Tlačiť Späť

Domov » Zdravotná starostlivosť » Odbor krízového manažmentu » Legislatíva

Legislatíva OKM

Legislatíva

Legislatíva obsahuje prehľad základných právnych predpisov a niektoré operatívne akty riadenia, na základe ktorých predovšetkým SHM rezortu zdravotníctva konajú a rozhodujú alebo upravujú práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb, vyplývajúce z oblasti pôsobnosti.

Zákony

 1. Ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu:
  https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/227/
 2. Zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov:
  https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/319/
 3. Zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov:
  https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2005/570/
 4. Zákon č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov:
  https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/387/
 5. Zákon č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov:
  https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2011/179/
 6. Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov:
  https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/576/
 7. Zákon č. 372/2012 Z. z. o štátnych hmotných rezervách a o doplnení zákona č. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:
  https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2012/372/
 8. Zákon NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov:
  https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1994/42/
 9. Zákon č. 129/2002 Z. z. o záchrannom integrovanom systéme v znení neskorších predpisov:
  https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/129/
 10. Zákon č. 460/2007 Z. z. o Slovenskom Červenom kríži a o ochrane znaku a názvu Červeného kríža a o zmene a doplnení niektorých zákonov:
  https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2007/460/
 11. Zákon č. 110/2004 Z. z. o fungovaní Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky v čase mieru v znení neskorších predpisov:
  https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/110/
 12. Zákon č. 569/2005 Z. z. o alternatívnej službe v čase vojny a vojnového stavu:
  https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2005/569/
 13. Zákon č. 45/2011 Z. z. o kritickej infraštruktúre v znení neskorších predpisov:
  https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2011/45/
 14. Zákon č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov:
  https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1993/278/
 15. Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov:
  https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/215/
 16. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 216/2004, ktorým sa ustanovujú oblasti utajovaných skutočností:
  https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/216/
 17. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov:
  https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1996/10/
 18. Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov:
  https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/357/
 19. Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií):
  https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2000/211/
 20. Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov:
  https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/18/
 21. Zák. č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov:
  https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2001/575/

Vyhlášky

 1. Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 385/2011 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov:
  https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2011/385/
 2. Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 164/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o organizácii telekomunikačných služieb na obdobie krízovej situácie:
  https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2003/164/
 3. Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 552/2011 Z. z. o podrobnostiach výdavkov na hospodársku mobilizáciu z prostriedkov štátneho rozpočtu v znení neskorších predpisov:
  https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2011/552/
 4. Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 543/2011 Z. z., ktorou sa vykonávajú podrobnosti o náležitostiach písomného príkazu na určenie subjektu hospodárskej mobilizácie v období krízovej situácie:
  https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2011/543/
 5. Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 473/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o predaji životne dôležitých výrobkov alebo životne dôležitých tovarov s využitím mimoriadnych regulačných opatrení a o odberných oprávneniach:
  https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2016/172/
 6. Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 172/2016 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 473/20011 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o predaji životne dôležitých výrobkov alebo životne dôležitých tovarov s využitím mimoriadnych regulačných opatrení a o odberných oprávneniach:
  https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2016/172/
 7. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 220/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zásobovaní vodou na obdobie krízovej situácie:
  https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2012/220/
 8. Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 152/2021 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 552/2011 Z. z. o podrobnostiach výdavkov na hospodársku mobilizáciu z prostriedkov štátneho rozpočtu:
  https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/152/
 9. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 314/1998 Z. z., o podrobnostiach na zabezpečovanie hospodárenia s materiálom civilnej ochrany:
  https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1998/314/
 10. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 388/2006 o podrobnostiach na zabezpečovanie technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany:
  https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2006/388/
 11. Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 152/2021 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 552/2011 Z. z. o podrobnostiach výdavkov na hospodársku mobilizáciu z prostriedkov štátneho rozpočtu:
  https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/152/
 12. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 532/2006 o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany:
  https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2006/532/
 13. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 7/2012, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornej spôsobilosti na úseku civilnej ochrany obyvateľstva:
  https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2012/7/

 

Vyrozumenie

 1. Metodický pokyn, ktorým sa ustanovuje systém vzájomnej komunikácie pri riešení následkov udalosti s hromadným postihnutím osôb v rezorte zdravotníctva​
 2. Smernica Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na vykonanie vyrozumenia v rezorte zdravotníctva o vypovedaní vojny, o vyhlásení vojnového stavu, výnimočného stavu, núdzového stavu, mimoriadnej situácie alebo stupňa teroristického ohrozenia na území Slovenskej republiky (účinná od 1. apríla 2018)
 3. Smernica vlády SR č. 996 zo 14. 12. 2005 – spôsob vyrozumenia
 4. Pokyn k hláseniu pri vzniku mimoriadnej udalosti v subjekte hospodárskej mobilizácie.​


Hospodárska mobilizácia 

 1. Pomôcka - Zoznam, obsah a vzory vybraných dokumentov hospodárskej mobilizácie
 2. Metodické usmernenie MZ SR na realizáciu opatrenia hospodárskej mobilizácie organizácia zdravotníckeho zabezpečenia
 3. Smernica MZ SR, ktorou sa upravuje organizácia a činnosť transfúznej služby SR v príprave a počas krízovej situácie
 4. Metodické usmernenie systému zabezpečenia zásobovania životne dôležitými výrobkami a životne dôležitými tovarmi pre obyvateľstvo postihnuté krízovou situáciou číslo 1832/2012-1010 z 19.11.2012.​​
 5. Návrh na aktualizáciu rozšíreného lôžkového fondu vytvoreného v rámci zabezpečenia lôžok pre plnenie úloh hospodárskej mobilizácie v súlade s požiadavkami Ministerstva obrany Slovenskej republiky a Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (schválený uznesením vlády SR č. 411 z 23. augusta 2023) Detail materiálu | Portal OV (gov.sk)

Financovanie, majetok HM

 1. Usmernenie MH SR č.1235/2006-2230 k evidencii majetku HM
 2. Vzory k usmerneniu MH SR č.1235/2006-2230
 3. Pokyn MZ SR k inventarizácii majetku 09038-1/2009-OKM z 19.2.2009​


Pandémia

 1. Pandemický plán pre prípad pandémie v Slovenskej republike
 2. Štatút Pandemickej komisie vlády Slovenskej republiky Detail materiálu | Portal OV (gov.sk)
 3. Podrobný plán opatrení pre prípad pandémie chrípky v Slovenskej republike​
 4. Praktická pomôcka na prípravu nemocničného krízového plánu pripravenosti so zvláštnym dôrazom na pandemickú chrípku.
 5. Usmernenie  ÚVZ SR  k úprave opatreni v súivislosti s výskytom ochoreni vyvolaných virusom chrípky A(H1N1/
 6. Odborné usmernenie MZ SR  na vykonanie reprofilizácie lôžkového fondu v zdravotníckych zariadeniach a ďalších opatrení v zdravotníctve v príprave na pandémiu a v čase pandémie chrípky.
 7. Uznesenie PKV č.2
 8. Uznesenie PKV č.3
 9. Uznesenie PKV č.4
 10. Uznesenie PKV č.5
 11. Uznesenie PKV č.6
 12. Uznesenie PKV č.7
 13. Uznesenie PKV č.8
 14. Uznesenie PKV č.9
 15. Uznesenie PKV č.10
 16. Uznesenie PKV č.11
 17. Uznesenie PKV č.12
 18. Uznesenie PKV č.13
 19. Uznesenie PKV č.14
 20. Uznesenie PKV č.15​
 21. Uznesenie 16. zasadnutia Pandemickej komisie vlády SR
 22. Uznesenie 17. zasadnutia Pandemickej komisie vlády SR
 23. Uznesenie 18. zasadnutia Pandemickej komisie vlády SR
 24. Uznesenie 19. zasadnutia Pandemickej komisie vlády SR
 25. Uznesenie 20. zasadnutia Pandemickej komisie vlády SR​​
 26. Uznesenie z 21. rokovania Pandemickej komisie vlády SR konaného dňa 11. augusta 2020
 27. Uznesenie z 22. rokovania Pandemickej komisie vlády SR konaného dňa 04. 09. 2020​
 28. Uznesenie z 23. rokovania Pandemickej komisie vlády SR konaného dňa 11. 09. 2020​​
 29. Uznesenie z 24. rokovania Pandemickej komisie vlády SR zo dňa 25. septembra 2020​​
 30. Uznesenie z 25. rokovania Pandemickej komisie vlády SR zo dňa 10. októbra 2020
 31. Uznesenie z 26. rokovania Pandemickej komisie vlády SR zo dňa 21. októbra 2020
 32. Uznesenie z 27. rokovania Pandemickej komisie vlády SR z 13. 11. 2020
 33. Záznam z 28. rokovania Pandemickej komisie vlády SR zo 4. 12. 2020
 34. Uznesenie z 29. rokovania Pandemickej komisie vlády SR z 11. 12. 2020
 35. Uznesenie z 30. rokovania Pandemickej komisie vlády SR z 2. 2. 2021
 36. Uznesenie z 31. rokovania Pandemickej komisie vlády SR z 16. 2. 2021
 37. Uznesenie z 32. rokovania Pandemickej komisie vlády SR z 16. 3. 2021 
 38. Uznesenie z 33. rokovania Pandemickej komisie vlády SR z 30. 3. 2021
 39. Uznesenie z 34. rokovania Pandemickej komisie vlády SR z 14. 4. 2021
 40. Uznesenie z 35. rokovania Pandemickej komisie vlády SR z 26. 4. 2021


Mobilizačné rezervy

 1. Kombinovaný systém ochraňovania mobilizačných  rezerv v rezorte zdravotníctva  SR /Schválený uznesením vlády SR č.82/2008.  zo  6.2.2008/
 2. Tabuľka sortimentu mobilizačných rezerv podĺa odborov a noriem pre vytvorenie rozšíreného lôžkového fondu v rezorte zdravotníctva
 3. Doplnok č. 1 k tabuľke sortimentu mobilizčných rezerv

Iné

 1. Prehľad vybraných pojmov krízového riadenia rezortu zdravotníctva
 2. Metodická príručka na vykonávanie teoretickej prípravy a praktického výcviku osôb zaradených na plnenie úloh po vzniku udalosti podliehajúcej Medzinárodným zdravotným predpisom Svetovej zdravotníckej organizácie na mieste vstupu do SR​
 3. Závery a odporúčania z XVII. ročníka medzinárodnej konferencie medicíny katastrof konanej  04. júna až 06. júna 2014 v Jasnej – Demänovská dolina v Slovenskej republike​
 4. Závery a úlohy z celorezortnej porady krízového manažmentu - Radava 2017
 5. Metodika činnosti zdravotníctva pri výskyte vysoko nebezpečnej nákazy v Slovenskej republike