieľom ich potenciálneho zaradenia do pripravovaného skríningového mamografického programu.

Mapovanie dodržiavania kvality na mamografických preventívnych a diagnostických pracoviskách sa začne formou vyplnenia priloženého vstupného dotazníka na zhodnotenie kvality mamografického preventívneho a diagnostického pracoviska (ďalej len „vstupný dotazník“). Po vyhodnotení vstupných dotazníkov budú mať vybrané mamografické preventívne a diagnostické pracoviská odporúčanie na následnú kontrolu kvality, t.j. budú kontrolované zástupcami dočasnej odbornej pracovnej skupiny, zameranej na zabezpečenie kvality na mamografických preventívnych a diagnostických pracoviskách (ďalej len „dočasná odborná pracovná skupina“), zriadenej pri komisii.

Identické oznámenie komisie bude uverejnené aj na webovom sídle Slovenskej rádiologickej spoločnosti.

 1. Termín, dokedy je možné predložiť vyplnený vstupný dotazník je do 15. apríla 2016 (vrátane).
   

 2. Právne predpisy, upravujúce požiadavky na zhodnotenie kvality mamografického preventívneho a diagnostického pracoviska:
  Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 28222/2005 z 9. novembra 2005 pre vykonávanie preventívnych mamografických vyšetrení, ktoré je uverejnené vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 24. novembra 2005, ročník 53, osobitné vydanie.

  Metodický postup a technické požiadavky na zhodnotenie kvality mamografického preventívneho a diagnostického pracoviska, ktorý bol schválený komisiou 21. januára 2016, a ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto oznámenia.

  European Guidelines for Quality Assurance in Breast Cancer Screening and Diagnosis, EÚ 2006, ktoré sú dostupné na http://ccref.org/pdf/European_guidelines_fourth_edition_supplement.pdf.

  Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý je dostupný na www.zbierka.sk.

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 340/2006 Z. z. o ochrane zdravia osôb pred nepriaznivými účinkami ionizujúceho žiarenia pri lekárskom ožiarení v znení nariadenia vlády SR č. 85/2007 Z. z., ktoré je dostupné na www.zbierka.sk.
   

 3. Základný cieľ projektu:

          Cieľom je zmapovanie dodržiavania kvality na mamografických preventívnych a diagnostických pracoviskách s potenciálnou možnosťou ich zaradenia do pripravovaného skríningového mamografického programu.
   

 4. Formulár vstupného dotazníka:
          Formulár vstupného dotazníka tvorí prílohu č. 2 tohto oznámenia.
   

 5. Spôsob predloženia vstupného dotazníka:

          Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, resp. mamografické preventívne a diagnostické pracovisko predloží vyplnený vstupný dotazník v písomnej verzii, v slovenskom jazyku a to 1 krát originál, podpísaný riaditeľom alebo štatutárnym orgánom alebo odborným zástupcom, ktorý je zodpovedný za vedenie pracoviska.
          Vyplnený vstupný dotazník sa predkladá doporučenou poštou alebo osobne alebo kuriérom tak, aby bol Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) doručený najneskôr v termíne uvedenom v bode 1 tohto oznámenia. Ak sa vyplnený vstupný dotazník predkladá osobne alebo kuriérom, predloží sa v podateľni ministerstva, Limbová 2, 837 52 Bratislava, prízemie, č. dverí 5.
          Vyplnený vstupný dotazník musí byť doručený v zalepenej obálke, ktorá bude viditeľne a zrozumiteľne označená slovami:

„Vstupný dotazník
na zhodnotenie kvality mamografického preventívneho a diagnostického pracoviska,
NEOTVÁRAŤ.“

a adresovaná na:

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Sekcia zdravia
Odbor zdravotnej starostlivosti
Limbová 2
837 52 Bratislava 37

Obálky doručené doporučenou poštou, zaregistrované podateľňou ministerstva po stanovenom termíne budú vyhodnotené dodatočne iným spôsobom.

 1. Termín vyhodnotenia vstupných dotazníkov je do 16. mája 2016 (vrátane).
   

 2. Zloženie a činnosť dočasnej odbornej pracovnej skupiny:
          Hodnotiacim orgánom je dočasná odborná pracovná skupina. Jej zloženie a činnosť upravuje štatút komisie, ktorý je uverejnený vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 27. mája 2015, ročník 63, čiastka 2 – 3.
   

 3. Zostavenie Plánu kontrol pre rok 2016
          O vyhodnotení vstupných dotazníkov budú mamografické preventívne a diagnostické pracoviská informované písomne. Na základe vyhodnotených vstupných dotazníkov dočasná odborná pracovná skupina odporučí alebo neodporučí mamografické preventívne a diagnostické pracovisko na následnú kontrolu kvality. Z mamografických preventívnych a diagnostických pracovísk, ktoré budú mať odporúčanie na následnú kontrolu kvality, dočasná odborná pracovná skupina zostaví Plán kontrol pre rok 2016, ktorý bude schválený komisiou. Plán kontrol pre rok 2016 bude zverejnený na webovom sídle ministerstva.
          Zoznam mamografických preventívnych a diagnostických pracovísk, ktoré splnia prvú, a aj druhú časť mapovania dodržiavania kvality bude zverejnený na webovom sídle ministerstva a Slovenskej rádiologickej spoločnosti. Tieto pracoviská budú odporúčané zdravotným poisťovniam na ich zazmluvnenie v rámci pripravovaného skríningového mamografického programu.