Tlačiť Späť

Domov » Ministerstvo zdravotníctva » Vedúci zamestnanci

Vedúci zamestnanci

Organizačný útvar MZ SR Vedúci zamestnanec
Minister zdravotníctva SR MUDr. Marek Krajčí
Štátny tajomník MZ SR I. JUDr. Ing. Jana Ježíková
Štátny tajomník MZ SR II. MUDr. Peter Stachura, Dr. med., MBA
Generálny tajomník služobného úradu Ing. Mgr. Marián Kolník

Úsek ministra

Kancelária ministra JUDr. Viera Adamová - poverená zastupovaním

Oddelenie vládnej a parlamentnej agendy

Ing. Michal Belák

Oddelenie nadrezortnej koordinácie

Ing. Viktor Svetský, PhD.

Odbor medzinárodných vzťahov a záležitostí EÚ

Mgr. Gabriela Urbanová, PhD.

Oddelenie medzinárodných vzťahov

Dominika Greisigerová, M.A. - poverená zastupovaním

Oddelenie záležitostí EÚ

 
Komunikačný odbor Mgr. et Mgr. Jana Pôbišová
Odbor agentúry pre HTA MA. Michal Staňák, Dr. phil, AKC
Útvar kontroly a sťažností Ing. Jana Ihnátová

Oddelenie klientského centra

 
Odbor legislatívny Mgr. Mário Fraňo
Útvar vnútorného auditu Ing. Zuzana Podhradayová
Inšpektorát kúpeľov a žriediel doc. Ing. Jarmila Božíková PhD.
Odbor krízového manažmentu Ing. Anton Tencer
Inštitút zdravotných analýz  

Úsek štátneho tajomníka I.

Kancelária štátneho tajomníka I. Ing. Viktória Vasilenková
Sekcia farmácie a liekovej politiky MVDr. Peter Mrva

Odbor farmácie

PharmDr. Martina Hromádková

Odbor kategorizácie a cenotvorby

 

Oddelenie pre farmakoekonomiku

​Ing. Mária Drábeková, PhD.
Sekcia reformnej agendy Mgr. Oskar Dvořák

Odbor tvorby strategických zámerov

 

Odbor implementácie strategických zámerov

Ing. Lukáš Sekelský, PhD.
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog Mgr. Nadežda Lobodášová

Oddelenie koordinácie protidrogovej stratégie

Ing. Šárka Kovácsová

Oddelenie monitorovania drog
Národné monitorovacie centrum pre drogy

Mgr. Terézia Weinerová
Inštitút výskumu a vývoja RNDr. Ivica Kvietiková, PhD.

Úsek štátneho tajomníka II.

Kancelária štátneho tajomníka II. JUDr. Bc. Pavel Štukovský
Sekcia zdravia MUDr. Andrea Škripeková, PhD. - poverená vykonávaním funkcie

Odbor zdravotnej starostlivosti

 

Odbor verejného zdravia, skríningu a prevencie

PhDr. Tomáš Kúdela, MPH

Odbor duševného zdravia

MUDr. Peter Šomšák

Odbor ošetrovateľstva a iných zdravotníckych profesií

 

Odbor kategorizácie zdravotníckych výkonov

 

Odbor štandardných klinických postupov

 

Oddelenie pre úrazové mechanizmy

 
Sekcia zdravotníckeho vzdelávania prof. PhDr. Mgr. Monika Jankechová PhD.

Odbor zdravotníckeho školstva a uznávania kvalifikácií

 

Odbor ďalšieho vzdelávania

 

Úsek generálneho tajomníka služobného úradu

Kancelária generálneho tajomníka služobného úradu PaedDr. Marcel Šefčík, PHD.

Odbor hospodárskej správy

Ing. Petra Dulanská - vymenovaná na zastupovanie​

Oddelenie informačnej a kybernetickej bezpečnosti

Mgr. Peter Frolo
Osobný úrad JUDr. Janette Šamová – poverená zastupovaním
Odbor právny JUDr. Mária Khuriová – poverená riadením

Oddelenie všeobecnej sporovej agendy a správneho konania

JUDr. Matej Hlavoň – poverený zastupovaním

Oddelenie nesporovej agendy a právnej podpory

JUDr. Niki Vrbová
Odbor verejného obstarávania Ing. Ondrej Kuruc, PhD.

Oddelenie zadávania zákaziek

Ing. Rudolf Link

Oddelenie posudzovania žiadostí

Ing. Andrea Boldišová
Sekcia digitalizácie projektového riadenia Dott. David Balla, M. A. - poverený riadením

Odbor digitalizácie

 

Odbor projektového riadenia

Ing. Miriam Bojňanská

Odbor umelej inteligencie

 

Odbor informatiky

Ing. Michal Kondáš
Sekcia zriaďovateľských, zakladateľských a akcionárskych práv Mgr. Radoslav Krupa – poverený riadením

Odbor zriaďovateľských, zakladateľských a akcionárskych práv

Mgr. Radoslav Krupa

Odbor korporátnej siete a compllace

Mgr. Matej Hanus

Odbor strategických investícií

Ing. Roman Guderna
Sekcia efektívneho hospodárenia Ing. Iveta Griačová

Odbor ekonomiky

 

Odbor govermance

 
Sekcia financovania Ing. Martina Verešová - poverená riadením

Odbor verejných výdavkov

Ing. Martina Verešová

Odbor finančného kontrolingu

Ing. Zuzana Kucerová

Odbor poisťovníctva a cenotvorby

Mgr. Zuzana Földesová Motajová, MSc.

Oddelenie cenotvorby

 
Sekcia európskych programov a projektov Ing. Peter Ferjančík

Odbor programov, technickej pomoci a riadenia ľudských zdrojov

Mgr. Jarmila Michale

Oddelenie riadenia programov a koordinácie auditov

JUDr. Renata Munková

Oddelenie technickej pomoci a riadenia ľudských zdrojov

Mgr. Karolína Havlíčková

Odbor hodnotenia a posudzovania projektov

Mgr. Alexander Hlatky

Odbor implementácie projektov

Mgr. Dominik Rypák

Oddelenie implementácie projektov

Mgr. Andrej Šlosár​

Oddelenie kontroly verejného obstarávania

Ing. Bronislaw Helegda

Odbor implementácie národných projektov a národných politík

Mgr. Gabriela Tamášová - poverená riadením

Oddelenie implementácie medzinárodných projektov a medzinárodných politík

Ing. Zuzana Matloňová, PhD.