Tlačiť Späť

Domov » Zahraničné vzťahy a Európska únia » SR v medzinárodných organizáciách

OSN – Organizácia spojených národov

Organizácia Spojených národov (http://www.un.org/) je medzinárodná organizácia združujúca 192 štátov sveta. Slovenská republika bola prijatá za člena OSN 19. januára 1993 ako jeden z nástupníckych štátov Českej a Slovenskej federatívnej republiky (ČSFR).
Hlavným cieľom OSN je zachovať medzinárodný mier a bezpečnosť a pre tento cieľ robiť účinné kolektívne opatrenia, aby sa predišlo ohrozeniu mieru, odstránilo sa jeho ohrozenie a potlačil každý útočný čin alebo iné porušenia mieru, a v zhode so zásadami spravodlivosti a medzinárodného práva uskutočňovať mierovými prostriedkami úpravu alebo riešenie sporov alebo situácií, ktoré by mohli viesť k porušeniu mieru.

Dohovor o zákaze biologických zbraní (BWC)

Zastúpenie rezortu zdravotníctva v organizáciách OSN