Tlačiť Späť

Domov » Zdravotná starostlivosť » Odbor krízového manažmentu

Odbor krízového manažmentu

​​​

Krízový manažment zdravotníctva SR

​Zdravotníctvo SR tvorí významný podsystém bezpečnostného systému  štátu, pretože  každá krízová situácia nesie v sebe potenciál zachraňovania ľudských životov a zdravia prostredníctvom poskytnutia neodkladnej a ústavnej zdravotnej starostlivosti.
 

Bez organizovanej prípravy zdravotníctva na činnosť v krízových situáciách nie je šanca zvládnuť extrémne nároky na fungovanie poskytovania zdravotnej starostlivosti hromadne postihnutým osobám následkami krízovej udalosti.

Krízový manažment je sústava pracovníkov a špecifická činnosť manažmentu zameraná na  analýzu možnosti vzniku kríz v systéme zdravotníctva, ich príčin, možných následkov a hľadanie opatrení a nástrojov na ich predchádzanie a eliminovanie negatívnych dopadov v  prípade ich vzniku.  


Krízový manažment  zdravotníctva SR tvorí:
 • odbor krízového manažmentu MZ SR
 • samostatné odbory krízového riadenia krajov
 • útvary krízového riadenia zdravotníckych zariadení – subjekty hospodárskej mobilizácie​​


Odbor krízového manažmentu MZ SR /OKM MZ SR/


Riaditeľ odboru krízového manažmentu MZ SR Ing. Anton Tencer, v súčasnosti je tajomník Pandemickej komisie vlády SR, člen Ústredného krízového štábu SR, člen výboru Bezpečnostnej rady SR pre civilné núdzové plánovanie, člen výboru Bezpečnostnej rady SR pre obranné plánovanie, člen výboru EÚ pre zdravotnú bezpečnosť pri generálnom riaditeľstve Zdravie pri eúrópskej komisii / DJ SANCO/. Koordinuje medzinárodné aktivity a súčinnosti v týchto oblastiach na úrovni EÚ a NATO, spolupracuje pri rozvoji a stabilizácii IZS SR v súlade s požiadavkami EÚ.
 

Organizačná štruktúra odboru krízového manažmentu MZ SR

​​​​

Vysvetlivky:
            OKM – odbor krízového manažmentu
            HM – hospodárska mobilizácia
            CO – civilná ochrana
            KI – kritická infraštruktúra

 • Rozpracováva a zabezpečuje úlohy vyplývajúce zo zákonov, uznesení NR SR, vlády SR a BR SR v oblasti prípravy zdravotníctva na krízové a mimoriadne situácie
 • Zabezpečuje realizáciu opatrení hospodárskej mobilizácie v rezorte,  realizáciu plnenia úloh civilnej ochrany a ochrany kritickej infraštruktúry v rámci pôsobnosti ministerstva.
 • Zabezpečuje tvorbu mobilizačných rezerv pre rezort na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v krízových situáciách.
 • Zabezpečuje financovanie úloh prípravy rezortu na obranu, plnenie opatrení hospodárskej mobilizácie a prípravy rezortu na krízové situácie.
 • Metodicky usmerňuje  a vykonáva kontrolu v oblasti príprav rezortu na obranu štátu, krízové situácie, mimoriadne situácie  a účelnosti vynakladania prostriedkov štátneho rozpočtu v rámci riadenej oblasti.

Dokumenty:​

Samostatný odbor krízového riadenia zdravotníctva kraja /SOKRZ/

Samostatný odbor krízového riadenia zdravotníctva kraja  je riadiacim, metodickým a kontrolným odborom na plnenie opatrení hospodárskej mobilizácie v pôsobnosti kraja pre poskytovateĺov  zdravotnej starostlivosti zaradených do siete subjektov hospodárskej mobilizácie.
Vedúci Samostatného odboru krízového riadenia zdravotníctva kraja je  zároveň delegovaným zástupcom zdravotníctva v orgánoch krízového riadenia kraja.
 
 
 
 

Úloha samostatného odboru krízového riadenia zdravotníctva kraja​

V súlade s platnou legislatívou a pokynmi MZ SR

 • zabezpečovať koordináciu, odborné a metodické riadenie zdravotníckych zariadení v kraji v oblasti ich prípravy na obranu štátu, krízové situácie , na plnenie opatrení  hospodárskej mobilizácie a  na koordináciu zdravotníctva kraja počas krízových situácií 
 • ​počas krízových situácií  vykonávať súčinnosť s orgánmi krízového riadenia kraja,  najmä s  Ministerstvom zdravotníctva SR, krízovým štábom Obvodného úradu v sídle kraja   a s orgánmi samosprávneho kraja, rozpracovávať a zabezpečovať realizáciu vydaných úloh. 

Štruktúra Samostatného odboru krízového riadenia zdravotníctva kraja

 

Pracovná náplň zamestnancov SOKRZ:

 • vedúci SOKRZ
 • ekonóm
 • špecialista pre krízové situácie​


Útvar krízového riadenia a hospodárskej mobilizácie

Útvar krízového riadenia a hospodárskej mobilizácie je zriadený na plnenie a usmerňovanie úloh hospodárskej mobilizácie, ktoré sú stanovené v Rozhodnutí.​Odkazy​