Tlačiť Späť

Domov » Legislatíva a financovanie » Poplatky v zdravotníctve

Poplatky v zdravotníctve

​​​

Lekári nemôžu požadovať úhradu za:

 • objednanie pacienta na vyšetrenie, vrátane objednania na konkrétny čas,
 • vypísanie receptu alebo lekárskeho poukazu,
 • vypísanie návrhu na kúpeľnú liečbu,
 • potvrdenie o návšteve lekára alebo iného zdravotníckeho pracovníka,
 • výmenný lístok k špecialistovi,
 • prednostné ošetrenie.

Pacienti neplatia ani za klimatizáciu v čakárni, či za hygienické návleky.


Lekári môžu požadovať úhradu za:

výkony, ktoré nie sú hradené z verejného zdravotného poistenia, napr. za potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla, či na zbrojný pas.


Cenník poplatkov:

 • kontrolujú VÚC,
 • výnosy z pokút budú príjmom príslušného samosprávneho kraja,
 • výšku poplatkov stanovuje lekár, pričom cenník musí umiestniť na viditeľnom mieste v čakárni,
 • na doklade o zaplatení poplatku musí byť presná špecifikácia poplatku z cenníka.


Čo zaujíma pacientov?

 • Môže alergológ pýtať 5 Eur za výdaj karty inému lekárovi - alergológovi?
  Zmluvný poskytovateľ zdravotnej starostlivosti nemôže za takýto úkon požadovať úhradu, keďže nejde o poskytovanie zdravotnej starostlivosti, ani službu súvisiacu s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Nezmluvný poskytovateľ zdravotnej starostlivosti nemôže takouto úhradou podmieňovať poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Poznamenávame, že špecialista spravidla nevydáva svoju zdravotnú dokumentáciu, ale pacientovi vypracuje lekársku správu.

 • Viete mi vysvetliť, čo znamená pojem „ročný registračný poplatok“, konkrétne vo výške 20 eur?
  Ročný registračný poplatok nie je poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ani službou súvisiacou s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a zmluvný poskytovateľ zdravotnej starostlivosti nemôže požadovať úhradu takéhoto poplatku. Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti nemôže takouto úhradou ani podmieňovať poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

 • Keď sme prišli na kontrolu neobjednaní, lekárka nás poslala domov, že ona ledva stíha pacientov objednaných - platiacich (za manažment pacienta), ktorých má objednaných na každý deň už 5-6 týždňov dopredu. Zmenilo sa iba to, že už nepíše na doklad o zaplatení „za prednostné objednanie“ ale „za profesionálny manažment pacienta“, čo nikto nevie vysvetliť, za čo že to vlastne je... Vysvetlí mi to MZ SR?
  „Profesionálny manažment pacienta“ nie je zdravotným výkonom pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ani službou súvisiacu s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Za takýto úkon by poskytovateľ zdravotnej starostlivosti nemal vyberať úhradu. Za prednostné poskytnutie zdravotnej starostlivosti v rámci vyznačených ordinačných hodín určených na prednostné poskytnutie zdravotnej starostlivosti nemôže poskytovateľ zdravotnej starostlivosti požadovať úhradu.

 • Musím platiť poplatok za odber krvi u svojho praktického lekára, keď ide o predoperačné vyšetrenie?
  Ak je odber krvi indikovaný zo zdravotných dôvodov, zmluvný poskytovateľ zdravotnej starostlivosti nesmie za takýto výkon od poistenca požadovať úhradu.

 • Platila som za rtg. zubov na CD poplatok 7,50 eur. Nikde v ambulancii som nevidela cenník, kde by bolo napísané, za čo vyberajú poplatky. Je takýto poplatok v poriadku?
  Pokiaľ ide o nezazmluvnené výkony, je plné právo pacienta rozhodnúť sa, či pôjde k inému poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorému takýto výkon zdravotná poisťovňa uhradí, alebo dobrovoľne využije možnosť ponúkanú poskytovateľom mimo systému zdravotného poistenia (dohodne sa s ním na vykonaní určitého vyšetrenia a uhradí mu za to cenu v zmysle cenníka poskytovateľa). V tomto prípade však nejde o požadovanie úhrady, ale o dobrovoľnú úhradu na základe dohody medzi lekárom a pacientom. Musí to byť ale vždy voľba pacienta, ktorú možnosť si vyberie a lekár nesmie podmieňovať ďalšie poskytnutie zdravotnej starostlivosti vykonaním takéhoto uhrádzaného výkonu u neho. Poistenec však musí mať dostatok informácií o tom, že môže dostať túto zdravotnú starostlivosť z prostriedkov zdravotného poistenia. Osoby povinne zúčastnené na verejnom zdravotnom poistení musia platiť zdravotné poistenie a majú nárok na bezplatnú zdravotnú starostlivosť v rozsahu ustanovenom zákonom, čo je plne v súlade s článkom 40 Ústavy Slovenskej republiky.

 • Prečo budú môcť lekári aj naďalej vyberať poplatky napr. za potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti?
  Keďže v tomto prípade nejde o zdravotnú starostlivosť poskytnutú zo zdravotnej indikácie, poskytovatelia zdravotnej starostlivosti budú môcť za takého úkony požadovať úhradu. Vydaniu potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti predchádzajú určité zdravotné výkony, nejde o taký druh potvrdenia, ktorý je súčasťou zdravotného výkonu, ako napríklad potvrdenie o návšteve lekára.

 • Ako to je s možnosťou dobrovoľnej platby pri vyšetrení CRP? Podľa zákona to vraj nie je možné a lekári sa obávajú, že to bude voči nim zneužívané.
  Ak je vyšetrenie CRP naordinované lekárom, je hradené z verejného zdravotného poistenia na základe zmluvy medzi zdravotnou poisťovňou a lekárom – poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. V prípade, ak je to na vlastnú žiadosť pacienta, ak nie je indikované lekárom, pacient sa dohodne na vykonaní vyšetrenia a prípadná platba v zmysle cenníka je považovaná za dobrovoľnú úhradu na základe dohody, napríklad písomného súhlasu pacienta.

 • Nechápem, v čom ste urobili poriadok. Veď poplatkov si lekári budú naďalej stanovovať ako chcú, a tým pádom zostanú nejednotné. Mali ste poplatkom stanoviť horné hranice, aby ich kraje vedeli porovnávať. Napr. zubné ambulancie ani nemusia uvádzať, ako dospeli k stanovenej sume. Ako to chcete riešiť?
  Zdravotné výkony poskytované pri chorobe uvedenej v zozname chorôb a služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ktoré poskytovateľ poskytuje, a pri ktorých môže požadovať úhradu, kontroluje vyšší územný celok príslušný podľa miesta prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia výkonom dozoru podľa osobitného predpisu. Čo sa týka stanovenia maximálnej ceny tzv. „cenového stropu“, musíme skonštatovať, že Ministerstvo zdravotníctva SR neurčuje výšku poplatkov vzhľadom na zákon o cenách.

 • Prosím o odpoveď na moju otázku: Lekár pneumológ mi na pľúcnej klinike vypíše návrh na kúpeľnú liečbu - platím poplatok za jeho vypísanie, ktoré v minulosti činilo 15,00 EUR? Alebo je to na rozhodnutí vedenia nemocnice?
  Vypísanie návrhu na kúpeľnú liečbu je súčasťou zdravotného výkonu, to znamená, že poskytovateľ zdravotnej starostlivosti zaň nemôže požadovať úhradu.

 • V mesiaci apríl som objednaná na sonografiu a mamografiu. Objednávka tam funguje tak, že si pacient zatelefonuje na recepciu a pracovníčka pri telefóne určí termín vyšetrenia. Potom dotyčná pani poznamenala, že si mám okrem odporúčania lekára nachystať aj 7 eur. Má právo pýtať odo mňa tento poplatok?
  V prípade objednania pacienta ide o súčasť zdravotného výkonu, to znamená, že poskytovateľ od 1. 4. 2015 nesmie za takýto výkon požadovať od pacienta úhradu.

 • Dnes som bol na vyšetrení u spádového ortopéda, ktorý odo mňa na záver vyšetrenia pýtal za PRVOVYŠETRENIE sumu 5 €. Podotýkam, že v čakárni ani na dverách ambulancie žiadne takéto upozornenie nie je! Je možné, aby takúto sumu požadoval za PRVOVYŠETRENIE?
  Ak ide o zmluvného lekára, vyšetrenie je hradené z verejného zdravotného poistenia, to znamená, že poskytovateľ nemôže takouto úhradou ani podmieňovať poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

 • Ako je to s poplatkami za PN alebo OČR?
  Za vystavenie PN ani OČR pacient v ambulancii neplatí. Zdravotné výkony na účely sociálneho poistenia (v zmysle § 156 zákona o sociálnom poistení) uhrádza Sociálna poisťovňa priamo poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti. Z uvedeného vyplýva, že poskytovateľ zdravotnej starostlivosti nemá dôvod žiadať úhradu za predmetné zdravotné výkony od poistenca, ale priamo od Sociálnej poisťovne.​


Čo zaujíma poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (lekárov a nemocnice)?

 • Aký bude postup v prípade žiadosti o uprednostnenia nie zo zdravotného, ale napr. zo sociálneho či pracovného dôvodu, tak aby to nebolo diskriminačné voči ostatným pacientom?
  Právne predpisy nestanovujú, akým spôsobom si má poskytovateľ zdravotnej starostlivosti manažovať objednávanie pacienta na vyšetrenie. Zákon č. 577/2004 Z. z. stanovuje, že súčasťou zdravotného výkonu je aj objednanie poistenca na vyšetrenie vrátane objednania na konkrétny čas.

 • Ako je to s cenníkom, resp. zoznamom výkonov, za ktoré poskytovateľ smie požadovať úhradu?
  Cenník všetkých zdravotných výkonov a zoznam zdravotných výkonov a služieb, pri ktorých možno požadovať úhradu sú 2 rozdielne veci, ktoré nemožno zamieňať. Zoznam je nóvum, cenník je v tejto podobe skoro 2 roky, doplnila sa len výslovná povinnosť dodržiavať ho a zasielať ho (vrátane zmien) VÚC:
  § 102r ods. 1 zákona č. 578/2004 Z. z.:
  Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2015
  (1) Poskytovateľ je povinný najneskôr do 31. mája 2015 preukázateľne zaslať samosprávnemu kraju príslušnému podľa miesta prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia cenník všetkých zdravotných výkonov podľa § 79 ods. 1 písm. g) a zoznam zdravotných výkonov a služieb, pri ktorých možno požadovať úhradu podľa § 79 ods. 1 písm. zv). (účinné od 1. apríla 2015)
  § 79 ods. 1 zákona č. 578/2004 Z. z.:
  (1) Poskytovateľ, ktorý je držiteľom povolenia alebo držiteľom licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe, je povinný, ak v odseku 3 nie je ustanovené inak,
  g) umiestniť na prístupnom a viditeľnom mieste cenník všetkých zdravotných výkonov, ktoré poskytuje poskytovateľ; za prístupné a viditeľné miesto sa považuje vyvesenie cenníka vo vstupných priestoroch, priestoroch čakárne alebo iných verejne prístupných priestoroch zdravotníckeho zariadenia a uverejnenie na webovom sídle poskytovateľa, ak ho má zriadené (účinné od 1. októbra 2013)
  zu) dodržiavať cenník všetkých zdravotných výkonov, ktorý musí bezodkladne a preukázateľne zaslať vrátane každej jeho zmeny samosprávnemu kraju príslušnému podľa miesta prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia (účinné od 1. apríla 2015)
  zv) umiestniť na prístupnom a viditeľnom mieste vo vstupných priestoroch alebo v priestoroch čakárne zoznam zdravotných výkonov poskytovaných pri chorobe uvedenej v zozname chorôb, pri ktorých sa zdravotné výkony plne uhrádzajú alebo čiastočne uhrádzajú alebo sa neuhrádzajú na základe verejného zdravotného poistenia, a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ktoré poskytovateľ poskytuje a pri ktorých môže požadovať úhradu podľa osobitných predpisov55jah) (ďalej len "zoznam zdravotných výkonov a služieb, pri ktorých možno požadovať úhradu"), ak ide o poskytovateľa, s ktorým má zdravotná poisťovňa uzatvorenú zmluvu podľa osobitného predpisu (účinnosť od 1. júna 2015).
  zw) dodržiavať zoznam zdravotných výkonov a služieb, pri ktorých možno požadovať úhradu, ktorý musí bezodkladne a preukázateľne zaslať vrátane každej jeho zmeny samosprávnemu kraju príslušnému podľa miesta prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia, ak ide o poskytovateľa, s ktorým má zdravotná poisťovňa uzatvorenú zmluvu podľa osobitného predpisu, (účinnosť od 1. júna 2015)

 • Moja otázka sa týka dvoch poplatkov: vyšetrenie CRP síce čiastočne platia poisťovne, každá inou sumou, ale skutočná suma za vyšetrenie, materiál, kúpu a amortizáciu prístroja, chemikálie a príslušenstvo potrebné na vyšetrenie a pravidelnú kontrolu a kalibráciu prístroja, je vyššia. Je možné vyberať príslušný doplatok, podľa jednotlivých poisťovní vzhľadom na ich úhradu, aj naďalej? Samozrejme za podmienok zásad prehľadného účtovníctva a evidencie platieb. Podobný problém je vyšetrenie Strep A testu, pri ktorom ide o stanovenie prítomnosti baktérie streptococcus pyogenes v bránke hltanovej, čo zásadným spôsobom rozhoduje o zvolenej terapii.
       V zmysle výnosu MZ SR č. 44/2008 Z. z. o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení je prístroj na vyšetrenie CRP ďalším materiálno technickým vybavením všeobecnej ambulancie pre dospelých a všeobecnej ambulancie pre deti a dorast.
  Vzhľadom na túto skutočnosť predpokladáme existujúcu zmluvu medzi poskytovateľom ambulantnej zdravotnej starostlivosti a zdravotnou poisťovňou.
       Ak je vyšetrenie CRP ordinované lekárom, náklady na toto vyšetrenie prepláca zdravotná poisťovňa pacienta. Je na zváženie prepočítať náklady na vyšetrenie u poskytovateľa a porovnať ich s platbami zdravotnej poisťovne a v prípade diskrepancie osloviť zdravotné poisťovne. Pokiaľ je vyšetrenie CRP realizované na vlastnú žiadosť pacienta, teda ak nie je indikované lekárom, pacient sa dohodne na vykonaní vyšetrenia a prípadná platba v zmysle cenníka je považovaná za dobrovoľnú úhradu na základe dohody, napríklad písomného súhlasu pacienta zaznamenaného v zdravotnej dokumentácii.
       Naopak, prístroj Strep A test nepatrí medzi ďalšie materiálno technické vybavenie ambulancie všeobecného lekára v zmysle vyššie citovaného výnosu.
  Odporúčame preto obrátiť sa na zdravotné poisťovne a požiadať o zmluvu na takéto vyšetrenie. Pokiaľ zdravotné poisťovne zmluvu neuzavrú a teda vyšetrenie nebude hradené z prostriedkov verejného zdravotného poistenia, možno poplatok za toto vyšetrenie požadovať. Lekár by mal však vopred poučiť pacienta alebo jeho zákonného zástupcu a o tom, že pacient vyšetrenie požaduje, vykonať záznam do zdravotnej dokumentácie. Výška poplatku musí byť súčasťou cenníka zverejneného na dostupnom mieste.


Čo zaujíma samosprávne kraje?

 • Je poplatok za poskytnutie mobilného čísla lekára alebo poplatok za nadštandard – úkonom, za ktorý by právne predpisy v súvislosti so zdravotným poistením umožňovali vyberať úhradu?
  1. VÚC nemá kompetenciu schvaľovať cenník ani zoznam uhrádzaných zdravotných výkonov. ( § 44 ods. 3 zákona č. 577/2004 Z. z. znie: „Poskytovateľ, s ktorým má zdravotná poisťovňa poistenca uzatvorenú zmluvu podľa osobitného predpisu,30) môže požadovať od poistenca úhradu za zdravotnú starostlivosť poskytnutú pri chorobe uvedenej v zozname chorôb najviac vo výške spoluúčasti poistenca podľa tohto zákona a predpisov vydaných na jeho vykonanie. Poskytovateľ môže požadovať od poistenca úhradu za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti36) najviac vo výške spoluúčasti poistenca podľa tohto zákona a predpisov vydaných na jeho vykonanie. Zdravotné výkony poskytované pri chorobe uvedenej v zozname chorôb a služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ktoré poskytovateľ poskytuje a pri ktorých môže požadovať úhradu, kontroluje vyšší územný celok príslušný podľa miesta prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia výkonom dozoru podľa osobitného predpisu.“. Ak samosprávny kraj pri kontrolnej činnosti zistí porušenie § 44 zákona č. 577/2004 Z. z., môže uložiť poskytovateľovi pokutu až do výšky 16 596 eur.
  2. Ak samosprávny kraj v zaslanom „zozname“ zistí nesúlad s právnymi predpismi, môže v rámci výkonu dozoru u poskytovateľa vykonať kontrolu, aby bola vykonaná náprava. Poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti vyplýva z § 79 ods. 1 písm. zv) zákona č. 578/2004 Z. z. povinnosť umiestniť na prístupnom a viditeľnom mieste vo vstupných priestoroch alebo v priestoroch čakárne zoznam zdravotných výkonov poskytovaných pri chorobe uvedenej v zozname chorôb, pri ktorých sa zdravotné výkony plne uhrádzajú alebo čiastočne uhrádzajú alebo sa neuhrádzajú na základe verejného zdravotného poistenia, a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ktoré poskytovateľ poskytuje a pri ktorých môže požadovať úhradu podľa osobitných predpisov, ak ide o poskytovateľa, s ktorým má zdravotná poisťovňa uzatvorenú zmluvu podľa osobitného predpisu. Za porušenie tejto povinnosti môže samosprávny kraj uložiť pokutu až do 3319 eur. Pokuty je možné uložiť aj opakovane.
  3. Poplatok za poskytnutie mobilného čísla lekára, poplatok za nadštandard – nie sú úkony, za ktoré by právne predpisy v súvislosti so zdravotným poistením umožňovali vyberať úhradu. Pokiaľ ide o zdravotné výkony, za ktoré právne predpisy umožňujú vyberanie úhrad (napr. vodičský preukaz), ich výšku samosprávny kraj nie je oprávnený regulovať.
 • Pri vysokom počte poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v každom samosprávnom kraji je potrebné určiť lehotu na schválenie zoznamu zdravotných výkonov poskytovaných pri liečbe choroby uvedenej v zozname chorôb, služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a výkonov, ktoré nie sú zdravotným výkonom ani službou súvisiacou s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, pri ktorých môže poskytovateľ požadovať úhradu. Aká bude lehota na schválenie daného zoznamu?
  Samosprávne kraje nebudú poskytovateľom zdravotnej starostlivosti schvaľovať zoznamy zdravotných výkonov a služieb, pri ktorých možno požadovať úhradu, ani cenníky všetkých zdravotných výkonov. Poskytovatelia majú voči samosprávnym krajom len povinnosť zaslať zoznam a cenník, ako aj ich zmeny. Prvýkrát tak musia urobiť najneskôr do 31. mája 2015.

 • Agenda schvaľovania cenníkov je časovo náročná, navyše nie sú stanovené maximálne ceny, ani výkony, za ktoré poskytovateľ požadovať od pacienta poplatok. Napr. poplatok za manažment pacienta nie je definovaný, napriek tomu ho poskytovatelia často vo svojich cenníkoch uvádzajú. Ako majú samosprávne kraje postupovať?
  Právne predpisy neustanovujú, akým spôsobom si má poskytovateľ zdravotnej starostlivosti manažovať objednávanie pacienta na vyšetrenie. Zákon č. 577/2004 Z. z. ustanovuje, že súčasťou zdravotného výkonu je aj objednanie poistenca na vyšetrenie vrátane objednania na konkrétny čas.
  Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti nemôže takouto úhradou podmieňovať poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

 • Doteraz vyberali poskytovatelia zdravotnej starostlivosti poplatky okrem tzv. manažérskeho napr. aj poplatok pacienta za klimatizovanú čakáreň, vzhľadom na to, že žiaden právny predpis nevylučoval vyberanie týchto poplatkov. Čo bude predmetom schváleného cenníka teraz?
  Zmluvný poskytovateľ zdravotnej starostlivosti môže požadovať úhrady za zdravotnú starostlivosť poskytnutú pri chorobe uvedenej v zozname chorôb najviac vo výške spoluúčasti poistenca podľa zákona č. 577/2004 Z. z. a nariadenia vlády SR č. 777/2004 Z. z. Službou súvisiacou s poskytovaním zdravotnej starostlivosti môže byť iba to, čo ustanovil § 13 zákona č. 576/2004 Z. z. a poskytovateľ zdravotnej starostlivosti za ne môže požadovať úhradu najviac vo výške spoluúčasti poistenca podľa zákona č. 577/2004 Z. z. a nariadenia vlády SR č. 722/2004 Z. z.
  Úhradu od pacienta za „klimatizovanú čakáreň“ a podobné „poplatky“ nemožno požadovať.