Tlačiť Späť

Domov » Legislatíva a financovanie

Podmienky výberového konania na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby

​​​​
 1. Podpis štatutárneho zástupcu účastníka výberového konania na čestných vyhláseniach, ktoré sú povinnými prílohami žiadosti má byť úradne overený?
 • Podpis štatutárneho zástupcu na čestnom vyhlásení nie je potrebné overovať.

 1. K dokladom o vlastníctve ambulancie záchrannej zdravotnej služby - Podmienky: časť C. Materiálno-technické zabezpečenie, je potrebné k overeným kópiám technických preukazov motorových vozidiel, na ktorých je uvedený vlastník vozidla (t.j. uchádzač výberového konania) doložiť aj kópie dokladov o nadobudnutí vozidla (napr. faktúru, kúpnu zmluvu a pod.) ?
 • Takýto doklad sa pre účely výberového konania nevyžaduje, postačuje technický preukaz.

 1. Dokladá žiadateľ o vydanie povolenia k prílohám podľa bodu A. Žiadosť o vydanie povolenia aj kópiu Rozhodnutia   samosprávneho kraja (ako účastník výberového konania spadá samosprávny kraj), kde je uvedený druh a odborné zameraním zdravotníckeho zariadenia?
 • Predloženie povolenia vydaného príslušným samosprávnym krajom sa nevyžaduje.

 1. Podľa bodu F „Podmienok“  sa  účastník výberového konania preukáže príslušnému peňažnému ústavu potvrdením, ktoré mu vydá MZ SR a požiada o vinkuláciu.  Mohli by ste mi prosím  odpovedať, za akých podmienok nám MZ SR vydá uvedené potvrdenie? Je potrebné predložiť zmluvu o vinkulácii s bankou  už k Žiadosti o vydanie povolenia?
 • Ministerstvo zdravotníctva SR vydá potvrdenie o účasti vo výberovom konaní pre účely predloženia dokladu o vinkulácii, ktoré mu odošle formou elektronickej komunikácie (fax, mail) s následným písomným potvrdením. Lehota päť pracovných dní sa počíta odo dňa doručenia elektronického potvrdenia účastníkovi výberového konania. Potvrdenie o vinkulácii účastník konania doručí MZ SR v stanovenej lehote taktiež formou elektronickej komunikácie, s následným zaslaním písomného potvrdenia.

 1. Ekonomický projekt -   treba vypracovať ako celok alebo len za ambulanciu RLP?
 • Projekt je potrebné vypracovať za žiadateľa (účastníka) výberového konania o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie.

 1. Vlastníctvo ambulancie (v zmysle časti C. podmienok) budeme v žiadosti dokladovať osvedčenou kópiou Osvedčenia o evidencii, t. j. spôsobom uvedeným v časti C. bode a) časť F. „Špecifikácia vinkulácie peňažných prostriedkov“, sa vzťahuje k časti C. Materiálno-technické zabezpečenie – konkrétne bod c)?
  T.j. (dokladovanie spôsobom uvedeným v časti C. bod a) vinkuláciu nie je potrebné zriadiť?
 • Áno, vinkulácia sa vzťahuje k časti C. Podmienok výberového konania t.j. k preukazovaniu materiálno-technického zabezpečenia ambulancie. Doklad o vinkulácii sa nevyžaduje za predpokladu, ak počet ambulancií  zodpovedá  požiadavkám na zabezpečenie záchrannej zdravotnej služby.

 1. v  bode C Materiálno-technické zabezpečenie, je uvedené, že k žiadosti o vydanie povolenia žiadateľ predloží doklad o vlastníctve ambulancie záchrannej zdravotnej služby alebo zmluvu o nájme, zmluvu o budúcej kúpe atď. Pokiaľ je žiadateľom zahraničný subjekt, ktorý prevádzkuje v zahraničí ambulanciu, môže predložiť doklad o vlastníctve k tejto ambulancii alebo je potrebné aby uzavrel zmluvu so subjektom na území SR a následne túto zmluvu pripojil k žiadosti o vydanie povolenia ?
 • V prípade ak bude žiadateľom o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie ZZS zahraničný subjekt, môže tento predložiť doklad o vlastníctve k tejto ambulancii avšak všetky listiny musia byť úradne preložené do slovenského jazyka.

 1. V bode D - Projekt stratégie, písm. h) definovanie spôsobu zabezpečenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení vyhlášky MZ SR č. 89/2013 Z. z., je v danej vyhláške uvedený odkaz pri písmene h) na vyhlášku MZ SR č. 366/2005 Z. z., kde som však o definovaní spôsobu zabezpečenia takéhoto vzdelávania nenašiel zmienku. Mohli by ste mi prosím Vás tento bod ozrejmiť ?
 • Spôsob akým žiadateľ zadefinuje spôsob zabezpečenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, je v jeho kompetencii. 
  V prípade konkrétnych otázok týkajúcich sa vzdelávania  zdravotníckych pracovníkov odporúčame kontaktovať odbor zdravotníckeho vzdelávania MZ SR.

 1. Aký počet bodov pridelí každý člen komisie podľa § 14 ods. 9 písm. c) účastníkovi výberového konania o povolenie, ktorý vlastní ambulanciu vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby, ktorá spĺňa príslušné požiadavky na ambulanciu (vrtuľník)? – Aby vlastník ambulancie nemusel vinkulovať peňažné prostriedky v banke. Bude mu automaticky pridelený maximálny počet bodov ? Bude rovnako hodnotený uchádzač, ktorý je vlastník ambulancie a uchádzač, ktorý predloží len zmluvu o budúcej kúpe alebo zmluvu o inom prevode ambulancie v zmysle bodu 2.3.2 časti B podmienok ?
 • Doklady sú z hľadiska hodnotenia rovnocenné

 1. Musí žiadateľ preukázať personálne zabezpečenie pracovnou zmluvou a dokladom zamestnanca o získanom vzdelaní, alebo stačí len predložiť zoznam lekárov a záchranárov v zamestnaneckom pomere alebo inom zmluvnom vzťahu ku žiadateľovi a dokladmi o ich dosiahnutom vzdelaní ?
 • Personálne zabezpečenie musí žiadateľ o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie vrtuľníkovej ZZS preukázať zoznamom lekárov a záchranárov v zamestnaneckom pomere alebo inom zmluvnom vzťahu a dokladmi o ich dosiahnutom vzdelaní spolu s dokladmi podľa ust. § 1 ods. 1 písm. a), b) alebo c) vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 89/2013 Z. z.

 1. Ako sa premietnu výsledky pohovoru do procesu hodnotenia žiadosti uchádzača komisiou ?
 • Ústny pohovor bude slúžiť pre účely prezentácie projektu stratégie a rozvoja záchrannej zdravotnej služby.

 1. Ministerstvo zdravotníctva SR vylúči uchádzača z taxatívnych dôvodov: ak komisia zistí
 1. Uchádzač nespĺňa podmienky na vydanie povolenia
 2. Uchádzač v žiadosti uviedol nepravdivé údaje
 3. Uchádzač predložiť neplatné listiny
 • Bod č. 8 podmienok výberového konania bližšie určuje podmienky pre vylúčenie účastníka konania dané v § 14 ods. 8 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 1. Má uchádzač uviesť pri údaji miesto prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia uviesť sídlo stanice ZZS  podľa výnosu MZ SR č. 13/2009 alebo územie SR podľa zákona č. 579/2004 Z. z. ?
 • Pojem „miesto prevádzkovania“  sa podľa ust. § 13 ods. 6 zákona č. 578/2004 Z. z. žiadateľa o povolenie na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby rozumie zásahové územie podľa osobitného predpisu.  Osobitným predpisom je zákon č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa ktorého je zásahovým územím - územie Slovenskej republiky. Pojem „miesto prevádzkovania“ a „sídlo stanice ZZS“ nie je identický, a preto je  žiadateľ povinný uviesť v žiadosti o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie ZZS miesto prevádzkovania a aj sídlo stanice ZZS, o prevádzkovanie ktorej sa uchádza.  

 1. Podľa časti A – Žiadosť o vydanie povolenia v žiadosti o povolenie sa uvádzajú údaje odborného zástupcu a prílohou žiadosti je právoplatné rozhodnutie o vydaní licencie a doklad o PP alebo obdobnom vzťahu k žiadateľovi o povolenie. Ide o údaje a doklady len odborného zástupcu pre ambulanciu záchrannej zdravotnej služby, alebo všetkých odborných zástupcov zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti pre všetky zdravotnícke povolania, pre ktoré má určených odborných zástupcov ?
 • Len odborného zástupcu pre ambulanciu ZZS.

 1. Úradné osvedčenie kópie dokladu môže byť staršie ako 3 mesiace ?
 • Nie.
​​