Tlačiť Späť

Domov » Zahraničné vzťahy a Európska únia » OECD – Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj

Rezort zdravotníctva a spolupráca s OECD

V súvislosti s členstvom Slovenskej republiky v OECD sa rezort zdravotníctva intenzívne zapája do aktivít OECD a podieľa sa na plnení úloh vyplývajúcich z tejto činnosti.

Ministerstvo zdravotníctva SR je gestorom Výboru pre zdravie (Health Committee), v rámci ktorého sa do uvedených projektov aktívne zapája prispievaním údajov do databázy OECD. Výstupom tejto činnosti je neustála harmonizácia zbieraných zdravotníckych údajov a ukazovateľov kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti, s možnosťou ich analýz a porovnávania v národnom aj v medzinárodnom meradle. Spolupráca s OECD je hodnotená ako pozitívna a prínosná. Realizuje sa formou analýz jednotlivých problémov a získavaním údajov, prispievaním údajov z oblasti zdravotníctva do databázy OECD, a tým aj účasťou na publikačnej činnosti. V rámci aktivít relevantných pracovných orgánov je Slovenská republika zastúpená expertmi pri príprave návodov, smerníc a odporúčaní pre členské krajiny, kde je na druhej strane možná ich implementácia v rôznych oblastiach do politiky zdravotníctva na Slovensku.

Jednou z najvýznamnejších foriem spolupráce hradených z dobrovoľného príspevku SR sú Spoločné projekty SR a OECD. Ministerstvo zdravotníctva SR a jeho rozpočtové organizácie aktívne využívajú výhody členstva SR v OECD, v rámci ktorých sa realizujú rôzne druhy aktivít spolufinancovaných z prostriedkov štátneho rozpočtu SR prostredníctvom Ministerstva zahraničných vecí SR.

V roku 2013 OECD publikovala, kľúčovú súhrnnú štatistickú informáciu pre oblasť zdravotníctva Health at a Glance 2013. Správa umožňuje sledovať trendy v zdravotníctve a porovnávať členské a vybrané nečlenské krajiny OECD. Publikácia mapuje oblasti, akými sú zdravotný stav, pracovná sila a činnosti či výkonnosť v zdravotníctve, čo predstavuje kvalitu zdravotnej starostlivosti, prístup k zdravotnej starostlivosti, výdavky a financovanie.