Tlačiť Späť

Domov » Legislatíva a financovanie » Vyhlášky

Vyhlášky

​​​​Od 1. 1. 2016 sú nové všeobecne záväzné právne predpisy zverejňované v právne záväznej podobe (pdf verzia) na portáli Slov-Lex: https://www.slov-lex.sk/vyhladavanie-pravnych-predpisov 1. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky č. 74/1986 Zb., ktorou sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady č. 73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva v znení neskorších predpisov

 2. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 2/2000 Z. z., ktorou sa vyhlasuje prírodný zdroj minerálnej vody v obci Budiš a v obci Trenčianske Mitice za prírodný zdroj minerálnej stolovej vody​

 3. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 17/2000 Z. z., ktorou sa vyhlasujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov v Brusne

 4. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 18/2000 Z. z., ktorou sa vyhlasujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov v Číži​

 5. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 19/2000 Z. z., ktorou sa vyhlasujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov v Dudinciach a prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd v Santovke a v Slatine

 6. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 24/2000 Z. z., ktorou sa vyhlasujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov vo Vyšných Ružbachoch

 7. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 66/2000 Z. z., ktorou sa vyhlasujú ochranné pásma prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd v Trenčianskych Miticiach

 8. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 89/2000 Z. z. o vyhlásení prírodných liečivých zdrojov a prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd

 9. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 179/2000 Z. z., ktorou sa vyhlasuje prírodný zdroj vody v obci Dudince za prírodný liečivý zdroj

 10. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 287/2000 Z. z., ktorou sa vyhlasuje prírodný zdroj minerálnej vody v obci Mníchova Lehota za prírodný zdroj minerálnej stolovej vody a ochranné pásma prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd v Mníchovej Lehote

 11. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 477/2001 Z. z., ktorou sa vyhlasuje zdroj podzemnej vody v obci Mošovce za prírodný zdroj minerálnej stolovej vody a vyhlasujú ochranné pásma prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd v Mošovciach

 12. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 478/2001 Z. z., ktorou sa vyhlasujú ochranné pásma prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd v Baldovciach

 13. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 479/2001 Z. z., ktorou sa vyhlasujú ochranné pásma prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd v Lipovciach

 14. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 480/2001 Z. z., ktorou sa vyhlasujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov v Cigeľke

 15. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 481/2001 Z. z., ktorou sa vyhlasujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov v Rajeckých Tepliciach

 16. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 482/2001 Z. z., ktorou sa vyhlasujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov v Smrdákoch

 17. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 112/2002 Z. z., ktorou sa vyhlasuje zdroj podzemnej vody v meste Vysoké Tatry, v katastrálnom území Starý Smokovec za prírodný zdroj minerálnej stolovej vody a vyhlasujú ochranné pásma prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd v Starom Smokovci

 18. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 261/2003 Z. z., ktorou sa vyhlasuje zdroj podzemnej vody v meste Piešťany za prírodný liečivý zdroj

 19. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 262/2003 Z. z., ktorou sa vyhlasuje zdroj podzemnej vody v obci Fiľakovo za prírodný zdroj minerálnej stolovej vody a vyhlasujú ochranné pásma prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd vo Fiľakove

 20. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 263/2003 Z. z., ktorou sa vyhlasuje zdroj podzemnej vody v obci Hrnčiarska Ves, časť Maštinec, za prírodný zdroj minerálnej stolovej vody a vyhlasujú ochranné pásma prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd v Hrnčiarskej Vsi, časti Maštinec

 21. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 591/2004 Z. z., ktorou sa vyhlasuje prírodný zdroj podzemnej vody s označením vrt ST-1 s názvom Grácia v obci Hrnčiarska Ves, časť Maštinec za prírodný zdroj minerálnej stolovej vody

 22. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 764/2004 Z. z. o náležitostiach žiadosti o vydanie predchádzajúceho súhlasu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v znení neskorších predpisov

 23. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 765/2004 Z. z. o výške úhrady za úkony Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v znení neskorších predpisov

 24. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 767/2004 Z. z. o náležitostiach správy o činnosti zdravotnej poisťovne

 25. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 768/2004 Z. z. o predkladaní údajov z účtovníctva, štatistickej evidencie a ďalších údajov zdravotnou poisťovňou

 26. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 771/2004 Z. z. o forme a náležitostiach pitevného protokolu, o zozname pracovísk, na ktorých sa vykonávajú pitvy, a o požiadavkách na materiálno-technické vybavenie pracovísk, na ktorých sa vykonávajú pitvy v znení neskorších predpisov

 27. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 55/2005 Z. z., ktorou sa vyhlasujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov v Sulíne​

 28. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 56/2005 Z. z., ktorou sa vyhlasujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov v Lúčkach

 29. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 57/2005 Z. z., ktorou sa vyhlasujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov v Sklených Tepliciach

 30. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 58/2005 Z. z., ktorou sa vyhlasujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov v Trenčianskych Tepliciach

 31. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 144/2005 Z. z., ktorou sa uznáva prírodný zdroj podzemnej vody v obci Legnava za zdroj prírodnej minerálnej vody a vyhlasujú ochranné pásma zdroja prírodnej minerálnej vody v Legnave

 32. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 162/2005 Z. z., ktorou sa uznáva prírodný zdroj podzemnej vody s označením vrt ŠB-12 v meste Tornaľa za zdroj prírodnej minerálnej vody

 33. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 195/2005 Z. z. o podrobnostiach o požadovaných údajoch poskytovaných k strategickým hlukovým mapám

 34. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 239/2005 Z. z., ktorou sa uznáva prírodný zdroj podzemnej vody s označením vrt CC-1 s názvom Matúšov prameň v obci Lúka za zdroj prírodnej minerálnej vody a vyhlasujú ochranné pásma zdrojov prírodných minerálnych vôd v Lúke

 35. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 306/2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam sesterských diagnóz

 36. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z. z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení neskorších predpisov

 37. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 322/2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje zameranie psychologických vyšetrení inštruktorov autoškôl a ich rozsah

 38. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 501/2005 Z. z. o liekovej knižke pacienta

 39. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 507/2005 Z. z., ktorou sa upravujú podrobnosti o povoľovaní terapeutického použitia hromadne vyrábaných liekov, ktoré nepodliehajú registrácii, a podrobnosti o ich úhrade na základe verejného zdravotného poistenia

 40. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 551/2005 Z. z., ktorou sa vyhlasujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov v Sliači a v Kováčovej

 41. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 552/2005 Z. z.​, ktorou sa vyhlasujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov v Čilistove

 42. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 553/2005 Z. z., ktorou sa vyhlasujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov v Korytnici

 43. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 554/2005 Z. z., ktorou sa vyhlasujú ochranné pásma zdrojov prírodných minerálnych vôd v Čeríne, časti Čačín

 44. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 27/2006 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob platby úhrady za odber vody z prírodného liečivého zdroja alebo z prírodného minerálneho zdroja a sadzby úhrad v znení neskorších predpisov

 45. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 31/2006 Z. z. o výške úhrady zdravotníckeho pracovníka za ďalšie vzdelávanie

 46. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 33/2006 Z. z. o podrobnostiach posudzovania zdravotnej spôsobilosti osôb na poskytovanie služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti súkromnými bezpečnostnými službami

 47. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 87/2006 Z. z o požiadavkách na klimatické podmienky vhodné na liečenie a o rozsahu a podmienkach ich monitorovania

 48. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 100/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na prírodnú liečivú vodu a prírodnú minerálnu vodu, podrobnosti o balneologickom posudku, rozdelenie, rozsah sledovania a obsah analýz prírodných liečivých vôd a prírodných minerálnych vôd a ich produktov a požiadavky pre zápis akreditovaného laboratória do zoznamu vedeného Štátnou kúpeľnou komisiou v znení vyhlášky č. 175/2013 Z. z.

 49. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 101/2006 Z. z., ktorou sa ustanovuje minimálne materiálno-technické a personálne vybavenie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební a ustanovujú indikácie podľa prírodných liečivých vôd a klimatických podmienok vhodných na liečenie v znení neskorších predpisov

 50. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 487/2006 Z. z. o požiadavkách na sledovanie krvi, zložiek z krvi a transfúznych liekov, na formu a spôsob oznamovania závažných nežiaducich reakcií a závažných nežiaducich udalostí a na vyhodnocovanie ich príčin a na normy a špecifikácie súvisiace so systémom kvality v transfúziologických zariadeniach

 51. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 3/2007 Z. z., ktorou sa vyhlasujú ochranné pásma prírodných minerálnych zdrojov v Novej Ľubovni

 52. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 392/2007 Z. z., ktorou sa vyhlasujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov v Turčianskych Tepliciach v znení vyhlášky č. 327/2010 Z. z.

 53. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 448/2007 Z. z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach návrhu na zaradenie prác do kategórií v znení neskorších predpisov

 54. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 521/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na pieskoviská
 55.  
 56. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 525/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na telovýchovno-športové zariadenia

 57. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 526/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na zotavovacie podujatia

 58. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 527/2007 Z. z., o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež
 59.  
 60. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 533/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania v znení vyhlášky č. 125/2017 Z. z.

 61. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 534/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zdroje elektromagnetického žiarenia a na limity expozície obyvateľov elektromagnetickému žiareniu v životnom prostredí

 62. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 539/2007 Z. z. o podrobnostiach o limitných hodnotách optického žiarenia a požiadavkách na objektivizáciu optického žiarenia v životnom prostredí

 63. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 541/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na osvetlenie pri práci v znení vyhlášky č. 206/2011 Z. z.

 64. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 542/2007 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred fyzickou záťažou pri práci, psychickou pracovnou záťažou a senzorickou záťažou pri práci
 65.  
 66. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení vyhlášky č. 237/2009 Z. z.

 67. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 550/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na výrobky určené na styk s pitnou vodou

 68. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 553/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na prevádzku zdravotníckych zariadení z hľadiska ochrany zdravia v znení vyhlášky č. 192/2015 Z. z.

 69. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 554/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia starostlivosti o ľudské telo v znení vyhlášky č. 75/2014 Z. z.

 70. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 588/2007 Z. z., ktorou sa vyhlasujú ochranné pásma prírodných minerálnych zdrojov v Budiši

 71. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 247/2008 Z. z., ktorou sa upravujú postupy, spôsoby a ďalšie podrobné pravidlá pre duálne zobrazovanie a pre prepočty, zaokrúhľovanie a vykazovanie peňažných údajov pri prechode na menu euro pre oblasť zdravotníctva

 72. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 255/2008 Z. z., ktorou sa vyhlasujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov v Bojniciach

 73. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia v znení neskorších predpisov

 74. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení v znení neskorších predpisov

 75. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 364/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kritériá zdravotnej spôsobilosti pre uchádzačov o zdravotnícke študijné odbory

 76. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 365/2009 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, ktoré môže obstarať zdravotná poisťovňa

 77. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 367/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú ochranné pásma prírodných minerálnych zdrojov v Kláštore pod Znievom a v Socovciach a druhy zakázaných činností v ochranných pásmach prírodných minerálnych zdrojov v Kláštore pod Znievom a v Socovciach

 78. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 412/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zozname poistencov čakajúcich na poskytnutie plánovanej zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov

 79. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 417/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o informáciách poskytovaných žene a hlásenia o poskytnutí informácií, vzor písomných informácií a určuje sa organizácia zodpovedná za prijímanie a vyhodnocovanie hlásenia

 80. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 418/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti a podmienky zverejnenia v zozname občianskych združení, neziskových organizácií, nadácií, cirkví a náboženských spoločností, ktoré poskytujú ženám finančnú, materiálnu alebo psychologickú pomoc v tehotenstve

 81. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 24/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú ochranné pásma prírodných minerálnych zdrojov v Tornali a druhy zakázaných činností v ochranných pásmach prírodných minerálnych zdrojov v Tornali

 82. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 148/2010 Z. z. o podrobnostiach o účele, obsahu a rámcových programoch rekondičného pobytu

 83. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 158/2010 Z. z. o náležitostiach knihy omamných látok a o evidencii dokladov preukazujúcich príjem a výdaj omamných látok a psychotropných látok

 84. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 341/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov v Martine a druhy zakázaných činností v ochranných pásmach prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov v Martine

 85. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 398/2010 Z. z. o minimálnych požiadavkách na kurz prvej pomoci a kurz inštruktora prvej pomoci

 86. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 213/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov v Nimnici a druhy zakázaných činností v ochranných pásmach prírodných liečivých zdrojov v Nimnici

 87. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 229/2011 Z. z. o postupe pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti na držanie alebo nosenie strelných zbraní a streliva a o náležitostiach lekárskeho posudku a psychologického posudku v znení vyhlášky č. 105/2012 Z. z.

 88. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 269/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory diplomov o špecializácii, certifikátov a osvedčení o príprave na výkon práce v zdravotníctve

 89. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 422/2011 Z. z. o podrobnostiach farmako-ekonomického rozboru lieku

 90. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 423/2011 Z. z. o podrobnostiach medicínsko-ekonomického rozboru zdravotníckej pomôcky

 91. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 424/2011 Z. z. o podrobnostiach medicínsko-ekonomického rozboru dietetickej potraviny

 92. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 434/2011 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam liečiv určených na podpornú alebo doplnkovú liečbu

 93. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 435/2011 Z. z. o spôsobe určenia štandardnej dávky liečiva a maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne za štandardnú dávku liečiva v znení neskorších predpisov

 94. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 515/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kusovej evidencii liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín

 95. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 523/2011 Z. z. o požiadavkách na materiálne a priestorové vybavenie očných optík

 96. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 21/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o internetovom výdaji liekov alebo zdravotníckych pomôcok, o spôsobe zverejnenia informácie o internetovom výdaji, o spôsobe balenia zásielky a jej prepravy a o spôsobe reklamácie

 97. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 60/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhotovení tlačív určených na predpisovanie liekov a zdravotníckych pomôcok, o grafických prvkoch a údajoch týchto tlačív a o ich predajných miestach a podrobnosti o evidencii ich výdaja v znení vyhlášky č. 42/2015 Z. z.

 98. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 82/2012 Z. z. o rozsahu priameho dodávania humánnych liekov zdravotníckym zariadeniam ambulantnej zdravotnej starostlivosti držiteľmi povolenia na veľkodistribúciu humánnych liekov

 99. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 100/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o tlačivách veterinárneho lekárskeho predpisu, osobitných tlačivách veterinárneho lekárskeho predpisu označených šikmým modrým pruhom, podrobnosti o grafických prvkoch a údajoch týchto tlačív

 100. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 128/2012 Z. z. o požiadavkách na správnu výrobnú prax a požiadavkách na správnu veľkodistribučnú prax

 101. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 129/2012 Z. z. o požiadavkách na správnu lekárenskú prax

 102. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 191/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú dátové rozhrania na zasielanie údajov

 103. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 196/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu protokolu veterinárneho klinického skúšania, spôsobe jeho vedenia, podrobnosti o požiadavkách na veterinárne klinické skúšanie a správnu klinickú prax, o rozsahu a štruktúre údajov uvádzaných v správe o výsledkoch veterinárneho klinického skúšania a o spôsobe označovania skúšaného veterinárneho produktu a skúšaného veterinárneho lieku

 104. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 263/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kritériách na zaradenie farmaceuticko-nákladovej skupiny do zoznamu farmaceuticko-nákladových skupín a na jej vyradenie z tohto zoznamu

 105. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 264/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaraďovaní poistencov do farmaceuticko-nákladových skupín

 106. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 266/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výpočte indexu rizika nákladov

 107. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 308/2012 Z. z. o požiadavkách na kvalitu vody, kontrolu kvality vody a o požiadavkách na prevádzku, vybavenie prevádzkových plôch, priestorov a zariadení na prírodnom kúpalisku a na umelom kúpalisku

 108. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 309/2012 Z. z. o požiadavkách na vodu určenú na kúpanie​ v znení vyhlášky č. 397/2013 Z. z.

 109. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 89/2013 Z. z.​, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o náležitostiach a hodnotení žiadostí o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby

 110. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 123/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor písomného vyjadrenia, či osoba môže byť umiestnená v cele policajného zaistenia​

 111. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 341/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje cezhraničná zdravotná starostlivosť, ktorá podlieha predchádzajúcemu súhlasu príslušnej zdravotnej poisťovne na účely jej preplatenia​

 112. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 9/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe, metódach, okruhu spravodajských jednotiek a lehotách hlásenia údajov do Národného registra zdravotníckych pracovníkov a jeho charakteristiky v znení vyhlášky č. 186/2015 Z. z.

 113. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 10/2014 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam štatistických výkazov v zdravotníctve, podrobnosti o postupe, metódach, okruhu spravodajských jednotiek a lehotách hlásení v rámci štatistického zisťovania v zdravotníctve a ich charakteristiky v znení vyhlášky č. 94/2018 Z. z.

 114. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 44/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe, metódach, okruhu spravodajských jednotiek a lehotách hlásení pri zisťovaní udalostí charakterizujúcich zdravotný stav populácie a ich charakteristiky

 115. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 56/2014 Z. z.​, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o poučení, ktoré predchádza informovanému súhlasu pred vykonaním sterilizácie osoby a vzory informovaného súhlasu pred vykonaním sterilizácie osoby v štátnom jazyku a v jazykoch národnostných menšín

 116. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 74/2014 Z. z.​, ktorou sa ustanovuje zoznam hlásení do národných zdravotných registrov, ich charakteristiky, podrobnosti o obsahu národných zdravotných registrov, postupe, metódach, okruhu spravodajských jednotiek a lehotách hlásení do národných zdravotných registrov v znení vyhlášky č. 141/2016 Z. z.

 117. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 127/2014 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam chorôb, pri ktorých sa poskytuje poistencovi verejného zdravotného poistenia dispenzarizácia, frekvencia vyšetrení a poskytovatelia zdravotnej starostlivosti vykonávajúci dispenzarizáciu

 118. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 208/2014 Z. z. o podrobnostiach o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby, o zložení tímu odborníkov, ktorí ju vykonávajú, a o požiadavkách na ich odbornú spôsobilosť

 119. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 209/2014 Z. z., ktorou sa ustanovuje rozsah odbornej prípravy, rozsah požadovaných vedomostí pre skúšky odbornej spôsobilosti, podrobnosti o zriaďovaní a činnosti komisií na preskúšanie odbornej spôsobilosti, podrobnosti o skúške pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti, obsah osvedčenia o odbornej spôsobilosti a rozsah aktualizačnej odbornej prípravy

 120. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 232/2014 Z. z., ktorou sa upravuje postup poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, zdravotnej poisťovne a Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou pri poskytovaní cezhraničnej zdravotnej starostlivosti

 121. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 233/2014 Z. z. o podrobnostiach hodnotenia vplyvov na verejné zdravie

 122. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 107/2015 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy zdravotníckej informatiky a lehoty poskytovania údajov

 123. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 121/2015 Z. z., ktorou sa vydáva zoznam rizikových látok v znení vyhlášky č. 21/2018 Z. z.

 124. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 158/2015 Z. z. o požiadavkách na správnu prax prípravy transfúznych liekov v znení vyhlášky č. 334/2015 Z. z.

 125. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 180/2015 Z. z. o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na vydanie povolenia na vykonávanie verejného zdravotného poistenia v znení vyhlášky č. 174/2018 Z. z.

 126. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 84/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú určujúce znaky jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení v znení vyhlášky č. 387/2016 Z. z.

 127. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 99/2016 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci

 128. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 181/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú ochranné pásma prírodného liečivého zdroja v Oravskej Polhore a druhy zakázaných činností v ochranných pásmach prírodného liečivého zdroja v Oravskej Polhore

 129. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 247/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou v znení vyhlášky č. 97/2018 Z. z.​

 130. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 232/2017 Z. z. o požia​davkách na extrakčné rozpúšťadlá​

 131. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 251/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú ochranné pásma prírodného liečivého zdroja v Červenom Kláštore a druhy zakázaných činností v ochranných pásmach prírodného liečivého zdroja v Červenom Kláštore

 132. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 325/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú ochranné pásma prírodného minerálneho zdroja v Kamienke a druhy zakázaných činností v ochranných pásmach prírodného minerálneho zdroja v Kamienke

 133. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 346/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2018

 134. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 347/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam farmaceuticko-nákladových skupín na rok 2018

 135. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 349/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o náležitostiach žiadosti, kritériách hodnotenia žiadostí a hodnotenia žiadostí o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby

 136. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 20/2018 Z. z., ktorou sa ustanovuje minimálny počet lôžok na účely poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb a zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a výpočet minimálneho počtu lôžok pre príslušnú zdravotnú poisťovňu podľa podielu jej poistencov na celkovom počte poistencov podľa príslušného samosprávneho kraja

 137. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 22/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú spádové územia a pevné body pre ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby

 138. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 67/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o mesačnom prerozdeľovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a o ročnom prerozdeľovaní poistného na verejné zdravotné poistenie

 139. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 89/2018 Z. z., ktorou sa vydáva zoznam zdravotníckych pomôcok, ktoré je oprávnená predpísať sestra alebo pôrodná asistentka

 140. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 92/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú indikačné kritériá na poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti v zariadení sociálnych služieb a v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a ktorou sa ustanovuje vzor návrhu zodpovednej osoby na indikáciu poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti osobe umiestnenej v zariadení sociálnych služieb a v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

 141. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 93/2018 Z. z. o kritériách na stanovenie významnosti vplyvu lieku na prostriedky verejného zdravotného poistenia, o hodnotiacich kritériách pre výpočet koeficientu prahovej hodnoty a o podrobnostiach výpočtu koeficientu prahovej hodnoty

 142. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 95/2018 Z. z., ktorou sa určuje rozsah ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou samostatne, samostatne na základe indikácie lekára a v spolupráci s lekárom a rozsah praxe pôrodnej asistencie poskytovanej pôrodnou asistentkou samostatne, samostatne na základe indikácie lekára a v spolupráci s lekárom

 143. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 96/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o činnosti radiačnej monitorovacej siete

 144. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 98/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obmedzovaní ožiarenia pracovníkov a obyvateľov z prírodných zdrojov ionizujúceho žiarenia

 145. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 99/2018 Z. z. o zabezpečení radiačnej ochrany

 146. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 100/2018 Z. z. o obmedzovaní ožiarenia obyvateľov z pitnej vody, z prírodnej minerálnej vody a z pramenitej vody

 147. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 101/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zabezpečení radiačnej ochrany pri vykonávaní lekárskeho ožiarenia

 148. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 146/2018 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam humánnych liekov, ktoré nie je možné predpísať na lekársky predpis s poznámkou „REPETETUR“
 149.  
 150. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 159/2018 Z. z. o podrobnostiach o vykazovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a o ročnom zúčtovaní poistného

 151. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 403/2018 Z. z., ktorou sa ustanovuje index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2019​
 152.  
 153. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 402/2018 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam farmaceuticko-nákladových skupín na rok 2019

 154.  

  ​​rok 2019

 155. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 74/2019 Z. z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka​

 156. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 114/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú ochranné pásma prírodných minerálnych zdrojov s označením vrt LH-2A, vrt LH-3, vrt LH-4 a vrt LH-5 v Legnave a druhy zakázaných činností v ochranných pásmach prírodných minerálnych zdrojov s označením vrt LH-2A, vrt LH-3, vrt LH-4 a vrt LH-5 v Legnave

 157. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 189/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie ambulancie dopravnej zdravotnej služby a dispečingu, podrobnosti o označovaní ambulancie dopravnej zdravotnej služby, označovaní ochranných odevov zamestnancov ambulancie dopravnej zdravotnej služby a vzor žiadanky na prepravu​

 158. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 263/2019 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam zdravotníckych pomôcok, ktoré je možné predpísať na preskripčný záznam s poznámkou „REPETATUR“​

 159. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 264/2019 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam humánnych liekov so špecifickými podmienkami výroby a dodania do 60 dní a zoznam individuálne pripravovaných humánnych liekov so špecifickými podmienkami výroby a dodania do 30 dní ​​

 160. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 388/2019 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam zdravotných výkonov pre klasifikačný systém diagnosticko-terapeutických skupín 

 161. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 444/2019 Z. z. o minimálnych požiadavkách na interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta​​

 162. ​​​​​Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 446/2019 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam farmaceuticko-nákladových skupín na rok 2020​

 163.  

  rok 2020

 164. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 2/2020 Z. z., ktorou sa ustanovujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov v Bardejove a druhy zakázaných činností v ochranných pásmach prírodných liečivých zdrojov v Bardejove​

 165. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 41/2020 Z. z., ktorou sa ustanovujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov v Piešťanoch a druhy zakázaných činností v ochranných pásmach prírodných liečivých zdrojov v Piešťanoch​

 166. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 42/2020 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o koordinátoroch odberového programu a transplantačného programu ​

 167. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 182/2020 Z. z. o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie epidemiologickej ambulancie​

 168. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 183/2020 Z. z. o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie mobilného odberového miesta 

 169. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 188/2020 Z. z., ktorou sa ustanovujú zdravotné dôvody pre výnimku z obmedzenia distribúcie osobných ochranných prostriedkov a podrobnosti o preukazovaní týchto zdravotných dôvodov​​
   

  rok 2021

 170. Vyhláška ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú kritériá určovania poradia očkovania osôb proti ochoreniu COVID-19 (8. marca 2021)
​​​​​​