Tlačiť Späť

Domov » Zahraničné vzťahy a Európska únia

World Health Organization – Svetová zdravotnícka organizácia

​WHO je špecializovaná medzivládna organizácia systému OSN zaoberajúca sa problematikou zdravia.

Štruktúra WHO a kontakty

    ● Sekretariát (WHO Headquarters) so sídlom v Ženeve, generálna riaditeľka WHO Margaret Chan, www.who.int
    ● Regionálny úrad pre Európu (EURO) so sídlom v Kodani, regionálna riaditeľka Zsuzsanna Jakab od 1. 2. 2010, www.who.euro.int
    ● Kancelárie WHO – v 147 krajinách
    ● Kancelária WHO v SR, riaditeľ Dr. Tatul Hakobyan, email: hakobyant@who.int    https://www.euro.who.int/en/countries/slovakia
    ● Spolupracujúce centrá (Collaborating Centres) – vyše 800 inštitúcií spolupracujúcich s WHO vo vyše 80 krajinách.

Hlavné orgány WHO:

Svetové zdravotnícke zhromaždenie (World Health Assembly-WHA) je vrcholným rozhodovacím orgánom WHO. Zasadá každoročne v máji v Ženeve za účasti delegácií všetkých členských krajín. Hlavnou úlohou WHA je určovať politiky Organizácie. WHA menuje generálneho riaditeľa, pripomienkuje a schvaľuje návrh programového rozpočtu. Posudzuje správy Výkonnej rady a zadáva jej úlohy v otázkach, ktoré vyžadujú ďalšie konanie, napr. požaduje uskutočnenie štúdií, prešetrení a vypracovanie správ.

Riadiaca rada WHO (Executive Board - EB) je zložená z 34 členov, ktorí sú volení na trojročné obdobie. Zasadá každoročne na hlavnom zasadnutí v januári, kedy je schvaľovaný program a rezolúcie nadchádzajúceho májového Svetového zdravotníckeho zhromaždenia. Druhé menšie zasadnutie EB sa koná každoročne v máji ihneď po skončení WHA a uvedené zasadnutie je skôr administratívneho charakteru (SR je pozorovateľom).

Sekretariát WHO (Headquarters) – viac než 8000 zamestnancov pracujúcich v sídle organizácie v Ženeve a v 6-tich regionálnych úradoch. Riadi ho GR WHO, ktorého volí Svetové zdravotnícke zhromaždenie na základe nominácie výkonného výboru.

Hlavné body agendy WHO:
Svetová zdravotnícka organizácia pracuje v zložitom a rýchlo sa meniacom prostredí. Hranice aktivít v oblasti verejného zdravia sa stále viac prelínajú s inými sektormi, ktoré ovplyvňujú príležitosti a výsledky v oblasti zdravia. WHO reaguje na tieto výzvy 6-bodovou agendou:

1. Podpora zdravia
2. Podpora zdravotnej bezpečnosti
3. Posilňovanie zdravotníckych systémov
4. Prepojenie výskumu, informatiky a štatistiky
5. Podpora partnerstiev
6. Zlepšenie implementácie

Hlavné smery aktivít WHO v európskom regióne:

1. Aktivity zamerané na zlepšovanie zdravia v európskom regióne (aktivity zamerané na predchádzanie neprenosným ochoreniam, kontrola tabaku, obezita a výživa, duševné zdravie a alkohol, prenosné ochorenia – detská obrna, osýpky a rubeola, tuberkulóza, HIV/AIDS, malária, Medzinárodné zdravotné predpisy, environmentálne zdravie).
2. Zdravotnícke systémy (posilňovanie zdravotníckych systémov, pracovné sily v zdravotníctve, financovanie zdravotníckych systémov, posilňovanie riadenia zdravotníckych systémov).
3. Zdravotníctvo a krízové situácie.

Medzi priority WHO, na ktoré sa zameriava SR a ktoré sú predmetom spolupráce SR a WHO na obdobie rokov 2012-2013:

1. Európska zdravotná politika – smerom k Zdraviu 2020

Sociálne determinanty zdravia, nerovnosti v oblasti zdravia, zdravotné ukazovatele;
Národné politiky v oblasti zdravia, stratégie, akčné plány zamerané na riešenie kľúčových problémov v oblasti verejného zdravia

2. Posilňovanie zdravotného systému a verejného zdravotníctva

Akčný plán v oblasti posilňovania služieb verejného zdravotníctva zameraný na lepšie poskytovanie služieb;
Hodnotenie, posudzovanie a smerovanie politík pre regulačné orgány zdravotníctva;
Stratégie v oblasti znižovania rizika a noriem kvality zdravotníckych služieb;
Ľudské zdroje v zdravotníctve

3. Neprenosné ochorenia, podpora zdravia a zdravého životného štýlu

Zníženie chorobnosti, zdravotného postihnutia a predčasnej úmrtnosti v dôsledku chronických neprenosných ochorení, duševných porúch ako aj podpora zdravého životného štýlu

4. Prenosné ochorenia, ochrana zdravia a životného prostredia

Zníženie záťaže prenosných ochorení, vrátane ich sociálnych a ekonomických dôsledkov a podpora vyššej miery zaočkovanosti proti ochoreniam, ktorým sa dá predchádzať očkovaním;
Kontrola používania antibiotík, epidemiologická situácia antibakteriálnej rezistencie a rozvoj akčného plánu pre jej potlačovanie

5. Zdravotné informácie, dôkazy, výskum a inovácie

Spoľahlivé a porovnateľné zdravotné údaje;
Použitie nástrojov pre tvorbu politiky a budovanie kapacít

Globálne ocenenia zástupcov SR za rozvoj zdravotníctva
Na 64. Svetovom zdravotníckom zhromaždení WHO 2011 bolo udelené prezidentke Ligy proti rakovine MUDr. Eve Sirackej ocenenie “Sasakawa – cena pre zdravie”. Toto prestížne ocenenie získala ako prvá Európanka za inovatívny prístup a pokrok v onkológii.


Súvisiace dokumenty: