Tlačiť Späť

Domov » Ministerstvo zdravotníctva » Vedúci zamestnanci

Vedúci zamestnanci

Organizačný útvar MZ SR Vedúci zamestnanec
Minister zdravotníctva SR MUDr. Marek Krajčí
Štátny tajomník MZ SR I. JUDr. Ing. Jana Ježíková
Štátny tajomník MZ SR II.
Generálny tajomník služobného úradu Ing. Mgr. Marián Kolník

Úsek ministra

Inštitút zdravotnej politiky Martin Smatana, MSc.

Odbor poisťovníctva a makroekonomiky zdravotníctva

Mgr. Zuzana Földesová Motajová, MSc.

Oddelenie cenotvorby

 

Odbor stratégie

Ing. Michal Štofko, PhD.
Kancelária ministra Ing. Petra Halásová

Oddelenie vládnej a parlamentnej agendy

Ing. Michal Belák – poverený zastupovaním
Odbor medzinárodných vzťahov a záležitostí EÚ
Mgr. Oľga Zajícová  – poverená zastupovaním

Oddelenie medzinárodných vzťahov

Dominika Greisigerová, M.A. 

Oddelenie záležitostí EÚ


Komunikačný odbor Mgr. Zuzana Eliášová - poverená riadením
Útvar kontroly a sťažností Ing. Jana Ihnátová
Útvar vnútorného auditu Ing. Zuzana Podhradayová
Odbor krízového manažmentu Ing. Anton Tencer
Odbor legislatívny Mgr. Mário Fraňo
Sekcia farmácie a liekovej politiky Ing. Jana Ivanová – poverená riadením

Odbor farmácie

PharmDr. Martina Hromádková

Odbor kategorizácie a cenotvorby

harmDr. Miriam Vulevová, MBA

Oddelenie hodnotenia zdravotníckych technológií

​Ing. Mária Drábeková, PhD.

Odbor štandardných preventívnych, diagnostických a terapeutických postupov

Mgr. Zuzana Kuráňová

Národný krízový klinický tím

prof. MUDr. Jozef Šuvada, PhD., MBA – poverený riadením

Úsek štátneho tajomníka I.

Ministerská sestra PhDr. Dányiová Darina, dipl.s.
Sekcia zdravia MUDr. Miroslav Bdžoch, PhD., MPH

Odbor zdravotnej starostlivosti

doc. MUDr. Adriána Liptáková, PhD., MPH

Odbor zdravotníckeho vzdelávania

prof. PhDr. Mgr. Monika Jankechová PhD.

Odbor kategorizácie zdravotných výkonov

MUDr. Eva Vivodová

Úsek štátneho tajomníka II.

Odbor verejného zdravia, skríningu a prevencie PhDr. Tomáš Kúdela, MPH
Inštitút výskumu a vývoja RNDr. Ivica Kvietiková, PhD.
Inšpektorát kúpeľov a žriediel doc. Ing. Jarmila Božíková PhD.
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog Mgr. Nadežda Lobodášová

Oddelenie koordinácie protidrogovej stratégie

Ing. Šárka Kovácsová

Oddelenie monitorovania drog
Národné monitorovacie centrum pre drogy

Mgr. Terézia Weinerová

Úsek generálneho tajomníka služobného úradu

Kancelária generálneho tajomníka služobného úradu PhDr. Mgr. Ľubomír Nebeský, PhD.

Odbor hospodárskej správy

Ing. Petra Dulanská - vymenovaná na zastupovanie​

Odbor národných a medzinárodných projektov

Ing. Peter Ferjančík

Oddelenie informačnej a kybernetickej bezpečnosti

Mgr. Peter Frolo
Osobný úrad Mgr. Katarína Hermann
Sekcia financovania Ing. Viktor Očkay

Odbor verejných výdavkov a hospodárenia rezortu

Ing. Martina Verešová

Odbor finančného kontrolingu

Ing. Zuzana Kucerová
Úrad pre riadenie podriadených organizácií Mgr. Radoslav Krupa – poverený riadením

Odbor zriaďovateľských, zakladateľských a akcionárskych práv

Mgr. Radoslav Krupa

Oddelenie správy majetku štátu a zakladateľských práv

PhDr. Milan Brdársky

Odbor ekonomiky a implementácie projektov 

Ing. Eva Gajarská, PhD., MPH

Odbor strategických investícií

Mgr. Michal Machánek
Odbor verejného obstarávania Ing. Ondrej Kuruc, PhD.

Oddelenie zadávania zákaziek

Ing. Rudolf Link

Oddelenie posudzovania žiadostí

Ing. Andrea Boldišová
Sekcia európskych programov a projektov Mgr. Marek Gocník

Odbor programov, technickej pomoci a riadenia ľudských zdrojov

Mgr. Jarmila Michale

Oddelenie riadenia programov a koordinácie auditov

JUDr. Renata Munková

Oddelenie technickej pomoci a riadenia ľudských zdrojov

Mgr. Karolína Havlíčková

Odbor hodnotenia a posudzovania projektov

Mgr. Alexander Hlatky

Odbor implementácie projektov

Pavol Backo​ - poverený vykonávaním funkcie

Oddelenie implementácie projektov

Mgr. Andrej Šlosár​

Oddelenie kontroly verejného obstarávania

Ing. Bronislaw Helegda
Odbor právny Mgr. Marianna Kozmannová

Oddelenie všeobecnej sporovej agendy a správneho konania

JUDr. Mária Khuriová

Oddelenie nesporovej agendy a právnej podpory

JUDr. Niki Vrbová
Sekcia informatiky a programov Ing. Peter Salon

Odbor informatiky

Ing. Michal Kondáš

Odbor riadenia programov

 
Bezpečnostný manažér  
Krízové koordinačné centrum MUDr. Anton Hanušín, MPH – poverený riadením