Tlačiť Späť

Domov » Legislatíva a financovanie » Opatrenia a výnosy

Opatrenia a výnosy

​Od 1. 1. 2016 sú nové všeobecne záväzné právne predpisy zverejňované na portáli Slov-Lex (elektronická podoba Zbierky zákonov SR): https://www.slov-lex.sk/vyhladavanie-pravnych-predpisov

Opatrenia sa v Zbierke zákonov SR vyhlasujú oznámením o ich vydaní, ak osobitný zákon neustanovuje, že sa v Zbierke zákonov SR vyhlási úplné znenie opatrenia.


Do 31. 12. 2015 sa Zbierke zákonov SR vyhlasovali aj výnosy (vydávané ministerstvom – rovnako ako opatrenia – v súlade s čl. 123 Ústavy Slovenskej republiky). Od 1. 1. 2016 právny poriadok SR neumožňuje vydávanie výnosov – ak právne predpisy obsahujú splnomocnenie na vydanie výnosu, rozumie sa tým splnomocnenie na vydanie opatrenia (§ 26 ods. 2 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

Opatrenia, ktoré sú vyhlásené oznámením o ich vydaní, sú v Slov-Lexe uverejnené v Registri opatrení.

Register opatrení https://www.slov-lex.sk/chronologicky-register-opatreni

 

1.            Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 30. decembra 2003 č. 07045/2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva (oznámenie č. 588/2003 Z. z.) v znení opatrenia z 25. februára 2004 č. 07045-2/2004-OAP (oznámenie č. 130/2004 Z. z.), opatrenia z 20. apríla 2004 č. 07045-3/2004-OAP (oznámenie č. 253/2004 Z. z.), opatrenia z 3. augusta 2004 č. 07045-4/2004-OAP (oznámenie č. 474/2004 Z. z.), opatrenia z 23. augusta 2004 č. 07045-5/2004OAP (oznámenie č. 487/2004 Z. z.), opatrenia z 18. novembra 2004 č. 07045-6/2004-OAP (oznámenie č. 628/2004 Z. z.), opatrenia z 15. decembra 2004 č. 07045-7/2004-OAP (oznámenie č.754/2004 Z. z.), opatrenia z 1. marca 2005 č. 07045-8/2005-SL (oznámenie č. 89/2005 Z. z.), opatrenia zo 16. marca 2005 č. 07045-9/2005-SL (oznámenie č. 106/2005 Z. z.), opatrenia z 27. apríla 2005 č. 07045-10/2005-SL (oznámenie č. 183/2005 Z. z.), opatrenia z 15. júna 2005 č. 07045-11/2005-SL (oznámenie č. 272/2005 Z. z.), opatrenia z 18. októbra 2005 č. 07045-12/2005-SL (oznámenie č. 472/2005 Z. z.), opatrenia z 25. januára 2006 č. 07045-13/2006-SL (oznámenie č. 34/2006 Z. z.), opatrenia zo 17. marca 2006 č. 07045-14/2006-SL (oznámenie č. 165/2006 Z. z.), opatrenia z 19. apríla 2006 č. 07045-15/2006-SL (oznámenie č. 241/2006 Z. z.), opatrenia z 21. júna 2006 č. 07045-16/2006-SL (oznámenie č. 426/2006 Z. z.), opatrenia z 13. decembra 2006 č. 28380/2006-OL (oznámenie č. 666/2006 Z. z.), opatrenia z 5. marca 2007 č. 07045-17/2007-OL (oznámenie č. 98/2007 Z. z.), opatrenia z 20. júna 2007 č. 07045-18/2007-OL (oznámenie č. 290/2007 Z. z.), opatrenia z 19. septembra 2007 č. 21992-19/2007-OL (oznámenie č. 451/2007 Z. z.), opatrenia z 13. decembra 2007 č. 07045-20/2007-OL (oznámenie č. 612/2007 Z. z.), opatrenia z 19. marca 2008 č. 07045-21/2008-OL (oznámenie č. 103/2008 Z. z.), opatrenia z 28. mája 2008 č. 07045-22/2008-OL (oznámenie č. 193/2008 Z. z.), opatrenia z 11. júna 2008 č. 07045-23/2008-OL (oznámenie č. 227/2008 Z. z.), opatrenia zo 17. septembra 2008 č. 07045-24/2008-OL (oznámenie č. 363/2008 Z. z.), opatrenia z 8. októbra 2008 č. 07045-25/2008-OL (oznámenie č. 430/2008 Z. z.), opatrenia zo 17. decembra 2008 č. 07045-26/2008-OL (oznámenie č. 638/2008 Z. z.), opatrenia z 11. marca 2009 č. 07045-27/2009-OL (oznámenie č. 115/2009 Z. z.), opatrenia zo 4. júna 2009 č. 07045-28/2009-OL (oznámenie č. 260/2009 Z. z.), opatrenia z 27. augusta 2009 č. 07045-29/2009-OL (oznámenie č.370/2009 Z. z.), opatrenia z 25. novembra 2009 č. 07045-30/2009-OL (oznámenie č. 582/2009 Z. z.), opatrenia z 24. februára 2010 č. 07045-31/2010-OL (oznámenie č. 123/2010 Z. z.), opatrenia z 10. júna 2010 č. 07045-32/2010-OL (oznámenie č. 308/2010 Z. z.), opatrenia zo 16. septembra 2010 č. 07045-33/2010-OL (oznámenie č. 385/2010 Z. z.), opatrenia z 15. decembra 2010 č. 07045-34/2010-OL (oznámenie č. 542/2010 Z. z.), opatrenia z 24. marca 2011 č. 07045-35/2011-OL (oznámenie č. 89/2011 Z. z.), opatrenia z 22. júna 2011 č. 07045-36/2011-OL (oznámenie č. 195/2011 Z. z.), opatrenia z 20. septembra 2011 č. 07045-37/2011-OL (oznámenie č. 306/2011 Z. z.), opatrenia z 19. decembra 2011 č. 07045-38/2011-OL (oznámenie č. 527/2011 Z. z.), opatrenia z 30. januára 2012 č. 07045-39/2012-OL (oznámenie č. 27/2012 Z. z.), opatrenia z 22. februára 2012 č. 07045-40/2012-OL (oznámenie č. 83/2012 Z. z.), opatrenia z 25. marca 2013 č. 07045-41/2012-OL (oznámenie č. 66/2013 Z. z.), opatrenia z 27. októbra 2015 č. 07045-42/2015-OL (oznámenie č. 284/2015 Z. z.), opatrenia z 13. januára 2016 č. 07045-43/2016-OL (oznámenie č. 82/2016 Z. z.), opatrenia z 31. januára 2018 č. 07045-44/2018-OL (oznámenie č. 35/2018 Z. z.), opatrenia z 30. mája 2018 č. 07045-45/2018-OL (oznámenie č. 155/2018 Z. z.), opatrenia z 21. novembra 2018 č. 07045-46/2018-OL (oznámenie č. 341/2018 Z. z.) a opatrenia z 28. januára 2019 č. 12702-2018-OL (oznámenie č. 26/2019 Z. z.)
https://www.slov-lex.sk/chronologicky-register-opatreni/SK/OP/2019/5/​

2.            Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 15. marca 2004 č. 608/9/2004 – 100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca prírodnú minerálnu vodu, pramenitú vodu a balenú pitnú vodu (oznámenie č. 198/2004 Z. z.) v znení výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. 16798/2004-OAP (oznámenie č. 45/2005 Z. z.) a opatrenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. S05498-OL-2017 z 9. októbra 2017 (oznámenie č. 252/2017 Z. z.)
https://www.slov-lex.sk/chronologicky-register-opatreni/SK/OP/2017/26/

3.            Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 26. októbra 2005 č. 22160/2005-SL, ktorým sa ustanovuje spôsob určenia výšky preddavku pre poskytovateľa záchrannej zdravotnej služby (oznámenie č. 484/2005 Z. z.) v znení výnosu zo 4. apríla 2006 č. 11760/2006-SL (oznámenie č. 212/2006 Z. z.)
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2006/212/20060414

4.            Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. marca 2006 č. 12587/2006 - SL, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe označovania hraníc kúpeľných území, území s klimatickými podmienkami vhodnými na liečenie a ochranných pásiem prírodných liečivých zdrojov, prírodných minerálnych zdrojov a klimatických podmienok vhodných na liečenie (oznámenie č. 175/2006 Z. z.) v znení výnosu z 13. júna 2013 č. S01892-OL-2013 (oznámenie č. 196/2013 Z. z.)
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2013/196/20130710

5.            Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. septembra 2008 č. 09812/2008-OL o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení (oznámenie č. 410/2008 Z. z.) v znení výnosu z 10. decembra 2008 č. 25118/2008-OL (oznámenie č. 576/2008 Z. z.), výnosu z 10. augusta 2009 č. 16480/2009-OL (oznámenie č. 335/2009 Z. z.), výnosu zo 6. apríla 2011 č. 00707-OL-2011 (oznámenie č. 124/2011 Z. z.), výnosu zo 7. decembra 2011 č. 11943-OL-2011 (oznámenie č. 464/2011 Z. z.), výnosu zo 14. decembra 2012 č. 09780-OL-2012 (oznámenie č. 419/2012 Z. z.), výnosu z 2. mája 2014 č. 02395-OL-2014 (oznámenie č. 125/2014 Z. z.), výnosu z 9. decembra 2014 č. 09993-OL-2014 (oznámenie č. 348/2014 Z. z.), opatrenia z 2. decembra 2016 č. S08241-OL-2016 (oznámenie č. 335/2016 Z. z.) a opatrenia zo 16. januára 2018 č. 02055-2017-OL (oznámenie č. 23/2018 Z. z.)
https://www.slov-lex.sk/chronologicky-register-opatreni/SK/OP/2018/1/

6.            Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 11. marca 2009 č. 10548/2009-OL, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o záchrannej zdravotnej službe (oznámenie č. 98/2009 Z. z.) v znení výnosu z 9. júla 2010 č. 14016/2010-OL (oznámenie č. 338/2010 Z. z.), výnosu z 26. novembra 2014 (oznámenie č. 340/2014 Z. z.) a opatrenia z 12. marca 2018 č. 01139-2018-OL (oznámenie č. 90/2018 Z. z.)
https://www.slov-lex.sk/chronologicky-register-opatreni/SK/OP/2018/14/

7.            Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 11. marca 2009 č. 10552/2009-OL, ktorým sa ustanovujú sídla staníc záchrannej zdravotnej služby (oznámenie č. 99/2009 Z. z.), v znení výnosu z 23. marca 2010 č. 11378/2010-OL (oznámenie č. 152/2010 Z. z.)
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2010/152/20100410

8.            Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010-OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra. (oznámenie č.399/2010 Z. z.) v znení výnosu z 23. augusta 2011 č. 07575-OL-2011 (oznámenie č. 282/2011 Z. z.), výnosu z 24. augusta 2012 č. S04983-OL-2012 (oznámenie č. 254/2012 Z. z.), výnosu z 5. októbra 2012 č. 07617-OL-2012 (oznámenie č. 316/2012 Z. z.) a výnosu z 18. novembra 2013 č. S08305-OL-2013 (oznámenie č. 401/2013 Z. z.) a výnosu č. 10938-OL-2013 z 5. februára 2014 (oznámenie č. 53/2014 Z. z.)
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2014/53/20140228

9.            Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 12. novembra 2011 č. S11181/2011-OL, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o vydávaní lekárskeho posudku, že štátny príslušník tretej krajiny netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie a zoznam chorôb ohrozujúcich verejné zdravie (oznámenie č. 509/2011 Z. z.)
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2011/509/20111222

10.          Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 22. júna 2015, ktorým sa ustanovujú kritériá a postup na vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie (oznámenie č. 150/2015 Z. z)
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/150/20150707

11.          Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 9. septembra 2015, ktorým sa vydáva Slovenský farmaceutický kódex, druhé vydanie (oznámenie č. 228/2015 Z. z)
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/228/20150929

12.          Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 2. januára 2016 č. S06601-OL-2015 o požiadavkách na sledovanie krvi, zložiek z krvi a transfúznych liekov, na formu a spôsob oznamovania závažných nežiaducich reakcií a závažných nežiaducich udalostí a na vyhodnocovanie ich príčin a na normy a špecifikácie súvisiace so systémom kvality v transfuziologických zariadeniach (oznámenie č. 73/2016 Z. z.) v znení opatrenia z 9. novembra 2017 č. S00585-2017-OL (oznámenie č. 314/2017 Z. z.)
https://www.slov-lex.sk/chronologicky-register-opatreni/SK/OP/2017/34/

13.          Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. decembra 2015 č. 09467/2015, ktorým sa ustanovujú pravidlá kódovania chorôb a pravidlá kódovania zdravotných výkonov (oznámenie č. 53/2016 Z. z.) v znení opatrenia č. S07880-OL-2016 z 15. decembra 2016 (oznámenie č. 381/2016 Z. z.) a opatrenia č. S00923-2017-OL z 13. decembra 2017 (oznámenie č. 330/2017 Z. z.)
https://www.slov-lex.sk/chronologicky-register-opatreni/SK/OP/2017/39/

14.          Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. S00692-2017-OL z 8. decembra 2017, ktorým sa ustanovuje zoznam zdravotných výkonov pre klasifikačný systém diagnosticko-terapeutických skupín (oznámenie č. 348/2017 Z. z.)
https://www.slov-lex.sk/chronologicky-register-opatreni/SK/OP/2017/45/

15.          Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. S02933-2018-OL z 19. marca 2018, ktorým sa ustanovujú diagnostické referenčné úrovne lekárskeho ožiarenia (oznámenie č. 102/2018 Z. z.)
https://www.slov-lex.sk/chronologicky-register-opatreni/SK/OP/2018/15/

16.          Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. S05091-OL-2018 zo 16. mája 2018 o ustanovení výšky náhrady za bolesť a výšky náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2018  (oznámenie č. 152/2018 Z. z.)
https://www.slov-lex.sk/chronologicky-register-opatreni/SK/OP/2018/16/

17. ​       Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 12. septembra 2018 č. S08321-2018-OL, ktorým sa ustanovuje zoznam zdravotných výkonov pre klasifikačný systém diagnosticko-terapeutických skupín (oznámenie č. 258/2018 Z. z.)
https://www.slov-lex.sk/chronologicky-register-opatreni/SK/OP/2018/27/​

rok 2019

18. ​       Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z  15. mája 2019 č. S07592-2019-OL, o ustanovení výšky náhrady za bolesť a výšky náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2019

19. ​       Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 7. júna 2019 č. 07252-2019-OL, ktorým sa ustanovujú sídla staníc záchrannej zdravotnej služby

rok 2020

20. ​       Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 22. mája 2020 č. S08817-2020-OL o ustanovení výšky náhrady za bolesť a výšky náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2020

21. ​       Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 12. augusta 2020 č. S08627-2020-OL, ktorým sa ustanovujú kritériá a postup na vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky