Tlačiť Späť

Domov

Analýza stavu verejnej siete poskytovateľov špecializovanej ambulantnej gynekologickej starostlivosti k 1. 3. 2022 a návrh novej verejnej minimálnej siete

Na účely definovania nového normatívu verejnej minimálnej siete poskytovateľov špecializovanej ambulantnej gynekologickej starostlivosti (v súčasnosti Príloha č. 2 Nariadenia vlády SR č. 640/2008 Z. z. o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti), Ministerstvo zdravotníctva SR pripravilo ako prvý krok analýzu stavu špecializovanej ambulantnej gynekologickej starostlivosti (GYN), ktorá bola východiskom pri tvorbe návrhu novej verejnej minimálnej siete pre GYN.

Zdrojové údaje poskytli samosprávne kraje, zdravotné poisťovne a Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Údaje o poskytovateľoch a personálnom zabezpečení ambulancií boli analyzované k 1. 3. 2022. Pri ostatných ukazovateľoch bol sledovaným obdobím rok 2019, keďže v rokoch 2020 a 2021 bolo poskytovanie špecializovanej ambulantnej starostlivosti ovplyvnené pandémiou COVID-19.

Za účelom objektívneho zistenia stavu siete a návrhu výpočtu nového normatívu pre verejnú minimálnu sieť GYN boli predmetom analýzy najmä nasledovné parametre:

• počet zmluvných poskytovateľov GYN,
• počet, vek a výška úväzkov lekárov v GYN,
• celkový počet návštev, kapitovaných poisteniek, ich vek a časová náročnosť na ošetrenie,
• migrácia poisteniek v rámci okresov.

Za zmluvného poskytovateľa GYN bol pre účely analýzy považovaný poskytovateľ, ktorý mal k 1. 3. 2022 uzatvorenú platnú a účinnú zmluvu o poskytovaní a úhrade zdravotnej starostlivosti aspoň s jednou zdravotnou poisťovňou v Slovenskej republike.

 

 Stav verejnej siete GYN   (k 1. 3 .2022)

Na základe výsledkov analýzy bolo v Slovenskej republike k 1. 3. 2022 evidovaných 584 poskytovateľov GYN a 721 gynekologických ambulancií, v ktorých poskytuje zdravotnú starostlivosť 797 lekárov gynekológov s priemerným vekom 57 rokov (Tabuľka 1, 2). Takmer 39 % z celkových úväzkov je tvorených lekármi, ktorí majú 63 a viac rokov.
Ďalšie zistenia ukazujú nízku kvalitu údajov o úväzkoch. Údaje nahlasované gynekológmi do zdravotných poisťovní sa významne líšia v prípade toho istého poskytovateľa. Súčet úväzkov lekárov gynekológov bol v mnohých prípadoch vyšší ako 1,00 lekárskeho miesta, pričom do súčtu úväzkov boli zahrnuté iba úväzky gynekológov pôsobiacich u ambulantných poskytovateľov. Ak mal gynekológ úväzok aj v inom type zdravotnej starostlivosti (napr. ústavnej zdravotnej starostlivosti), tieto úväzky do výpočtu nevstupovali.
V prípade, ak bol súčet úväzkov gynekológa vo všetkých gynekologických ambulanciách, v ktorých mal nahlásený úväzok vyšší ako 1,00 lekárskeho miesta, bol jeho celkový úväzok upravený na hodnotu 1,00.

Tabuľka 1: Poskytovatelia špecializovanej ambulantnej gynekologickej starostlivosti

KRAJ Počet
poskytovateľov
Počet
ambulancií
Počet
lekárov
Počet lekárskych
miest (∑ úväzkov)
Banskobystrický kraj 68 95 97 71
Bratislavský kraj 91 107 151 99
Košický kraj 83 98 116 89
Nitriansky kraj 78 96 101 79
Prešovský kraj 76 92 98 79
Trenčiansky kraj 60 70 72 59
Trenčiansky kraj 57 74 84 61
Žilinský kraj 79 89 96 81

Slovenská republika

584 721 797 618

 

Tabuľka 2: Veková štruktúra ambulantných gynekológov

Veková
skupina

Počet
lekárov
Počet lekárskych
miest (∑ úväzkov)
33 - 39 rokov 78 50
40 - 49 rokov 146 107
50 - 59 rokov 207 172
60 - 69 rokov 223 189
70 - 79 rokov 128 94
80 a viac rokov 15 6

Spolu

797 618
 graf.png

 

Vyhodnotenie stavu siete GYN podľa návrhu novej VMS (k 1. 3 .20222)

V porovnaní s platným normatívom verejnej minimálnej siete GYN, ktorý v súčasnosti zohľadňuje iba počet lekárskych miest na počet obyvateľov, návrh výpočtu novej verejnej minimálnej siete GYN vychádza zo štyroch parametrov. Sú nimi celkový počet poisteniek, normatívny počet kapitovaných poisteniek, vnútroštátna migrácia a index náročnosti, ktorý vyjadruje odchýlku náročnosti poskytovania zdravotnej starostlivosti v jednotlivých vekových skupinách voči priemernému počtu návštev v GYN.

Nový návrh verejnej minimálnej siete GYN bol tvorený v spolupráci so zástupcami Asociácie súkromných lekárov SR, Slovenskej lekárskej komory, Zväzu ambulantných poskytovateľov a zástupcami samosprávnych krajov.

Miestna dostupnosť ako jeden z parametrov návrhu nového spôsobu výpočtu verejnej minimálnej siete GYN je zabezpečená vo všetkých okresoch SR, pričom maximálny čas dojazdu bol stanovený na 35 minút.

Druhý parameter, ktorým je potrebná kapacita (počet lekárskych miest potrebných na 100 % naplnenie verejnej minimálnej siete GYN) je vyjadrený mierou naplnenia potrebnej kapacity. To znamená pomerom lekárskych miest gynekológov vo verejnej sieti (618,43 LM) k lekárskym miestam v návrhu normatívu, teda vo verejnej minimálnej sieti GYN (605,6 LM).

Podľa návrhu novej verejnej minimálnej siete GYN k 1. 3. 2022 na Slovensku chýba 35 ambulantných gynekológov. Tento nedostatok je určený na úrovni jednotlivých okresov a nezapočítava prípadný vyšší počet lekárskych miest v niektorých okresov ako je navrhovaný normatív.

Na klasifikáciu okresov v GYN bol aplikovaný rovnaký princíp a parametre klasifikácie ako pri všeobecnej ambulantnej starostlivosti. Každý jeden okres bol zaradený do jedného zo štyroch stupňov ohrozenia dostupnosti. Klasifikácia okresov GYN zohľadňuje miestnu dostupnosť, demografickú štruktúru gynekológov a mieru naplnenia potrebnej kapacity siete GYN. Ako kriticky nedostatkové okresy boli vyhodnotené okresy Malacky, Piešťany, Prievidza, Veľký Krtíš, Sabinov a Bardejov.

Na stiahnutie:

Návrh novej VMS poskytovateľov GYN a výsledky vyhodnocovania stavu siete GYN
Návrh metodiky vyhodnocovania stavu VMS poskytovateľov GYN a klasifikácie okresov pre GYN

Mapa miestnej dostupnosti poskytovateľov GYN
GYN_mapa_GEO_2022.png

Mapa potrebnej kapacity poskytovateľov GYN
GYN_KPC_3600KAP_bez_UZZ.png

Mapa klasifikácie okresov - GYN
GYN_KLS_3600KAP_bez_UZZ.png

Dátum: 9. decembra 2022