Tlačiť Späť

Domov » Zahraničné vzťahy a Európska únia

Slovensko – modelová krajina WHO a ECDC systému kontroly a liečby tbc

Slovensko – modelová krajina WHO a ECDC systému kontroly a liečby tuberkulózy v strednej Európe

Možno povedať, že je stará ako ľudstvo, veď prvé správy o tuberkulóze pochádzajú z čias, keď ľudia začali vytvárať väčšie sociálne celky. Už nálezy kostier z mladšej doby kamennej potvrdzujú existenciu kostnej formy tuberkulózy. Najčastejším prameňom nákazy je chorý človek, menej často zvieratá alebo kadavery. Mykobaktériami je infikovaná približne jedna tretina svetovej populácie. Najčastejšou vstupnou bránou je dýchací trakt, o čom svedčí aj vysoký podiel pľúcnej tbc, ktorá tvorí až 80-90% všetkých foriem tbc. Mykobaktérie sa šíria vzdušnou cestou a do organizmu vstupujú dýchacími cestami inhaláciou drobných kvapôčok, ktoré vznikajú pri kašli, kýchaní alebo spievaní a pretrvávajú v ovzduší niekoľko hodín. Zriedkavejší je digestívny prenos alebo prenos kontaktom.

V krajinách s vysokou incidenciou tuberkulózy sa aktívny prenos najčastejšie deje v domácnosti a na preplnených miestach, kde sa zhromažďuje veľký počet ľudí. Riziko vzniku infekcie je závislé na niekoľkých faktoroch: infekčnosť zdroja, tesnosť kontaktu, množstvo inhalovaných baktérii, stave imunitného systému hostiteľa.

Aktuálna situácia vo svete

V roku 2014 bolo vo svete takmer 9,6 miliónov prípadov tuberkulózy - 1 milión detí, 3.2 miliónov žien a 5.4 miliónov mužov. Tuberkulóza (TBC) si vyžiadala približne 1,5 milióna úmrtí v tomto roku – išlo o 140.000 detí, 480.000 žien a 980.000 mužov. Napriek dramatickému poklesu v celkovom výskyte tuberkulózy v posledných 100 rokoch v Európe, je TBC ochorením historického záujmu a európsky región definovaný Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) zaznamenal priemerne 2,7% ročný nárast prípadov v rokoch 2004 -2009. Od roku 2010 sa tento trend zastavil.

V krajinách Európskej únie, Islandu a Nórska bolo v roku 2014 hlásených 58 008 prípadov tuberkulózy. Z celkového počtu 480 000 pacientov infikovaných multirezistentnými kmeňmi tuberkulóznych mykobaktérii vo svete až 73 000 bolo identifikovaných v rámci Európskeho regiónu. Celková miera notifikácie predstavovala 12,8 /100 000, čo však odráža veľké rozdiely v rámci regiónu. Od 2,5/100 000 na Islande po 79,7/100 000 v Rumunsku. Navyše, značné rozdiely sa vyskytujú aj v rámci jednotlivých krajín. Vyššiu incidenciu hlásia veľké mestá ako je Londýn (Veľká Británia), v ktorom bolo 38% prípadov z celkového počtu TBC prípadov vo Veľkej Británii. Až 26,8% prípadov v Európskom regióne bolo hlásených u osôb cudzieho pôvodu, teda nenarodených v krajine, kde bola tuberkulóza zistená a liečená.

Aktuálna situácia v tuberkulóze na Slovensku

V dnešnej dobe je situácia na Slovensku stabilizovaná. V roku 2014 bolo do Národného registra TBC nahlásených 336 prípadov tuberkulózy, čo je 6,2/100000 obyvateľov a v roku 2015 to bolo 317 prípadov, čo je 5,85/100000 obyvateľov.

V roku 2015 išlo o pľúcne formy v 264 prípadoch, mimopľúcne formy v 53 prípadoch, bakteriologicky overených bolo 163 prípadov (51,45%), celkovo overených 203 prípadov (64,04%). V 11 prípadoch išlo o cudzincov. V 286 prípadoch o novozistené prípady a v 31 prípadoch išlo o recidívy ochorenia. V detskej populácii do 14 rokov sa tuberkulóza vyskytla v 67 prípadoch. Oproti roku 2014 zaznamenávame nárast o 21 prípadov. V roku 2015 zomrelo 5 pacientov na tuberkulózu.

Z 317 prípadov bolo pre ťažkosti zistených 221 prípadov, pri kontrole evidovaných 4 prípady, v rámci vyšetrenia kontaktov 54 prípadov a pri preventívnej prehliadke 10 prípadov . V roku 2015 nebol zahlásený ani jeden prípad koinfekcie TBC a HIV infekcie.

Podľa geografického rozloženia v Slovenskej republike najhoršími oblasťami s najvyšším výskytom tohto ochorenia je oblasť východného Slovenska (Košický kraj – 11,44/100tis obyv. a Prešovský kraj 10,98/100tis obyv.). Najnižší výskyt zaznamenávame v Nitrianskom kraji – 1,90/100tis.obyvateľov.
Rómovia celkovo tvoria až 37,22 % (118) z celkového počtu prípadov.

V roku 2015 sme mali na Slovensku celkovo 7 pacientov infikovaných multirezistentnými kmeňmi tuberkulóznych mykobaktérií. Analýza výsledkov liečby za rok 2014 nám dokumentuje, že liečba, ktorú dostávajú naši pacienti je plne indikovaná a správna, nakoľko máme až 86 % úspešnosť liečby u novozistených mikroskopicky pozitívnych prípadov.

Ciele ktoré chceme dosiahnuť od 1.7.2016 v rámci predsedníctva Slovenska v Rade EÚ

  1. Venovať sa aj problematike TBC a poukázať na naše silné stránky – práca s rizikovými skupinami.

  2. Pre SR je potrebné zachovať doterajší systém kontroly a liečby TBC nakoľko slúžime pre ECDC a WHO ako modelová krajina v strednej Európe, ktorá má vhodný systém monitoringu a dispenzarizácie.

  3. Health experts call for improved TB care for refugees – problematika, ktorá bola diskutovaná v odborných spoločnostiach a v súčasnosti sa pripravuje ako Statement pre poslancov Európskeho parlamentu – v rámci slovenského predsedníctva je predpoklad, že tento dokument môže vyvolať diskusiu na úrovni ministrov zdravotníctva, keďže problematika bude na odbornej úrovni prediskutovaná a schválená počas 7. konferencie Európskeho regiónu Medzinárodnej únie boja proti tuberkulóze a pľúcnym chorobám v dňoch 22.-24.6.2016 v Bratislave.

Na web stránkach ECDC je Slovensko dávané ako modelová krajina:

http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/Tuberculosis/Pages/Interventions-examples.aspx
http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/Tuberculosis/world-tb-day/Pages/World-TB-Day-2016.aspx
http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/tb-interventions-vulnerable-populations-policy-briefing.pdf
http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/TB-guidance-interventions-vulnerable-groups.pdf
http://www.who.sk/medzinarodny-den/svetovy-den-tuberkulozy 24. marec - Svetový deň tuberkulózy

Prílohy

Notifikácia TBC na Slovensku v rokoch 1960 - 2015

graf - Notifikácia TBC na Slovensku v rokoch 1960 - 2015
 

graf - Výskyt tuberkulózy na Slovensku v r. 2015 podľa krajov