Tlačiť Späť

Domov » Vzdelávanie a uznávanie kvalifikácií

Zoznam akreditovaných študijných programov ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov

​V zmysle § 40 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uverejňuje Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky na internete zoznam vzdelávacích ustanovizní, ktoré uskutočňujú akreditované študijné programy pre zdravotníckych pracovníkov. Zoznam je pravidelne aktualizovaný.
 

 

ŠPECIALIZAČNÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY A CERTIFIKOVANÉ PRACOVNÉ ČINNOSTI

ŠPECIALIZAČNÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY A CERTIFIKOVANÉ PRACOVNÉ ČINNOSTI 

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY SÚSTAVNÉHO VZDELÁVANIA ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV

zoznam_SPSV.xlsx