Tlačiť Späť

Domov

Priority Ministerstva zdravotníctva počas predsedníctva Slovenskej republiky vo Výbore ministrov Rady Európy

Zdravie občanov v kontexte s medzinárodnou migráciou a mobilitou

Táto téma nadväzuje na závery 8. konferencie ministrov zdravotníctva členských štátov Rady Európy, ktorá bola v novembri 2007 v Bratislave. Ide o tzv.Varšavský akčný plán, v ktorom je aj vyhlásenie o prehĺbení rovnosti v zdravotnej starostlivosti. Zdôrazňuje sa primeraná kvalita a služby orientované na potreby populácie. Základom tejto aktivity má byť identifikácia štandardov starostlivosti orientovanej na pacienta. Snahou Rady Európy je vytvoriť fórum a platformu na výmenu informácií o ochrane pacientov v súvislosti s ich pohybom v členských štátoch RE.

Pozícia SR:

V rámci aktivít sa definuje politický a právny rámec na národnej a medzinárodnej úrovni. Preto treba získať komplexnejšie údaje o sociálnej a ekonomickej integrácii rodín migrantov. Ide o identifikáciu tzv. dobrej praxe v prístupe migrantov k zdravotnej starostlivosti, ktorá má formálnu aj neformálnu podobu. Cieľom úsilia je uľahčiť začlenenie migrantov, získať údaje o demografickom vývoji a analyzovať trendy európskeho migračného pohybu v poslednej dekáde. Vychádza sa z predpokladu, že zdravotné podmienky migrantov a sociálne determinanty zdravia sú v porovnaní s majoritnou spoločnosťou rozdielne. Práve preto je potrebné riešiť politické a právne podmienky súvisiace s migráciou a zdravím a lepší prístup migrantov k zdravotnej starostlivosti v celej Európe.

Rezort zdravotníctva bude počas predsedníctva SR podporovať programy orientované na zabezpečenie práv pacientov.


Integrácia zdravotníckych informačných systémov s cieľom zlepšiť bezpečnosť pacienta

Rec(2006)7 CM o manažmente bezpečnosti pacientov a prevencie nežiaducich účinkov v zdravotnej starostlivosti pripravili odborníci členských štátov RE. Tento dokument o hlásení nežiaducich účinkov bol zohľadnený pri tvorbe Metodického usmernenia č.7 z roku 2006 o zavádzaní systémov hlásení o ústavnej zdravotnej starostlivosti. V rámci stratégie bezpečnosti pacienta ho pripravil Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou SR.


Pozícia SR:

Spolupráca SR na medzinárodnej úrovni je potrebná nielen v súvislosti s členstvom Slovenskej republiky v medzinárodných organizáciách (interoperabilita medzi národnými štátmi), ale aj s medzinárodným charakterom štandardov informačnej sústavy zdravotníctva.

Informačné systémy budú obsahovať smernice o systémoch hlásenia o nežiaducich účinkoch, deklaráciu o ochrane práv pacientov, legálny rámec kompenzačných mechanizmov poškodenia, informácie o organizáciách, ktoré chránia práva pacientov.

Slovenská republika sa ako členská krajina Rady Európy podieľa na výmene skúseností a „best practices" v oblasti informatizácie zdravotníctva. Tak aktívne spolupracuje pri formovaní „Európskeho eHealth priestoru", ale aj zlepšovaní kvality a prístupu k zdravotnej starostlivosti.